Pravidla pro testování ve školství od 3. 1. do 18. 2. 2022

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 287 kB]

I.
1. Dítěti v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální nebo
žákovi základní školy, denní formy vzdělávání konzervatoře nebo denní formy vzdělávání
střední školy (dále jen „škola“), umožní škola, školní družina nebo školní klub (dále také jen
„školské zařízení“) osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb
pouze tehdy, pokud
a) podstoupil v termínech stanovených podle čl. II vyšetření prostřednictvím neinvazivního
preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které si provedl
sám nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen
„preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, nebo
b) doloží, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test
(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních
služeb s negativním výsledkem, nebo
c) po celou dobu poskytování vzdělávání nebo školských služeb v budově školy nebo
školském zařízení nebo ve venkovním prostředí, není-li možné dodržet rozestupy alespoň
1,5 m od ostatních dětí nebo žáků, používá ochranný prostředek dýchacích cest, kterým
je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem; děti a žáci do 15 let věku a žáci základní
školy při vzdělávání nebo poskytování školských služeb v základní škole, školní družině
nebo školním klubu, žáci nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia při vzdělávání
na gymnáziu jsou oprávněni používat jako ochranný prostředek zdravotnickou obličejovou
masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a
požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.
2. Škola může pro preventivní testování použít pouze testy určené pro sebetestování nebo
Ministerstvem zdravotnictví povolené k použití laickou osobou.
3. Ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) nemusí používat
a) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo
se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav
neumožňují dodržování tohoto zákazu, nebo
b) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný
prostředek dýchacích cest podle bodu 1 písm. c) části věty před středníkem, a tuto
skutečnost prokáží škole lékařským potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen
ochranný prostředek podle bodu 1 písm. c) části věty za středníkem, který je v lékařském
potvrzení specifikován, vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno,
že dotyčná osoba nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.
4. Pro účely osobní přítomnosti dítěte nebo žáka ve školském zařízení se podmínka podle
bodu 1 písm. a) považuje za splněnou, pokud osoba doloží čestné prohlášení o negativním
výsledku preventivního antigenního testu provedeném ve škole. Čestné prohlášení není třeba,
vykonává-li činnost školy a školského zařízení jedna právnická osoba.
5. Pro děti a žáky podle bodu 1 písm. c) se mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví,
které stanoví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest a výjimky z ní, po dobu
poskytování vzdělávání nebo školských služeb nepoužije.


II.
1. Preventivní testování se ve školách provede
a) v období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 vždy v pondělí a ve čtvrtek; není-li pondělí
nebo čtvrtek vyučovacím dnem, provede se preventivní testování první vyučovací den
následující po tomto dni,
b) 17. ledna 2022 a pak následně každé pondělí; není-li prvním vyučovacím dnem v týdnu
pondělí, provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
2. Preventivní antigenní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li
dítě nebo žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho
příchodu.


III.
V případě, že výsledek preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1 písm. a) je
pozitivní, je škola povinna bezodkladně kontaktovat zákonného zástupce dítěte nebo žáka a
sdělit mu výsledek preventivního antigenního testu. Škola bezodkladně vystaví dítěti nebo
žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu na formuláři, jehož vzor je uveden v příloze tohoto
opatření. Toto potvrzení musí obsahovat následující údaje: název právnické osoby
vykonávající činnost školy, identifikační číslo osoby (IČO), identifikační znak organizace (IZO),
kontaktní osobu školy a její telefonní číslo, jméno a příjmení testovaného dítěte nebo žáka,
jeho rodné číslo, den provedení testu a podpis ředitele školy nebo jím pověřené osoby. Dítě
nebo žák jsou povinni bezodkladně opustit školu; v případě dítěte nebo žáka, který nemůže
samostatně opustit školu, je škola povinna bezodkladně zajistit jeho oddělení od ostatních
osob a zákonný zástupce je povinen jej ve škole vyzvednout nebo zajistit vyzvednutí jinou
osobou.


