Pravidla pro služby od 26. 11. 2021 do 2. 1. 2022

Celý text usnesení Vlády České republiky [PDF, 495 kB]

Vláda s účinností ode dne 26. listopadu 2021 od 18:00 hod. do dne 25. prosince 2021 do 23:59 hod.


I. zakazuje


1. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a hudebních, tanečních,
herních a podobných společenských klubech a diskotékách, hernách a kasinech v čase
mezi 22:00 hod. a 04:59 hod.,


2. provozování adventních a vánočních trhů (tj. příležitostných trhů zřízených
pro předvánoční období) a prodej na nich; tím není dotčen prodej vánočních stromků,
chvojí, jmelí a s nimi souvisejících produktů a ryb a produktů z nich,


3. konzumaci alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech; tím není dotčena
možnost konzumovat alkoholické nápoje ve vnitřních prostorech provozoven
stravovacích služeb;


II. omezuje


1. provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb,
s výjimkou činností uvedených v bodu II/12 a vozidel taxislužby nebo jiné individuální
smluvní přepravy osob, a provoz knihoven tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2
se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející
zákazníka,
b) aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než je 1,5
metru, nejde-li o členy domácnosti,
c) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou,
zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální
rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metru), přičemž zákazník, který je
držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
d) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky,
zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky
provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
e) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně,
f) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným
venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace)
bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky
vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou
používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny,
dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory,


2. provoz holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských
a obdobných regeneračních nebo rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je
porušována integrita kůže, tak, že se
a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu II/1, zajistit mezi
místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství
a kadeřnictví), vzdálenost alespoň 1,5 metru,
b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu II/17,
c) nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat podmínky podle bodu II/17,
před zahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat
a zákazníkovi se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě,
že zákazník splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli
takovému zákazníkovi službu poskytnout,


3. provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních a podobných
společenských klubů a diskoték, heren a kasin tak, že se
a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla:
i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti;
jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že
mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je
rozestup alespoň 1,5 metru,
iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech
provozovny míst k sezení pro osoby,
iv) provozovatel aktivně brání ve vnějších a vnitřních prostorech provozovny
shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně
čekací zóny provozovny,
v) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost
dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů,
madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,
vi) v případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného
pro vystupující nejméně 2 metry,
vii) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika
nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby
přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího
a vstupujícího vzduchu,
viii)provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu
podle písmene b) u vstupu a v provozovně,
b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud
vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení
12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu II/17; provozovatelům uvedených
provozoven se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu II/17,
splnění těchto podmínek kontrolovat při vstupu do prostor nebo v případě, že kontrolu
při vstupu neumožňují provozní podmínky provozovatele, nejpozději před
poskytnutím služby; osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu
II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu II/17 při vstupu
neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu vpustit do prostor provozovny;
pokud ke kontrole dochází před poskytnutím služby, provozovateli se zakazuje
poskytnout takové osobě službu; tyto podmínky se nevztahují na provozovny
stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost, a na prodej jídla s sebou s tím, že
osobě se zakazuje takto zakoupené jídlo konzumovat ve vnitřních i vnějších
prostorech provozovny,


4. provoz nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
tak, že se
a) nařizuje provozovateli zajistit viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5
metru mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např.
formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných
provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
b) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci
vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,
vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace
zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího
a vstupujícího vzduchu,
c) zákazníkovi zakazuje konzumovat potraviny v prostorech nákupního centra
(včetně prostoru tzv. food court) s výjimkou oddělených vnitřních prostor provozovny
stravovacích služeb,


5. prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích,
v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení) tak, že se nařizuje
provozovatelům dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci
i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou
osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob
sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou
osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze
u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob
ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
ii) provozovatel aktivně brání shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší
než 1,5 metru, včetně čekací zóny,
iii) se zákazníkovi zakazuje konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech
určených pro jejich konzumaci, není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku,
na místě schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu II/17,


6. poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb tak, že
a) se nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu
do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce
rukou a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí,
vypínače),
b) se zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud vykazuje klinické
příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku,
nesplňuje podmínky stanovené v bodu II/17, není-li dále uvedeno jinak,
c) se zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále
stanoveno jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu II/17; splnění podmínek podle bodu II/17 se nevyžaduje,
jsou-li ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo
studentům jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel
oddělení prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než
ostatní osoby využívající ubytovací služby,
d) se nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb u osoby, která musí
splňovat podmínky podle bodu II/17, před zahájením ubytování splnění těchto
podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu II/17
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže,
zakazuje se poskytovateli takové osobě ubytování poskytnout; osoby, které prokáží
splnění podmínek podle bodu II/17, lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení
pobytu musí splnění těchto podmínek opětovně prokázat,
e) bez splnění podmínek podle písmen b) a c) lze ubytovací služby poskytnout:
i) osobám, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných,
které nelze odložit,
ii) osobám, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,
iii) osobám, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní
služby,
iv) osobám, které již jsou ubytovány ke dni nabytí účinnosti tohoto krizového
opatření, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto
krizového opatření;
pravidla podle písmene d) se použijí obdobně, avšak ubytovaná osoba místo splnění
podmínek podle bodu II/17 prokazuje, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem,
f) bez splnění podmínek podle písmen b) a c) lze ubytovací služby poskytnout
v oddělených budovách:
i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
ii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný
celek,


7. poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče tak, že se
a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud
i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, nebo,
ii) nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu
II/17 nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS
CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami,
b) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat při přijetí
pacienta k hospitalizaci splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) a pacientovi se
nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že pacient splnění
podmínek podle písmene a) bodu ii) neprokáže, zakazuje se poskytovateli lázeňské
léčebně rehabilitační péče takového pacienta přijmout k hospitalizaci,


8. provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a tanečních
studií, posiloven a fitness center tak, že se
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,
podmínky stanovené v bodu II/17; splnění podmínek podle bodu II/17 se nevyžaduje
v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu II/17, při
vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu
splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek
podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených
prostor vpustit;
c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy
alespoň 1,5 metru, nejde-li o osoby z jedné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo
je dozorující osoby,
d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci
vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,
vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace
zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího
a vstupujícího vzduchu,


9. provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, saun a solných jeskyní tak, že se
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,
podmínky stanovené v bodu II/17; splnění podmínek podle bodu II/17 se nevyžaduje
v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách
přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel
zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy používali jiné prostory,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu II/17,
při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu
splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek
podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených
prostor vpustit,
c) nařizuje provozovatelům dodržovat následující pravidla:
i) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika
nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby
přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího
a vstupujícího vzduchu,
ii) provozovatel aktivně brání ve vnitřních prostorech shromažďování osob
ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
d) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech
koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo
žáky jedné školy nebo osoby je dozorující,


10. provoz lyžařských vleků a lanových drah tak, že se
a) zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte
do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodě II/17 nebo nejsou schopny
splnění těchto podmínek na místě prokázat,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu II/17,
při prodeji jízdenky (skipasu) splnění těchto podmínek kontrolovat; v případě prodeje
prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kontroluje splnění podmínek podle
bodu II/17 provozovatel podle svých technických a provozních možností; osobě se
nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že
osoba splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli
takové osobě jízdenku (skipas) prodat; provozovateli se dále nařizuje kontrolovat
splnění podmínek podle bodu II/17 u povinných osob v přepravních prostorách
lanových drah a lyžařských vleků před využitím služby, a to podle jeho aktuálních
organizačních, provozních, personálních a technických možností alespoň namátkově;
v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se
provozovateli takové osobě umožnit využití služby,
c) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve vnitřních vymezených
přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků, a to nejde-li o osoby ze
společné domácnosti nebo žáky jedné školy a osoby je dozorující,
d) nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:
i) aktivně brání tomu, aby se osoby ve vnitřních vymezených přepravních
prostorách lanových drah a lyžařských vleků zdržovaly v kratších vzdálenostech,
než je 1,5 metru, nejde-li o členy domácnosti nebo žáky jedné školy nebo osoby
je dozorující,
ii) umístí dezinfekční prostředky při vstupu do vymezených přepravních prostor
lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen,
informačních center, sociálního zázemí apod.,
iii) zajistí pravidelnou dezinfekci nejčastěji dotýkaných ploch na přepravních
zařízeních a ve vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských
vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen, informačních center,
sociálního zázemí apod.,
iv) zajistí informování zákazníků o pravidlech podle písmen a) až c), a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu do přepravních prostor lanových
drah a lyžařských vleků, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory,
v) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným vzduchem
v uzavřených prostorách vymezených přepravních prostor lanových drah
a lyžařských vleků,


11. provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií, výstavních prostor,
hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií
a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav tak, že se
a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové využití
kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5
metru a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby
ze společné domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující
osoby; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků,
do kterých je vstup regulován,
b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové
prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí
do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu II/17; splnění podmínek podle
bodu II/17 se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní
výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby,
c) nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby, která musí splňovat podmínky
podle bodu II/17, před zahájením prohlídky splnění těchto podmínek kontrolovat
a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že
osoba splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi
takové osobě umožnit účast na skupinové prohlídce,


12. provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených
na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou
zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy
na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně péče o ně,
jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce a jiné
podobné akce pro osoby mladší 18 let tak, že se
a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce
neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob,
b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést
evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to
v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak
vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo)
a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává
po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více
než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené
v bodu II/17; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se
na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání; splnění
podmínek podle bodu II/17 se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní
výhradně žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity
v neměnném kolektivu,
d) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce
u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu II/17, před zahájením uvedené
aktivity splnění těchto podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění
podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle
bodu II/17 neprokáže, zakazuje se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo
organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na uvedených aktivitách; trvá-li akce
nepřetržitě déle než 1 den (dále jen „vícedenní akce“), prokazuje se splnění
podmínek stanovených v bodu II/17 ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci
každých 7 dní,
e) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě oznámení pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS CoV-2 provedeného u účastnící se
nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek
podle bodu II/17 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se
vícedenní akce, osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v
případě osoby mladší 18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího
zákonného zástupce, který zajistí její odvoz do domácího prostředí, a dále
bezodkladně kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa
konání akce a předat mu seznam účasníků vícedenní akce, včetně telefonních čísel
zákonných zástupců osob mladších 18 let nebo telefonních čísel účastnících se osob
starších 18 let k provedení epidemiologického šetření; o dalším postupu rozhoduje
orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce,


13. konání koncertů a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých
představení včetně cirkusů a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen
„sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou
vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, nejde-li o akademický obřad, a to tak, že
a) se nařizuje organizátorovi akce neumožnit přítomnost více než 1 000 diváků,
návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“),
b) se zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, pokud
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden
čas přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let
věku, podmínky stanovené v bodu II/17; splnění podmínek podle bodu II/17 se
nevyžaduje, pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo
studenti jedné školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení
prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné
prostory než ostatní osoby účastnící se těchto akcí,
8
c) se nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu
II/17, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu
splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek
podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto
akci,
d) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo
sportovní plochy musí být nejméně 2 metry a všichni diváci musejí být usazeni; to
neplatí v případě praktického vzdělávání a zkoušek,


14. konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom
místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu II/13,
taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky,
ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů,
orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných osob, které se konají na základě zákona,
a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění
pozdějších předpisů, tak, že
a) se nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob,
není-li dále stanoveno jinak,
b) se zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění
covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20
osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu
II/17 nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění
podmínek podle bodu II/17 se nevyžaduje,
i) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti
jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení
prostor tak, aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní
osoby účastnící se těchto akcí,
ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor
těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného
epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob
(jméno, příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci
uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále
stanoveno jinak,
iii) jde-li o účast na svatbě nebo prohlášení osob o tom, že spolu vstupují
do registrovaného partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
iv) jde-li o účast na pohřbu, a to bez omezení počtu osob,
c) se nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu
II/17, před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek
kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu II/17 prokázat;
v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu II/17 neprokáže, zakazuje se
organizátorovi akce takové osobě umožnit účast na akci,
d) v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy
a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními
svazy se nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést
vždy evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro
potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to
v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka
(nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž
probíhala sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo
pravidelné aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast
sportovců, rozhodčích a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19, anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní
přípravě nebo sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12
let věku, podmínky stanovené v bodu II/17 s tím, že negativní výsledek RT-PCR
vyšetření na přítomnost viru SARS CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7
dní; písmeno c) platí obdobně,
e) organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že
ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně
1,5 metru a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění
covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 12 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu
II/17; písmeno c) platí obdobně; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje
vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů
ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení)
a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po
dobu 30 dnů ode dne účasti na této činnosti,


15. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
ve znění pozdějších předpisů, tak, že
a) koná-li se shromáždění mimo vnitřní prostory staveb, jeho účastníci se mohou
shromažďovat ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a dodržují rozestupy mezi
skupinami účastníků alespoň 2 metry,
b) koná-li se shromáždění ve vnitřních prostorech staveb, jeho účastníci musí
dodržovat, s výjimkou osob ze společné domácnosti, rozestupy alespoň 1,5 metru
a před vstupem do vnitřního prostoru si dezinfikují ruce,


16. konání voleb orgánu právnické osoby a zasedání orgánu právnické osoby s výjimkou
orgánů územních samosprávných celků v případě, že se jej účastní na jednom místě více
než 20 osob, tak, že se
a) zakazuje účast účastníkovi, který
i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, anebo,
ii) nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu
II/17 nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS
CoV-2, které absolvoval nejdéle před 72 hodinami,
b) nařizuje provozovateli u účastníka, který musí splňovat podmínky podle písmene a)
bodu ii), při vstupu do vnitřních prostor splnění těchto podmínek kontrolovat
a účastníkovi se nařizuje mu splnění těchto podmínek prokázat; v případě, že
účastník splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) neprokáže, je provozovatel
povinen takovému účastníkovi neumožnit vstup do vnitřních prostor,


17. vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo účast osob na hromadných
akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto krizovým opatřením, tak, že
osoby musí splňovat následující podmínky:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19
pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti
onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním
systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o
tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění
covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení
informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti
onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním
systému infekčních nemocí (ISIN); nebo
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této
skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá
dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni
prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového opatření neuplynula
maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle
SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto krizového
opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo
b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID1
) za podmínky, že uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát
o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém
jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny,
datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být
možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že
očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku
podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou
zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo
c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT)
na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.


Ing. Andrej Babiš
předseda vlád

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star