Ochrana dýchacích cest od 14. 3. do 13. 4. 2022

Celý text mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví [PDF, 203 kB]

1. Všem osobám se s účinností ode dne 14. března 2022 od 00:00 hod. do odvolání tohoto
mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(nos, ústa), kterými jsou respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového
ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek),
včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem, které brání šíření kapének
(dále jen „respirátor“), a to:
a) ve vnitřních prostorech staveb, které slouží jako
i) zdravotnické zařízení, nebo
ii) zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby
se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem,
a zařízení poskytující odlehčovací sociální služby v pobytové formě,
b) v prostředcích veřejné dopravy, včetně prostředků silniční dopravy pro cizí potřebu,
jejímž předmětem je přeprava osob (zejména taxislužba); v případě lanové dráhy jen,
jde-li o uzavřenou kabinu,
s výjimkou dětí do 15 let věku, které na těchto místech mohou nosit i jiné ochranné
prostředky, kterými jsou zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek
naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN
EN 14683+AC, které brání šíření kapének, pokud se na ně nevztahuje výjimka podle bodu


2. Zákaz podle bodu 1 se nevztahuje na:
a) děti, které dosud nezahájily povinnou školní docházku,
b) osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou
nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální
duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu,
c) pacienty, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče, nebo je-li
to potřebné pro poskytování zdravotních služeb,
d) zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování
zdravotních služeb,
e) uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální
služby v pobytové formě,
f) další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních
služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízení
a v zařízeních sociálních služeb,
g) osoby řídící vozidlo veřejné dopravy v době, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím
při jeho odbavení,
h) osoby po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů,
i) příslušníky a zaměstnance základních složek integrovaného záchranného systému,
pokud používají masku nebo polomasku splňující všechny technické podmínky
a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 140 +A1,
j) osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen respirátor nebo
zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně
všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,
které brání šíření kapének, a jsou schopny tuto skutečnost prokázat lékařským
potvrzením; tyto osoby jsou však povinny mít nasazen jiný ochranný prostředek
dýchacích cest podle tohoto opatření, který je v lékařském potvrzení specifikován,
vyjma případů, kdy je v lékařském potvrzení výslovně uvedeno, že dotyčná osoba
nemůže mít nasazen jakýkoli ochranný prostředek dýchacích cest.


3. Všem zaměstnavatelům, kteří jsou:
a) poskytovateli zdravotních služeb,
b) poskytovateli sociálních služeb v zařízení sociálních služeb, kterými jsou týdenní
stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory
a domovy se zvláštním režimem, a v zařízení poskytujícím odlehčovací sociální služby
v pobytové formě,
c) dopravci, kteří provozují veřejnou dopravu,
a na jejichž zaměstnance se vztahuje zákaz podle bodu I/1 v době výkonu jejich práce, se
s účinností ode dne 14. března 2022 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného
opatření nařizuje vybavit tyto jejich zaměstnance respirátory v dostatečném počtu
na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce
a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např.
výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstnavatele).


4. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností ode dne 14. března 2022 od 00:00
hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vydat potvrzení podle bodu 2
písm. j) pouze osobám, kterým v používání ochranných prostředků dýchacích cest podle
tohoto opatření brání závažné zdravotní důvody, a dále se jim nařizuje učinit o této
skutečnosti a jejích důvodech, včetně uvedení diagnózy, záznam do zdravotnické
dokumentace této osoby, a to včetně toho, že fyzická osoba byla poučena o rizicích
souvisejících s nepoužíváním ochranného prostředku dýchacích cest podle tohoto
opatření.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star