IV.
1. Škola bez zbytečného odkladu po získání výsledků preventivních antigenních testů zašle,
není-li dále stanoveno jinak, příslušné krajské hygienické stanici nebo Hygienické stanici
hlavního města Prahy (dále jen „krajská hygienická stanice“) prostřednictvím aplikace Covid
Forms Application (dále jen „CFA“) elektronický soubor ve formátu xlsx obsahující seznam dětí
nebo žáků, kteří byli ve škole testováni a měli pozitivní výsledek preventivního antigenního
testu, a to s uvedením údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním telefonním čísle, rodném
čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adrese, obci bydliště a
PSČ a státním občanství a datu provedení tohoto testu, a dále identifikační údaje školy.
2. Není-li v odůvodněných případech z technických důvodů možné postupovat podle bodu 1,
škola bezodkladně, nejpozději však do konce dne provedení preventivních antigenních testů
ve škole, vyrozumí zákonné zástupce dětí nebo žáků, kteří měli pozitivní výsledek
preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1, nebo zletilé žáky, kteří měli pozitivní
výsledek preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1, o povinnosti podrobit se
konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.


V.
Krajská hygienická stanice je povinna na základě údajů zaslaných školou podle čl. IV bodu 1
vystavit elektronickou žádanku na konfirmační vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2
metodou RT-PCR všem dětem nebo žákům, kteří byli uvedeni v seznamu zaslaném školou
podle čl. IV bodu 1.


VI.
1. Všem osobám s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu podle čl. I bodu 1
písm. a) se nařizuje se bez zbytečného odkladu po obdržení informace o vystavení
elektronické žádanky podle čl. V nebo vyrozumění od školy podle čl. IV bodu 2 podrobit
konfirmačnímu RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2.
2. Jde-li o situaci podle čl. IV bodu 2, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka nebo zletilý žák
povinen předložit poskytovateli zdravotních služeb provádějícímu konfirmační RT-PCR test
potvrzení školy podle čl. IV bodu 2.
3. Poskytovatel zdravotních služeb provádějící vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2
metodou RT-PCR, kterému bylo předloženo potvrzení podle bodu 2, je povinen osobě
uvedené v bodu 1 bezodkladně vystavit žádanku na konfirmační RT-PCR test na vyšetření
přítomnosti viru SARS-CoV-2 v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu
elektronické žádanky. V Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), v modulu elektronické
žádanky je poskytovatel zdravotních služeb dále povinen vyznačit, že se jedná o konfirmační
RT-PCR test po pozitivním výsledku rychlého antigenního testu (RAT) na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určeného pro sebetestování (použití laickou osobou)
provedeného v rámci pravidelného preventivního testování ve školách a uvést identifikační
číslo osoby (IČO) dané školy.
4. Poskytovatel zdravotních služeb uvedený v bodu 3 je po vystavení žádanky podle bodu 3
povinen provést bezodkladně osobě vyšetření na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2
metodou RT-PCR. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen potvrzení podle bodu 2
uchovávat pro účely kontroly po dobu 3 let.
5. V případě, že je výsledek konfirmačního vyšetření metodou RT-PCR dítěte nebo žáka
pozitivní, jsou dítě, žák nebo jejich zákonný zástupce povinni o pozitivním výsledku
konfirmačního RT-PCR testu bez zbytečného odkladu informovat registrujícího poskytovatele
zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a
dorost. Tento poskytovatel je povinen nařídit dítěti nebo žákovi izolaci.


