Pravidla pro služby od 22. do 25. 11. 2021

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 442 kB]

S účinností ode dne 22. listopadu 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření se:


1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona
č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb
a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu I/12 a vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje
provozovateli dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející
zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5
metrů, nejde-li o členy domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména
za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy
mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem
průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,
nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven
a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným
venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace)
bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky
vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou
používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny,
schodiště, šatny a jiné společenské prostory,


2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz holičství, kadeřnictví,
pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo
rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu I/1, zajistit mezi
místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví),
vzdálenost alespoň 1,5 metru,
b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu I/17,
c) nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat podmínky podle bodu I/17,
před zahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat a zákazníkovi
se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že zákazník
splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovému
zákazníkovi službu poskytnout,


3. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních
a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin,
a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla:
i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti;
jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že
mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je
rozestup alespoň 1,5 metru,
iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech
provozovny míst k sezení pro osoby,
iv) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny
shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací
zóny provozovny,
v) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost
dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů,
madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,
vi) v případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného
pro vystupující nejméně 2 m,
vii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika
nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby
přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího
a vstupujícího,
viii)provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu podle
písmene b) u vstupu a v provozovně,
b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud
vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení
12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17; provozovatelům uvedených
provozoven se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17,
splnění těchto podmínek kontrolovat při vstupu do prostor nebo v případě, že kontrolu
při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, nejpozději před poskytnutím
služby; osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat;
v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 při vstupu neprokáže, zakazuje
se provozovateli takovou osobu vpustit do prostor provozovny; pokud ke kontrole
dochází před poskytnutím služby, provozovateli se zakazuje poskytnout takové osobě
službu; tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží
pro veřejnost, a na prodej jídla s sebou s tím, že osobě se zakazuje takto zakoupené
jídlo konzumovat ve vnitřních i vnějších prostorech provozovny,


4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro provoz
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
tak, že
a) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5 metru mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky,
spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky
na podlaze veřejných prostor apod.),
b) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě
nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo
rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické
výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího,
c) zákazníkovi se zakazuje konzumovat potraviny v prostorech určených pro konzumaci
na místě zakoupených potravin (tzv. food-court), není-li, s výjimkou dítěte do dovršení
12 let věku, na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17,


5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej
ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje
provozovatelům dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci
i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou
osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob
sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou
osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj
usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob
ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
ii) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší
než 1,5 metru, včetně čekací zóny,
iii) se zákazníkovi zakazuje konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech určených
pro jejich konzumaci, není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, na místě
schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/17,


6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,
a) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu
do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou
a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí,
vypínače),
b) zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické
příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku,
nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17, není-li dále uvedeno jinak,
c) zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno
jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky
stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, jsou-li
ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo studentům
jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel oddělení prostor
tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby
využívající ubytovací služby,
d) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb u osoby, která musí splňovat
podmínky podle bodu I/17, před zahájením ubytování splnění těchto podmínek
kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v
případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se
poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; osoby, které prokáží splnění
podmínek podle bodu I/17, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí
splnění těchto podmínek opětovně prokázat,
e) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout:
i) osobám, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných,
které nelze odložit,
ii) osobám, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,
iii) osobám, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní
služby,
iv) osobám, které již jsou ubytovány ke dni nabytí účinnosti tohoto mimořádného
opatření, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto
mimořádného opatření;
pravidla podle písmene d) se použijí obdobně, avšak ubytovaná osoba místo splnění
podmínek podle bodu I/17 prokazuje, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RTPCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
f) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout
v oddělených budovách:
i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
ii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný
celek,


7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně rehabilitační péči,
a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud
i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, nebo,
ii) nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17
nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2,
které absolvoval nejdéle před 72 hodinami,
b) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí
pacienta k hospitalizaci splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) a pacientovi se
nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že pacient splnění podmínek
podle písmene a) bodu ii) neprokáže, zakazuje se poskytovateli lázeňské léčebně
rehabilitační péče takového pacienta přijmout k hospitalizaci,


8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny,
hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení)
a tanečních studií, posiloven a fitness center,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,
podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje
v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při
vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění
podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu
I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor
vpustit;
c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň
1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je
dozorující osoby,
d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo
rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické
výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího,


9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový
bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné
jeskyně,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,
podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje
v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách
přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel
zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, při
vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění
podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu
I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor
vpustit,
c) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika
nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby
přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího
a vstupujícího vzduchu,
ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob
ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
d) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech
koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo
žáky jedné školy nebo osoby je dozorující,


