Pravidla pro testování zaměstnanců a OSVČ od 22. 11. 2021 do 16. 1. 2022

Změna od 23. listopadu 2021 [PDF, 174 kB]

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 223 kB]

I.


1. Všem zaměstnavatelům na území České republiky se nařizuje zajistit pravidelné testování
všech svých zaměstnanců, nestanoví-li bod 2 jinak, na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2, a to provedeného na pracovišti prostřednictvím rychlého antigenního testu
(RAT) určeného pro sebetestování (použití laickou osobou) nebo provedeného
prostřednictvím rychlého antigenního testu (RAT) prováděného poskytovatelem
zdravotních služeb, a to s frekvencí jedenkrát za týden.


2. Všem zaměstnancům se nařizuje na výzvu zaměstnavatele podstoupit rychlý antigenní test
na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 ve stanovené frekvenci, není-li v čl. IV
stanoveno jinak nebo nejde-li o zaměstnance, který se vzhledem k povaze práce na svém
pracovišti nesetkává se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti.
Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho
preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště.


3. V případě, že zaměstnanec odmítne podstoupit test podle bodu 2, nařizuje se
zaměstnavateli tuto skutečnost bez zbytečného odkladu ohlásit místně příslušnému orgánu
ochrany veřejného zdraví. Zaměstnanci, který odmítne podstoupit test podle bodu 2, se
nařizuje nosit ochranný prostředek dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle
příslušných norem, po celou dobu přítomnosti na pracovišti, dodržovat rozestup alespoň
1,5 m od ostatních osob a stravovat se odděleně od ostatních osob; po dobu konzumace
potravin neplatí povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest. Zaměstnavateli se
nařizuje zajistit organizačním opatřením omezení setkávání tohoto zaměstnance
s ostatními osobami na nezbytnou míru.


4. Zaměstnavatelé jsou povinni zajistit poprvé plnění povinností podle tohoto článku nejpozději
do 29. listopadu 2021.


II.


V tomto mimořádném opatření se rozumí
a) zaměstnavatelem také
i) zaměstnavatel uvedený v § 303 odst. 1 zákoníku práce, jiná organizační složka
státu a územní samosprávný celek,
ii) služební úřad v případě státních zaměstnanců,
iii) bezpečnostní sbor v případě příslušníků bezpečnostních sborů a
iv) Armáda České republiky, Vojenská kancelář prezidenta republiky, Hradní stráž
nebo Ministerstvo obrany v případě vojáků z povolání,
b) zaměstnancem také
i) státní zaměstnanec,
ii) příslušník bezpečnostního sboru,
iii) voják z povolání,
iv) soudce,
v) státní zástupce,
vi) dočasně přidělený zaměstnanec agentury práce,
vii) osoba připravující se na výkon povolání nebo vykonávající praxi a
vii) dobrovolník,
c) pracovištěm zaměstnavatele místo určené k plnění pracovních nebo služebních úkolů
s výjimkou výkonu práce na dálku (home office).


III.


1. Všem osobám samostatně výdělečně činným vykonávajícím hlavní samostatnou
výdělečnou činnost na území České republiky se nařizuje podstoupit s frekvencí jedenkrát
za týden rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
určený pro sebetestování (použití laickou osobou), není-li v čl. IV stanoveno jinak.
2. Osoby uvedené v bodu 1 splní poprvé povinnost podle bodu 1 nejpozději do 29. listopadu
2021.
3. Osoby samostatně výdělečně činné, které se na svých pracovištích nebo v místě výkonu
své práce nesetkávají se třetími osobami, s výjimkou osob žijících ve stejné domácnosti,
nejsou povinny podstoupit testování podle bodu 1.


IV.


1. Povinnost podle čl. I a III se nevztahuje na osoby, které
a) jsou očkované proti onemocnění covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného
očkovacího schématu podle souhrnu údajů o přípravku,
b) prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u nich doba nařízené
izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost
antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 180 dní,
c) podstoupily v posledních 7 dnech RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem,
d) podstoupily v posledních 7 dnech rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu
viru SARS-CoV-2, který provedl zdravotnický pracovník, s negativním výsledkem.
2. Zaměstnanec je povinen zaměstnavateli skutečnosti podle bodu 1 prokázat, a to
a) skutečnost podle bodu 1 písm. a) národním certifikátem o provedeném očkování nebo
certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o
digitálním certifikátu EU COVID1; za národní certifikát o provedeném očkování se
považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou
působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních
certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení
musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání
vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit
dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo
provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena
registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití;
b) skutečnosti podle bodu 1 písm. b) až d) záznamem v Informačním systému infekčních
nemocí nebo potvrzením vystaveným poskytovatelem zdravotních služeb.


V.


Zaměstnavatelům, kteří zajišťují pro své zaměstnance testování podle čl. I, a osobám
samostatně výdělečně činným, které se testují podle čl. III, se nařizuje vést pro kontrolní účely
evidenci provedených testů, a to v rozsahu data testování a jmen osob, které k danému datu
podstoupily test.


VI.


1. Zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl proveden test podle čl. I, se nařizuje
v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele
o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru
SARS-CoV-2, opustit pracoviště a v případě, že šlo o test neprováděný poskytovatelem
zdravotních služeb, uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele
pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak
svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické
lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže
uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen kontaktovat jiného

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování
a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19
(digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování
a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19
(digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo
bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.
poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný
podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu. Doba od zjištění pozitivního výsledku
testu provedeného podle čl. I do obdržení výsledku konfirmačního vyšetření podle čl. VII,
po kterou nedochází k výkonu práce, je překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle
§ 208 zákoníku práce, a to po dobu, po kterou se nejedná o jinou důležitou překážku
v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných
důležitých osobních překážek v práci.


2. Osobám samostatně výdělečně činným, které si samy provedly nebo jim byl laickou
osobou proveden test podle čl. III, se nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní,
opustit pracoviště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu svého registrujícího
poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě
praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud osoba samostatně výdělečně činná nemůže
uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinna kontaktovat jiného
poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný
podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu.


VII.


Poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví, kteří byli uvědoměni
o pozitivním výsledku testu podle čl. VI, jsou povinni osobě uvedené v čl. VI bezodkladně
vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2.
V Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu elektronické žádanky, je povinen
poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví označit, že se jedná
o konfirmační RT-PCR test po samotestování a uvést identifikační číslo zaměstnavatele (IČO)
této osoby.


VIII.


Osoba, které byla vystavena žádanka na konfirmační vyšetření podle čl. VII, je povinna se
podrobit tomuto vyšetření bez prodlení.


IX.


Je-li Ministerstvem zdravotnictví vydáno mimořádné opatření, kterým se určeným
zaměstnavatelům a jejich zaměstnancům nařizuje obdobná povinnost jako v čl. I, avšak
s jinými pravidly, pak se na tyto zaměstnavatele a zaměstnance v rozsahu těchto povinností
toto mimořádné opatření nevztahuje.


X.


Účinnost
Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 22. listopadu 2021.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star