VII.
1. V případě, že dítě nebo žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu podle
čl. I bodu 1 písm. a), škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu
na přítomnost viru SARS-CoV-2 tohoto dítěte nebo žáka osobní přítomnost na vzdělávání
nebo při poskytování školských služeb dětem nebo žákům, kteří byli 2 dny před provedením
tohoto testu nebo 2 dny po jeho provedení v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto dítětem
nebo žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní
antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem. Čl. I bod 1 písm. b) a c), 2 až 5, čl. II
bod 2, čl. III až VI, X a XII platí obdobně.
2. Škola a školské zařízení zajistí, že děti nebo žáci uvedení v bodu 1 dodržují při osobní
přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku
konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 dítěte nebo žáka s pozitivním
výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající ve vykonávání aktivit
odděleně od ostatních dětí nebo žáků. Čl. I bod 1 písm. c), body 3 a 5 platí pro všechny děti a
žáky uvedené v bodu 1 obdobně. Děti a žáci uvedení v bodu 1 dále používají hygienické
zařízení určené školou nebo školským zařízením pouze pro tyto děti a žáky, je-li organizačně
možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto děti nebo žáky zvláštní hygienické
zařízení, a při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí dodržovat odstup od ostatních
osob 1,5 metru.


VIII.
1. Pokud má dítě nebo žák nebo pedagogický pracovník pozitivní výsledek RT-PCR testu na
přítomnost viru SARS-CoV-2 a byl v průběhu 2 dnů před projevem klinických příznaků
onemocnění covid-19 nebo v průběhu 2 dnů před odběrem vzorku pro provedení RT-PCR
testu, pokud nemá klinické příznaky onemocnění covid-19, případně do dne zjištění pozitivního
výsledku RT-PCR testu osobně přítomen ve škole, je zákonný zástupce dítěte nebo žáka,
zletilý žák nebo pedagogický pracovník povinen bezodkladně nahlásit škole tento pozitivní
výsledek testu.
2. Škola bezodkladně informuje telefonicky nebo e-mailem příslušnou krajskou hygienickou
stanici o skutečnosti zjištěné podle bodu 1. Škola dále zašle příslušné krajské hygienické
stanici prostřednictvím CFA elektronický soubor ve formátu xlsx obsahující seznam dětí nebo
žáků a zaměstnanců školy, kteří byli školou ve spolupráci s krajskou hygienickou stanicí
vyhodnoceni jako epidemiologicky významný kontakt dítěte nebo žáka nebo pedagogického
pracovníka uvedených v bodu 1, a to s uvedením údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním
telefonním čísle, rodném čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové
adrese, obci bydliště a PSČ a státním občanství, datu kontaktu s dítětem nebo žákem nebo
pedagogickým pracovníkem uvedeným v bodu 1 a identifikační údaje školy. Krajská
hygienická stanice provede epidemiologické šetření, včetně vyhodnocení rizik a přijme
adekvátní protiepidemická opatření k zabránění šíření nákazy. V případě, že krajská
hygienická stanice rozhodne o provedení preventivního screeningového testování dětí nebo
žáků a zaměstnanců školy na vyšetření přítomnosti viru SARS-CoV-2 v ohnisku nákazy, které
bylo vymezeno krajskou hygienickou stanicí na základě epidemiologického šetření, je škola jí
povinna bezodkladně zaslat postupem podle věty druhé údaje těchto dětí nebo žáků a
zaměstnanců, a to v rozsahu údajů o jejich jméně a příjmení, kontaktním telefonním čísle,
rodném čísle, datu narození, kódu zdravotní pojišťovny, kontaktní e-mailové adrese, obci
bydliště a PSČ a státním občanství.


IX.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje vydat potvrzení podle čl. I bodu 3
písm. b) pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích cest podle čl. I
bodu 1 písm. c) brání závažné zdravotní důvody, a dále se jim nařizuje učinit o této skutečnosti
a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické dokumentace této
osoby, a to včetně toho, že fyzická osoba byla poučena o rizicích souvisejících s nepoužíváním
ochranného prostředku dýchacích cest podle čl. I bodu 1 písm. c).