10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz lyžařských vleků a lanových drah,
a) zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte do
dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodě I/17 nebo nejsou schopny splnění
těchto podmínek na místě prokázat,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17,
při prodeji jízdenky (skipasu) splnění těchto podmínek kontrolovat; v případě prodeje
prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontroluje splnění podmínek podle
bodu I/17 provozovatel podle svých technických a provozních možností; osobě se
nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba
splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takové osobě
jízdenku (skipas) prodat; provozovateli se dále nařizuje kontrolovat splnění podmínek
podle bodu I/17 u povinných osob v přepravních prostorách lanových drah a lyžařských
vleků před využitím služby, a to podle jeho aktuálních organizačních, provozních,
personálních a technických možností alespoň namátkově; v případě, že osoba splnění
podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takové osobě umožnit
využití služby,
c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve vnitřních vymezených
přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků, a to nejde-li o osoby ze
společné domácnosti nebo žáky jedné školy a osoby je dozorující,
d) nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:
i) aktivně brání tomu, aby se osoby ve vnitřních vymezených přepravních prostorách
lanových drah a lyžařských vleků zdržovaly v kratších vzdálenostech, než je 1,5
metru, nejde-li o členy domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby je dozorující,
ii) umístí dezinfekční prostředky při vstupu do vymezených přepravních prostor
lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen,
informačních center, sociálního zázemí apod.,
iii) zajistí pravidelnou dezinfekci nejčastěji dotýkaných ploch na přepravních
zařízeních a ve vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských
vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen, informačních center,
sociálního zázemí apod.,
iv) zajistí informování zákazníků o pravidlech podle písmen a) až c), a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu do přepravních prostor lanových
drah a lyžařských vleků, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory,
v) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným vzduchem v
uzavřených prostorách vymezených přepravních prostor lanových drah a
lyžařských vleků,


11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií,
výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů,
hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,
a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové využití
kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5
metru a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby
ze společné domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující
osoby; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků, do
kterých je vstup regulován,
b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové
prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí
do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17; splnění podmínek podle
bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní
výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby,
c) nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby, která musí splňovat podmínky
podle bodu I/17, před zahájením prohlídky splnění těchto podmínek kontrolovat a
osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba
splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě
umožnit účast na skupinové prohlídce,


12. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18
let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005
Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně
přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně
péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce
a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,
a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce
neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob,
b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést
evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to
v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak
vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo)
a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává
po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než
20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v
bodu I/17; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se na
zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání; splnění
podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně
žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném
kolektivu,
d) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce u osoby,
která musí splňovat podmínky podle bodu I/17, před zahájením uvedené aktivity
splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle
bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/17 neprokáže,
zakazuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce
takové osobě umožnit účast na uvedených aktivitách; trvá-li akce nepřetržitě déle než
1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu
I/17 ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní,
e) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě oznámení pozitivního výsledku RTPCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedeného u účastnící se
nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle
bodu I/17 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce,
osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší
18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce,
který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále bezodkladně kontaktovat orgán
ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce a předat mu seznam
účastníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel zákonných zástupců osob mladších
18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob starších 18 let k provedení
epidemiologického šetření. O dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného
zdraví příslušný podle místa konání akce,


13. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů
a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů
a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů,
vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky,
které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický
obřad, a to tak, že
a) zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, návštěvníci,
posluchači nebo zkoušení (dále jen „diváci“), pokud vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více
než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené
v bodu I/17; splnění podmínek podle bodu I/17 se nevyžaduje, pokud se dané akce
v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující
osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti
jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící se
těchto akcí,
b) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17,
při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění
podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu
I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,
c) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní
plochy musí být nejméně 2 m,


14. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021
Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází
ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné
než uvedené v bodu I/13, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné
akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se
konají na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že
a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 1 000 osob,
není-li dále stanoveno jinak,
b) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob,
nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17
nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění podmínek
podle bodu I/17 se nevyžaduje,
i) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné
školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak,
aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby účastnící
se těchto akcí,
ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor těchto
aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického
šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno, příjmení) a jejich
kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů
ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak,
iii) jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, nebo pohřbu, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/17,
před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě
se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/17 prokázat; v případě, že osoba splnění
podmínek podle bodu I/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě
umožnit účast na akci,
d) v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy
a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními
svazy nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy
evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby
případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu
identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní
číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala sportovní
příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné aktivity v
proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích a členů
realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě,
že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo sportovním utkání více než 20
osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/17 s tím, že
negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 pouze pro účely
těchto aktivit má platnost 7 dní; písmeno c) platí obdobně,
e) organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že ve
skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně 1,5 metru
a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo,
s výjimkou dětí do 12 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu I/17; písmeno c) platí
obdobně; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje vést evidenci účastníků pro
potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to
v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe
telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti,


15. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro výkon
práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů:
a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou
shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry,
b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí dodržovat,
s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru a před vstupem
do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,


16. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují následující podmínky pro konání
voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou orgánů
územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více než 20
osob:
a) zakazuje se účast účastníkovi, který
i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo,
ii) nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/17
nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2,
které absolvoval nejdéle před 72 hodinami,
b) nařizuje provozovateli u účastníka, který musí splňovat podmínky podle písmene a)
bodu ii), při vstupu do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a
účastníkovi se nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že účastník
splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) neprokáže, je provozovatel povinen
takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,


17. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro
kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění
covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních
nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže
ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským
potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze
zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato
skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle
souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro
účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá
dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování
této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální
doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
neuplynula doba 14 dnů; nebo
b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1
, za podmínky, že uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o
provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém
jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny,
datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být
možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že
očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování
a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19
(digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování
a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19
(digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo
bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.
10
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo
c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na
přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star