Pravidla pro testování od 22. listopadu 2021

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 225 kB]

I.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb, kteří provádějí vyšetření na stanovení přítomnosti
viru SARS-CoV-2 pomocí RT-PCR testu, se s účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00
hod. nařizuje provést vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 prostřednictvím
RT-PCR testu u osob uvedených v čl. II, které jsou účastny veřejného zdravotního pojištění
v České republice, pokud požádají o provedení RT-PCR testu a prokáží se průkazem
pojištěnce nebo náhradním dokladem, a to v případě osob uvedených v čl. II písm. a) až c)
nejvýše pětkrát v kalendářním měsíci a v případě osob uvedených v čl. II písm. d) nejvýše
dvakrát v kalendářním měsíci.


II.
Osobami, kterým se provádí vyšetření podle čl. I na jejich žádost, jsou:


a) osoby do dovršení 18 let věku,


b) osoby, které se nemohou očkování proti onemocnění covid-19 podrobit pro kontraindikaci;
tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření,
prokázat záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím
výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování
proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné
uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti
onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému
infekčních nemocí (ISIN),


c) osoby očkované proti onemocnění covid-19, pokud
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni žádosti o provedení vyšetření
neuplynula doba 14 dnů, nebo
ii) v případě dvoudávkového schématu podle SPC jim dosud nebyla podána druhá dávka
očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni žádosti o provedení
vyšetření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací
látky podle SPC, nebo
iii) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
ke dni žádosti o provedení vyšetření neuplynula doba 14 dnů;
tuto skutečnost jsou povinny poskytovateli zdravotních služeb, který provádí vyšetření,
prokázat,


d) osoby očkované proti onemocnění covid-19, které doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1, za podmínky, že uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném
očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou
osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních
certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí
obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny,
identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým
přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena
registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití.


III.
Pro účely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění
některých souvisejících zákonů, ve znějí pozdějších předpisů, se toto opatření považuje
za opatření proti infekčním onemocněním podle § 30 odst. 1 tohoto zákona.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star