X.
1. Děti nebo žáci podle čI. I bodu 1 písm. c) při vzdělávání nebo poskytování školských služeb
a) nesmí cvičit ve vnitřních prostorech; při cvičení ve venkovních prostorech se převlékají
s odstupem od ostatních osob a nesmí použít sprchy,
b) nesmí zpívat, pokud nelze od ostatních osob dodržet odstup 2 m,
c) používají hygienické zařízení určené školou nebo školským zařízením pouze pro děti a
žáky, kteří nepodstoupili preventivní antigenní test podle odstavce 1 písm. a), je-li
organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto žáky zvláštní
hygienické zařízení,
d) při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů musí sedět v lavici nebo u stolu a nemusí
při tom používat ochranný prostředek dýchacích cest podle čl. I bodu 1 písm. c) a musí
dodržovat odstup od ostatních osob 1,5 metru,
e) nemusí nosit ochranný prostředek dýchacích cest podle čl. I bodu 1 písm. c) při pobytu
na pokoji (tj. mimo společné prostory) na škole v přírodě nebo jiné obdobné akci pořádané
školou.
2. Škola a školské zařízení zajistí dodržování tohoto článku.


XI.
1. Škola může nahradit testování antigenními testy na stanovení přítomnosti antigenu viru
SARS-CoV-2 testováním testy RT-PCR na přítomnost viru SARS-CoV-2, pokud disponuje
neinvazivními diagnostickými zdravotnickými prostředky in vitro pro provedení samoodběru
určenými pro následné provedení testu RT-PCR a pokud má provedení testu RT-PCR
zajištěné u poskytovatele zdravotních služeb uvedeného v seznamu vyšetřujících laboratoří
Státního zdravotního ústavu (http://www.szu.cz/tema/prevence/laboratorni-vysetrovanipuvodce-covid-19 ). Čl. I, čl. II bod 2, čl. X a XIII se použijí obdobně, není-li dále uvedeno jinak
s tím, že tento neinvazivní preventivní RT-PCR lze nahradit doložením výsledku rychlého
antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedeného
poskytovatelem zdravotních služeb, který není starší 24 hodin; náhradu preventivního RT-PCR
testu lze připustit pouze v případě, že výsledky rychlých antigenních testů (RAT) budou
doloženy v termínech podle čl. II.
2. V případě, že je výsledek vyšetření podle bodu 1 pozitivní, je dítě, žák nebo jejich zákonný
zástupce povinen o pozitivním výsledku testu bez zbytečného odkladu informovat
registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství nebo
praktické lékařství pro děti a dorost. Tento poskytovatel je povinen nařídit dítěti nebo žákovi
izolaci.
3. Preventivní testování podle bodu 1 se provádí kterýkoliv vyučovací den v týdnu ve frekvenci
jednou za 7 dní. Pokud nebude den testování vyučovacím dnem, provede se preventivní
testování jiný vyučovací den v týdnu.


XII.
Škola bez zbytečného odkladu v den získání výsledků testů elektronicky nahlásí agregované
údaje o provedeném testování u dítěte nebo žáka podle čl. I bodu 1 písm. a) do CFA. Hlášení
obsahuje minimálně kontaktní osobu, typ testu, celkový počet testovaných osob, počet osob
s pozitivním výsledkem testu, počet osob s negativním výsledkem testu a počet neprůkazných
testů.


XIII.
Škola před zahájením preventivního testování podle tohoto mimořádného opatření informuje
všechny dotčené děti a žáky a jejich zákonné zástupce a dotčené zaměstnance o způsobu
provádění testování a o pravidlech uvedených v tomto mimořádném opatření.


XIV.
Škola zajistí, aby všichni zaměstnanci a osoby podílející se na testování používali osobní
ochranné pomůcky dýchacích cest přidělené zaměstnavatelem, a to respirátor nebo obdobný
prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky
a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem.


