Pravidla pro služby od 3. 1. do 9. 2. 2022

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 458 kB]

S účinností ode dne 3. ledna 2022 od 00:00 hod. se:


1. podle § 2 odst. 2 písm. b), c) a i) zákona č. 94/2021 Sb. a § 69 odst. 1 písm. i) zákona
č. 258/2000 Sb., jde-li o provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb
a provozovnách těchto služeb, s výjimkou činností uvedených v bodu 12 a vozidel
taxislužby nebo jiné individuální smluvní přepravy osob, a provoz knihoven, nařizuje
provozovateli dodržovat následující pravidla:
a) v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2
prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto
omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod
zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě
ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející
zákazníka,
b) zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména
za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy
mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem
průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
c) umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí,
nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven
a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
d) zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním
pravidel reproduktory v provozovně,
e) zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným
venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace)
bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky
vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,
s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej
a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních
místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou
používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny,
schodiště, šatny a jiné společenské prostory,


2. podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz holičství, kadeřnictví,
pedikúry, manikúry, solárií, kosmetických, masérských a obdobných regeneračních nebo
rekondičních služeb a provozování živnosti, při níž je porušována integrita kůže,
a) nařizuje provozovateli, vedle dodržení podmínek uvedených v bodu I/1, zajistit mezi
místy, kde jsou zákazníkům poskytovány služby (např. křesla v holičství a kadeřnictví),
vzdálenost alespoň 1,5 metru,
b) zakazuje zákazníkovi využít uvedené služby, pokud vykazuje klinické příznaky
onemocnění covid-19 anebo, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, nesplňuje
podmínky stanovené v bodu I/15,
c) nařizuje provozovateli u zákazníka, který musí splňovat podmínky podle bodu I/15,
před zahájením poskytování služby splnění těchto podmínek kontrolovat
prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a zákazníkovi se
nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že zákazník splnění
podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli takovému zákazníkovi
službu poskytnout,


3. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz provozovny stravovacích služeb, hudebních, tanečních, herních
a podobných společenských klubů a diskoték, heren a kasin,
a) nařizuje provozovatelům uvedených provozoven dodržovat následující pravidla:
i) zákazníci jsou vždy usazeni, a to tak, že je mezi nimi odstup alespoň 1,5 metru,
s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu; toto pravidlo se nepoužije v případě
hudebních a tanečních klubů a diskoték,
ii) u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti;
jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj usadit více osob, a to tak, že
mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob ze společné domácnosti, je
rozestup alespoň 1,5 metru,
iii) provozovatel nepřipustí v prostorech provozovny více osob, než je v prostorech
provozovny míst k sezení pro osoby; toto pravidlo se nepoužije v případě
hudebních a tanečních klubů a diskoték,
iv) při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny je zajištěna možnost
dezinfekce rukou pro zákazníky a provozovatel zajistí dezinfekci povrchů stolů,
madel židlí po každém zákazníkovi a pravidelnou dezinfekci dotykových ploch,
v) v případě produkce živé hudby musí být vzdálenost zákazníků od místa určeného
pro vystupující nejméně 2 m,
vi) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika
nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby
přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího
a vstupujícího vzduchu,
vii) provozovatel zajistí informování zákazníků o podmínkách a pravidlech vstupu podle
písmene b) u vstupu a v provozovně,
b) zakazuje zákazníkovi vstoupit do vnitřních a vnějších prostor provozovny, pokud
vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo, s výjimkou dítěte do dovršení
12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/15; provozovatelům uvedených
provozoven se nařizuje u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15,
splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva
zdravotnictví „čTečka“ při vstupu do prostor nebo v případě, že kontrolu při vstupu
neumožňují provozní podmínky provozovatele, nejpozději před poskytnutím služby;
osobě se nařizuje provozovateli splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě,
že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 při vstupu neprokáže, zakazuje se
provozovateli takovou osobu vpustit do prostor provozovny; pokud ke kontrole dochází
před poskytnutím služby, provozovateli se zakazuje poskytnout takové osobě službu;
tyto podmínky se nevztahují na provozovny stravovacích služeb, které neslouží pro
veřejnost, a na prodej jídla s sebou s tím, že osobě se zakazuje takto zakoupené jídlo
konzumovat ve vnitřních i vnějších prostorech provozovny,


4. podle § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro provoz
nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2
tak, že
a) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 1,5 metru mezi
osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky,
spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky
na podlaze veřejných prostor apod.),
b) provozovatel zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě
nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo
rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické
výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,
c) zákazníkovi se zakazuje konzumovat potraviny v prostorech nákupního centra (včetně
prostoru tzv. food court), s výjimkou oddělených vnitřních prostor provozovny
stravovacích služeb,


5. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. b) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej
ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), nařizuje
provozovatelům dodržovat následující pravidla:
a) zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
b) umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
c) v případě prodeje pokrmů včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci
i) v případě, že jsou na místě stoly a místa k sezení, provozovatel zajistí, že jsou
osoby usazeny tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou osob
sedících u jednoho stolu, přičemž u jednoho stolu sedí nejvýše 6 osob, s výjimkou
osob ze společné domácnosti; jedná-li se o stůl s 10 a více místy k sezení, lze u něj
usadit více osob tak, že mezi skupinami nejvýše 6 osob, s výjimkou osob
ze společné domácnosti, je rozestup alespoň 1,5 metru,
ii) se zákazníkovi zakazuje konzumovat pokrmy včetně nápojů v prostorech určených
pro jejich konzumaci, není-li, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, na místě
schopen prokázat, že splňuje podmínky stanovené v bodu I/15,


6. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o poskytování krátkodobých a rekreačních ubytovacích služeb,
a) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb zajistit při vstupu
do provozoven ubytovacích služeb a ve vnitřních prostorech možnost dezinfekce rukou
a dále zajistit pravidelnou dezinfekci dotykových ploch (kliky, madla, zábradlí,
vypínače),
b) zakazuje osobě využít uvedených ubytovacích služeb, pokud
i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo,
ii) s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu
I/15, není-li dále uvedeno jinak,
c) zakazuje poskytovatelům uvedené ubytovací služby poskytnout, není-li dále stanoveno
jinak, osobě, která, s výjimkou dítěte do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky
stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje, jsou-li
ubytovací služby poskytovány v rámci vzdělávání výhradně žákům nebo studentům
jedné školy nebo je dozorujícím osobám nebo zajistí-li provozovatel oddělení prostor
tak, aby žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než
ostatní osoby využívající ubytovací služby,
d) nařizuje poskytovatelům uvedených ubytovacích služeb u osoby, která musí splňovat
podmínky podle bodu I/15, před zahájením ubytování splnění těchto podmínek
kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“
a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že
osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se poskytovateli takové
osobě ubytování poskytnout; osoby, které prokáží splnění podmínek podle bodu I/15,
lze ubytovat na nejdéle 7 dnů, pro prodloužení pobytu musí splnění těchto podmínek
opětovně prokázat,
e) bez splnění podmínek podle písmene b) bodu ii) a písmene c) lze ubytovací služby
poskytnout:
i) osobám, které se ubytují z důvodů pracovních, podnikatelských nebo obdobných,
které nelze odložit,
ii) osobám, které se ubytují z důvodů nezbytné potřeby péče o jinou osobu,
iii) osobám, které se ubytují za účelem toho, že jim mají být poskytovány zdravotní
služby,
iv) osobám, které již jsou ubytovány ke dni nabytí účinnosti tohoto mimořádného
opatření, a to nejdéle po dobu sjednanou přede dnem nabytí účinnosti tohoto
mimořádného opatření;
pravidla podle písmene d) se použijí obdobně, avšak ubytovaná osoba místo splnění
podmínek podle bodu I/15 prokazuje, že absolvovala nejdéle před 72 hodinami RTPCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem,
f) bez splnění podmínek podle písmene b) a c) lze ubytovací služby poskytnout
v oddělených budovách:
i) osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
ii) osobám v bytové nouzi, kterým ubytování zprostředkoval územní samosprávný
celek,


7. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., jde-li o lázeňskou léčebně rehabilitační
péči,
a) zakazuje pacientovi nastoupit hospitalizaci, pokud
i) vykazuje klinické příznaky onemocnění covid-19, nebo,
ii) nejde-li o dítě do dovršení 12 let věku, nesplňuje podmínky stanovené v bodu I/15
nebo nemá negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2,
které absolvoval nejdéle před 72 hodinami,
b) nařizuje poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče kontrolovat prostřednictvím
mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ při přijetí pacienta k hospitalizaci
splnění podmínek podle písmene a) bodu ii) a pacientovi se nařizuje mu splnění těchto
podmínek prokázat; v případě, že pacient splnění podmínek podle písmene a) bodu ii)
neprokáže, zakazuje se poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče takového
pacienta přijmout k hospitalizaci,


8. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. i) zákona č. 94/2021
Sb., jde-li o provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny,
hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení)
a tanečních studií, posiloven a fitness center,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,
podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje
v případě tělesné výchovy v rámci vzdělávání ve školách a školských zařízeních,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15,
při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní
aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se nařizuje mu splnění podmínek
podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15
neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit;
c) nařizuje osobám v případě skupinových lekcí dodržovat mezi sebou rozestupy alespoň
1,5 metru, nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy nebo je
dozorující osoby,
d) nařizuje provozovateli zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu
s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo
rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické
výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu,


9. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. d) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový
bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení, sauny a solné
jeskyně,
a) zakazuje vstup do uvedených prostor osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,
podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje
v případě plavání v rámci vzdělávání ve školách, kdy jsou v uvedených prostorách
přítomni pouze žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo pokud provozovatel
zajistí oddělení prostor tak, aby žáci každé jedné školy a je dozorující osoby používali
jiné prostory,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15,
při vstupu do prostor splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní
aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se nařizuje mu splnění podmínek
podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15
neprokáže, zakazuje se provozovateli takovou osobu do uvedených prostor vpustit,
c) nařizuje provozovatelům zajistit ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci
vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání,
vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace
zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího
a vstupujícího vzduchu,
d) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve společných prostorech
koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti nebo
žáky jedné školy nebo osoby je dozorující,


10. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. a) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz lyžařských vleků a lanových drah,
a) zakazuje využít služeb přepravy na lanové dráze a lyžařském vleku osobám, které
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo nesplňují, s výjimkou dítěte
do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodě I/15 nebo nejsou schopny splnění
těchto podmínek na místě prokázat s tím, že
i) splnění podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje v případě přepravy osob lanovou
dráhou v rámci závazku ze smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
a v případě přepravy příslušníků základních složek integrovaného záchranného
systému a horské služby,
ii) v případě žáka mladšího 18 let, účastnícího se lyžařského výchovně výcvikového
kurzu organizovaného základní školou nebo střední školou (dále jen „kurz“), se za
splnění podmínek podle bodu I/15 považuje také, jedná-li se o kurz, který trvá
a. méně než 8 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před
zahájením kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem,
b. déle než 7 dnů, skutečnost, že žák absolvoval nejdéle 72 hodin před zahájením
kurzu RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním
výsledkem a dále každý pátý až sedmý den trvání kurzu žák absolvoval RTPCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem;
splnění podmínek žák účastnící se kurzu prokazuje písemným potvrzením školy
organizující kurz o splnění podmínek podle bodu I/15,
b) nařizuje provozovateli u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15,
při prodeji jízdenky (skipasu) splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím
mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“; v případě prodeje prostřednictvím
prostředku komunikace na dálku kontroluje splnění podmínek podle bodu I/15
provozovatel podle svých technických a provozních možností; osobě se nařizuje
provozovateli splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění
podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli takové osobě
jízdenku (skipas) prodat; provozovateli se dále nařizuje kontrolovat prostřednictvím
mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ splnění podmínek podle bodu I/15
u povinných osob v přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků
před využitím služby, a to podle jeho aktuálních organizačních, provozních,
personálních a technických možností alespoň namátkově; v případě, že osoba splnění
podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se provozovateli takové osobě umožnit
využití služby,
c) nařizuje základní nebo střední škole organizující kurz zkontrolovat prostřednictvím
mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ splnění podmínek podle bodu I/15
ve spojení s písmenem a) bodem ii) a žákům účastnícím se kurzu, kteří tyto podmínky
splnili, vystavit o tom písemné potvrzení; pro účely hromadného nákupu jízdenek
(skipasů) pro žáky účastnící se kurzu může základní nebo střední škola organizující
kurz provozovateli předložit za účelem prokázání splnění podmínek podle bodu I/15
jmenný seznam žáků účastnících se kurzu, u kterých základní nebo střední škola
zkontrolovala, že splňují podmínky podle bodu I/15 ve spojení s písmenem a) bodem
ii),
d) nařizuje osobám udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru ve vnitřních vymezených
přepravních prostorách lanových drah a lyžařských vleků, a to nejde-li o osoby
ze společné domácnosti nebo žáky jedné školy a osoby je dozorující,
e) nařizuje provozovateli dodržovat následující pravidla:
i) umístí dezinfekční prostředky při vstupu do vymezených přepravních prostor
lanových drah a lyžařských vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen,
informačních center, sociálního zázemí apod.,
ii) zajistí pravidelnou dezinfekci nejčastěji dotýkaných ploch na přepravních
zařízeních a ve vymezených přepravních prostorách lanových drah a lyžařských
vleků a v jejich zázemí, zejména v prostoru pokladen, informačních center,
sociálního zázemí apod.,
iii) zajistí informování zákazníků o pravidlech podle písmen a) až c), a to zejména
prostřednictvím informačních plakátů u vstupu do přepravních prostor lanových
drah a lyžařských vleků, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory,
iv) zajistí maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným vzduchem
v uzavřených prostorách vymezených přepravních prostor lanových drah
a lyžařských vleků,


11. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zoologických zahrad a botanických zahrad, muzeí, galerií,
výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů,
hvězdáren a planetárií a konání veletrhů a prodejních hospodářských výstav,
a) nařizuje provozovateli prostor nebo organizátorovi akce umožnit pouze takové využití
kapacity vnitřního prostoru, aby bylo umožněno účastníkům dodržovat rozestupy 1,5
metru a návštěvníkům se nařizuje tyto rozestupy dodržovat, nejde-li o osoby
ze společné domácnosti nebo žáky nebo studenty jedné školy nebo je dozorující
osoby; stejná pravidla se použijí i pro návštěvy arboret a jiných zahrad nebo parků,
do kterých je vstup regulován,
b) zakazuje účast na skupinové prohlídce uvedených prostor a akcí osobám, které
vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě skupinové
prohlídky o celkovém počtu osob vyšším než 20 osob nesplňují, s výjimkou dětí
do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle
bodu I/15 se nevyžaduje, pokud se skupinové prohlídky v rámci vzdělávání účastní
výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby,
c) nařizuje organizátorovi skupinové prohlídky u osoby, která musí splňovat podmínky
podle bodu I/15, před zahájením prohlídky splnění těchto podmínek kontrolovat
prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se
nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění
podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takové osobě
umožnit účast na skupinové prohlídce,


12. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) a i) zákona
č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18
let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005
Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně
přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6 let, včetně
péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let, zotavovací akce
a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let,
a) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce
neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob,
b) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést
evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to
v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak
vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo)
a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává
po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby,
c) zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky
onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než
20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené
v bodu I/15; uvedené podmínky se vztahují obdobně na osoby podílející se
na zabezpečení akce, pokud jsou současně přítomné na místě jejího konání; splnění
podmínek podle bodu I/15 se nevyžaduje, pokud se uvedených aktivit účastní výhradně
žáci jedné školy nebo je dozorující osoby nebo jde-li o pravidelné aktivity v neměnném
kolektivu,
d) nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce u osoby,
která musí splňovat podmínky podle bodu I/15, před zahájením uvedené aktivity
splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva
zdravotnictví „čTečka“ a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/15
prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje
se provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce takové osobě
umožnit účast na uvedených aktivitách; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den (dále jen
„vícedenní akce“), prokazuje se splnění podmínek stanovených v bodu I/15 ke dni
nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní,
e) nařizuje organizátorovi vícedenní akce v případě oznámení pozitivního výsledku RTPCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 provedeného u účastnící se
nebo jinak přítomné osoby v rámci opakovaného prokazování splnění podmínek podle
bodu I/15 zajistit oddělení této osoby od ostatních osob účastnících se vícedenní akce,
osobě starší 18 let věku se nařizuje akci neprodleně opustit a v případě osoby mladší
18 let se organizátorovi nařizuje bezodkladně kontaktovat jejího zákonného zástupce,
který zajistí její doprovod při opuštění místa konání akce, a dále bezodkladně
kontaktovat orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa konání akce
a předat mu seznam účastníků vícedenní akce, včetně kontaktních údajů zákonných
zástupců osob mladších 18 let nebo účastnících se osob starších 18 let k provedení
epidemiologického šetření; o dalším postupu rozhoduje orgán ochrany veřejného
zdraví příslušný podle místa konání akce,


13. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb. stanovují podmínky pro konání koncertů
a jiných hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů
a varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů apod. (dále jen „sportovní utkání“), kongresů,
vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou vzdělávací akce a zkoušky,
které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nejde-li o akademický
obřad, a to tak, že
a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit přítomnost více než 1 000 diváků, návštěvníků,
posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“),
b) zakazuje účast na akci osobám, které se mají účastnit akce jako diváci, pokud vykazují
klinické příznaky onemocnění covid-19 anebo v případě, že má být v jeden čas
přítomno na akci více než 20 diváků, nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku,
podmínky stanovené v bodu I/15; splnění podmínek podle bodu 15 se nevyžaduje,
pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné
školy a je dozorující osoby nebo pokud provozovatel zajistí oddělení prostor tak, aby
žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby používali jiné prostory než ostatní
osoby účastnící se těchto akcí,
c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15,
při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat prostřednictvím mobilní
aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osoba je povinna mu splnění podmínek
podle bodu I/15 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15
neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci,
d) vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo sportovní
plochy musí být nejméně 2 m a všichni diváci musejí být usazeni; to neplatí v případě
praktického vzdělávání a zkoušek,


