Pravidla pro akce od 19. do 28. února 2022

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 238 kB]

S účinností ode dne 19. února 2022 od 00:00 hod. do 28. února 2022 do 23:59 hod. se:


1. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o konání koncertů a jiných
hudebních, divadelních, filmových a jiných uměleckých představení včetně cirkusů a
varieté, sportovních utkání, zápasů, závodů a podobných sportovních akcí (dále jen
„sportovní utkání“), kongresů, vzdělávacích akcí a zkoušek v prezenční formě, s výjimkou
vzdělávací akce a zkoušky, které jsou součástí vzdělávání podle zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
ve znění pozdějších předpisů, nebo zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů, nejde-li o akademický obřad, nařizuje organizátorovi akce umožnit v jednom
čase přítomnost
a) nejvýše 500 diváků, návštěvníků, posluchačů nebo zkoušených (dále jen „diváci“), pokud
nejsou usazeni, nebo
b) v případě, že jsou všichni diváci usazeni, nejvýše 1 000 diváků; přesahuje-li kapacita
prostoru 1000 sedících diváků, lze z počtu míst nad 1000 obsadit nejvýše 50 % maximální
kapacity k sezení,


2. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o konání veřejných nebo
soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, jako jsou zejména
spolkové, sportovní, kulturní jiné než uvedené v bodu 1, taneční, tradiční a jim podobné
akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky a oslavy, nejde-li o
schůze, zasedání a podobné akce orgánů veřejné moci a právnických osob, které se konají
na základě zákona, a shromáždění konaná podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje organizátorovi akce umožnit v
jeden čas přítomnost nejvýše 500 osob, nejde-li o účast na svatbě, prohlášení osob o tom,
že spolu vstupují do registrovaného partnerství, nebo pohřbu,


3. podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li o provoz zařízení nebo poskytování
služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým
vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací
činnost včetně přípravy na vyučování, poskytování obdobných služeb dětem ve věku do 6
let, včetně péče o ně, jiné organizované volnočasové aktivity osob mladších 18 let,
zotavovací akce a jiné podobné akce pro osoby mladší 18 let, nařizuje provozovateli
zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce umožnit v jeden čas přítomnost
nejvýše 500 osob.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star