XV.
1. Vysoká škola poskytne ubytování studentům vysokých škol v ubytovacích zařízeních
vysokých škol pouze za podmínek, že ubytovaní studenti prokáží jednu z následujících
skutečností
a) byl očkován proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské
unie o digitálním certifikátu EU COVID1
, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní
od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se
považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem
působícím v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů
na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/953 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování
a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19
(digitální certifikát EU COVID) za účelem usnadnění volného pohybu během pandemie COVID-19.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/954 ze dne 14. června 2021 o rámci pro vydávání, ověřování
a uznávání interoperabilních certifikátů o očkování, o testu a o zotavení v souvislosti s onemocněním COVID-19
(digitální certifikát EU COVID) ve vztahu ke státním příslušníkům třetích zemí s oprávněným pobytem nebo
bydlištěm na území členských států během pandemie COVID-19.
musí obsahovat údaje o očkované osobě, podaném typu vakcíny, datu podání vakcíny,
identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým
přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena
registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo
b) prodělal laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u něj doba nařízené izolace
a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru
SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než
180 dní; nebo
c) absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo absolvoval nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test
(RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních
služeb s negativním výsledkem.
2. Skutečnosti podle bodu 1 jsou studenti povinni prokázat před zahájením ubytování
a ubytovací zařízení vysokých škol je povinno prokázání skutečností podle bodu 1 kontrolovat.
Studentovi, který se neprokáže skutečnostmi podle bodu 1, není umožněn vstup
do ubytovacího zařízení vysoké školy.
3. Skutečnosti se prokazují před zahájením ubytování a pak dále každých 7 dnů, s výjimkou
skutečností podle bodu 1 písm. a) a b), které se prokazují pouze jednou před zahájením
ubytování.


XVI.
1. Zaměstnavatel, který je školou, školským zařízením podle čl. I nebo školní jídelnou nebo
školní jídelnou – výdejnou, umožní svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti
zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec v termínu podle čl. II doloží jednu ze
skutečností podle čl. I bodu 1 písm. b) nebo na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) na
stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený pro sebetestování (použití laickou
osobou), jehož výsledek bude negativní, není-li dále stanoveno jinak. V případě pozitivního
výsledku testu podstoupeného na místě se použijí čl. III až VII obdobně.
2. Pokud zaměstnanec nesplní některou z podmínek podle bodu 1, je mu umožněna
přítomnost na pracovišti, pouze pokud po celou dobu výkonu činnosti v budově školy nebo
školského zařízení nebo ve venkovním prostředí používá ochranný prostředek dýchacích cest,
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti
alespoň 94 % dle příslušných norem. Čl. I bod 3 platí obdobně. Ve výjimečných případech,
kdy je nezbytné, aby dítě nebo žák při vzdělávání nebo poskytování školských služeb viděl na
ústa pedagogického pracovníka, je možné, aby pedagogický pracovník použil jako ochranný
prostředek dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň
1,5 metru od dětí nebo žáků. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení
ochranného prostředku (zejména tělocvik, hra na dechové nástroje), musí pedagogický
pracovník, který nesplnil podmínky podle bodu 1, udržovat od ostatních vzdálenost alespoň
1,5 metru. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které stanoví povinnost nosit
ochranný prostředek dýchacích cest a výjimky z ní, se pro zaměstnance, který nesplnil
některou z podmínek podle bodu 1, po dobu výkonu jeho činnosti nepoužije.


XVII.
Toto mimořádné opatření se použije pouze pro školy a školská zařízení zapsaná do školského
rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti a škol zřízených při zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení, podle
zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


XVIII.
S účinností ode dne 3. ledna 2022 se ruší mimořádné opatření
a) ze dne 27. října 2021, č.j. MZDR 14600/2021-20/MIN/KAN,
b) ze dne 1. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-21/MIN/KAN,
c) ze dne 12. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-22/MIN/KAN,
d) ze dne 18. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-23/MIN/KAN,
e) ze dne 20. listopadu 2021, č.j. MZDR 14600/2021-24/MIN/KAN, a
f) ze dne 13. prosince 2021, č.j. MZDR 14600/2021-25/MIN/KAN.


IXX.
Účinnost
Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 3. ledna 2022.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star