14. podle § 69 odst. 1 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. a § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021
Sb. stanovují podmínky pro konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází
ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména spolkové, sportovní, kulturní jiné
než uvedené v bodu I/13, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění,
slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o schůze, zasedání a podobné
akce orgánů veřejné moci a jiných právnických osob veřejného práva, které se konají
na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, tak, že
a) nařizuje organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 100 osob,
není-li dále stanoveno jinak,
b) zakazuje účast na akci osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno na akci více než 20 osob,
nesplňují, s výjimkou dětí do dovršení 12 let věku, podmínky stanovené v bodu I/15
nebo nejsou schopny splnění těchto podmínek na místě prokázat; splnění podmínek
podle bodu I/15 se nevyžaduje,
i) pokud se dané akce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné
školy nebo je dozorující osoby nebo pokud organizátor zajistí oddělení prostor tak,
aby žáci nebo studenti jedné školy používali jiné prostory než ostatní osoby
účastnící se těchto akcí,
ii) jde-li o pravidelné aktivity v neměnném kolektivu za podmínky, že organizátor
těchto aktivit vede evidenci účastnících se osob pro potřeby případného
epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastnících se osob (jméno,
příjmení) a jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo), a tuto evidenci uchovává
po dobu 30 dnů ode dne konání uvedené aktivity, není-li dále stanoveno jinak,
iii) jde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného
partnerství, pokud se jich neúčastní více než 30 osob,
iv) jde-li o účast na pohřbu; omezení počtu osob podle písmene a) se v případě pohřbu
neuplatní,
c) nařizuje organizátorovi akce u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/15,
před účastí na akci, na niž je regulován vstup, splnění těchto podmínek kontrolovat
prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“ a osobě se
nařizuje mu splnění podmínek podle bodu 15 prokázat; v případě, že osoba splnění
podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se organizátorovi akce takové osobě
umožnit účast na akci,
d) v případě sportovní přípravy amatérských sportovců organizované sportovními svazy
a sportovního utkání v rámci amatérské sportovní soutěže organizované sportovními
svazy nařizuje osobě organizující sportovní přípravu nebo sportovní utkání vést vždy
evidenci osob účastnících se sportovní přípravy nebo sportovního utkání pro potřeby
případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to
v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe
telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu 30 dnů ode dne, v němž probíhala
sportovní příprava nebo sportovní utkání; jde-li o nepravidelné aktivity nebo pravidelné
aktivity v proměnném kolektivu (např. utkání), zakazuje se účast sportovců, rozhodčích
a členů realizačního týmu, pokud vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19
anebo v případě, že má být v jeden čas přítomno na sportovní přípravě nebo
sportovním utkání více než 20 osob, nesplňují, s výjimkou dětí do 12 let věku, podmínky
stanovené v bodu I/15 s tím, že negativní výsledek RT-PCR vyšetření na přítomnost
viru SARS-CoV-2 pouze pro účely těchto aktivit má platnost 7 dní; písmeno c) platí
obdobně,
e) organizovanou činnost pěveckých sborů lze organizovat za dodržení podmínek, že
ve skupině je nejvýše 50 osob, mezi osobami jsou dodržovány rozestupy minimálně
1,5 metru a zakazuje se účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění
covid-19 anebo, s výjimkou dětí do 12 let věku, nesplňují podmínky stanovené v bodu
I/15; písmeno c) platí obdobně; organizátorovi činnosti pěveckého sboru se nařizuje
vést evidenci účastníků pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů
ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení)
a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovávat po dobu
30 dnů ode dne účasti na této činnosti,


15. stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor
nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto
mimořádným opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru
SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o
i) osobu do dovršení 18 let věku, nebo
ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19
pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti
onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním
systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom,
že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19
podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace
o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění
covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému
infekčních nemocí (ISIN); nebo
iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-19, pokud
a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu
podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této
skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů,
nebo
b. v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá
dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni
prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky
podle SPC, nebo
c. od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu
podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného
opatření neuplynula doba 14 dnů; nebo
b) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle
nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo
nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát
o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém
jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu
uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví;
písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny,
datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být
možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že
očkování bylo provedeno
i) léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla
udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo
ii) léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle
bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou
organizací pro nouzové použití; nebo
c) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT)
na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru
SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star