Městský Den učitelů 2022

Před 430 lety se narodil Jan Amos Komenský, pedagog, teolog, filozof a spisovatel. V den jeho narozenin celá Česká i Slovenská republika slaví Den učitelů, vyhlášený k poctě tohoto náročného povolání. V Holešově si Den učitelů tradičně připomínáme slavnostním večerem, kdy jsou ocenění pedagogové i nepedagogičtí pracovníci holešovských škol.

Z úst moderátora akce, vedoucího odboru kultury, školství a památkové péče, Petra Chvátala zaznělo krátké zamyšlení nad tím, jak stejně jako v současnosti naše životy (i když vzdáleně), tak i život J. A. Komenského byl protkán neštěstími v podobě nemocí a válek. Následně všem učitelům a dalším pracovníkům ve školství poděkoval starosta města Rudolf Seifert, který vyzdvihl hlavně bezchybné fungování všech školských zařízení v náročných covidových letech. O kulturní zpestření se postarala kapela RabiGabi a.G.

Ocenění bylo předáno těmto osobnostem:

  1. Základní škola Holešov

Ing. Bc. Barbora Winklerová

Paní učitelka Winklerová působí na 1. Základní škole od roku 2018 – vyučuje žáky 4. a 5. tříd a rovněž chemii na druhém stupni školy. Předtím pracovala jako učitelka na 2. Základní škole a jako pedagog volného času ve Středisku volného času TYMY. Tam jako externistka působí dodnes a vede kroužek Debrujárů. Na škole vede badatelský kroužek a popularizuje chemii a fyziku i mezi ostatními žáky. Je svědomitou třídní, poskytovala a poskytuje žákům distanční výuku během jejich nepřítomnosti. V roce 2021 se významně podílela na přípravě a realizaci setkání Celostátní vzájemné výměny zkušeností – CVVZ. Její kresby škola využívá jako grafické symboly na svých webových stránkách. Je navržena na ocenění za kvalitní pedagogickou práci, nezměrnou aktivitu nad rámec běžných povinností a zvyšování úrovně výuky na 1. Základní škole Holešov

Mgr. Alena Jakubíčková

Paní učitelka Jakubíčková působí na 1. Základní škole od roku 2006, působila jako asistentka pedagoga, vychovatelka a poté učitelka matematiky, fyziky a informatiky. Pracovala rovněž na Základní škole v Žeranovicích. Paní učitelku si žáci i rodiče chválí za velmi srozumitelný výklad učiva, za trpělivost ochotu a vstřícnost. Její hodiny jsou vedeny v klidné, tvůrčí a pozitivní atmosféře. V plnění zadaných úkolů je velmi zodpovědná. I ve svém volném čase děti ochotně doučuje matematiku a připravuje je na přijímací zkoušky. Ve škole má na starosti obsáhlý kabinet pomůcek do matematiky, pomáhá při matematických soutěžích pro žáky z okolí Holešova. Je navržena na ocenění za kvalitní pedagogickou práci. 

Dagmar Urbanová

Paní Urbanová pracuje na 1. Základní škole od roku 2016 jako asistentka pedagoga, od roku 2018 také na částečný úvazek jako vychovatelka. Už předtím zde pracovala jako sekretářka ředitele školy, poté na různých pozicích pracovala na základní škole v Kostelci u Holešova. Ve školství pracuje již přes 20 let. S trpělivostí se věnuje dětem na 1. stupni, kterým pomáhá i nad rámce povinností, je vždy milá, klidná a svou rozvážností vytváří potřebné prostředí a klima pro práci žáků, kteří se potýkají s handicapem. Velmi dobře a ochotně spolupracuje s třídními učiteli, své úkoly plní ochotně, vychází vstříc potřebám školy. Je navržena pro velmi kvalitní práci asistentky pedagoga a vychovatelky.

Monika Hejníková

Paní Hejníková pracuje na 1. Základní škole od roku 2018 jako asistentka pedagoga žáků na II. stupni. Ve své práci je velmi zodpovědná, s rodiči svěřených žáků konzultuje problémy, postupy při vzdělávání a případné výchovné problémy. Iniciativně vykonává svěřenou práci, spolupracuje s ostatními asistenty, je velmi vstřícná i k plnění takových úkolů, které nejsou přímo v její náplni práce. Je oporou vyučujícím 6. až 9, tříd, připravuje materiály pro výuku, řeší individuální potřeby žáků. Je spolehlivou a milou kolegyní. Je navržena pro velmi kvalitní práci asistentky pedagoga a vychovatelky.

 

 

Středisko volného času TYMY Všetuly

Božena Žůrková

Paní Žůrková  pracuje jako administrativní pracovnice. Má na starosti matriku Střediska volného času. Spolupracuje s novináři a zajišťuje propagaci a marketing TYMY, jedná s rodiči i externími pedagogickými pracovníky střediska. Má na starosti agendu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajišťuje veškeré revize v TYMY.  Svou širokou agendu vykonává zodpovědně a velmi svědomitě. V kolektivu spolupracovníků je velmi oblíbená pro svoji veselou a kamarádskou povahu,  je velmi obětavá. Je navržena pro příkladnou a obětavou práci ve školství

 

  1. Základní škola Holešov

Mgr. Jitka Nedbalová

Paní učitelka Nedbalová pracuje již dvacet let, tedy od roku 2002,  jako učitelka prvního stupně  na 2. Základní škole, kde učí zpravidla čtvrté a páté ročníky. Ve svých hodinách důsledně uplatňuje nové metody a formy pedagogické práce, připravuje a realizuje školní kola recitačních a pěveckých soutěží. Je svědomitá, odpovědná a tvůrčí. Vede kroužky doučování a věnuje se dětem v předmětu speciálně pedagogická péče. Je navržena na ocenění za kvalitní pedagogickou práci.   

Mgr. Andrea Kubálková

Paní magistra Kubálková pracuje na 2. Základní škole od roku 2013, kdy nastoupila jako administrativní pracovnice. Postupně začala učit občanskou výchovu a angličtinu, věnuje se rovněž výchovnému a kariérnímu poradenství. Úzce spolupracuje s rodiči a s veřejností, aktivně organizuje školní plesy a aktualizuje webové stránky školy. Nově zajišťuje i spolupráci s hygienickou stanicí. Je nesmírně svědomitá, zodpovědná, oblíbená a svým elánem a energií dokáže nakazit své okolí.  Je navržena pro příkladnou a obětavou práci ve školství.

Mateřská škola Havlíčkova

Ivona Icelová

Paní Icelová pracuje jako školnice od roku 1994, tedy 28 let. Je všeobecně známá jako pohotová, obětavá a zodpovědná paní školnice, která se nebojí práce a hravě ji zastane. Svým příkladným pracovním nasazením motivuje nejen spolupracovníky, ale také děti, které zapojuje do jednoduchých úklidových činností. Aktivně se účastní práce na všech úsecích mateřské školy a ráda pomáhá i s organizací práce ostatních, v době prázdnin a dovolených.  Ocenění se navrhuje za dlouhodobé výborné výsledky v práci.

Helena Hlaváčková

Paní učitelka Hlaváčková pracuje ve školství od roku 1986, tedy 36 let. Působila na školkách v Mysločovicích a Machové jako vychovatelka, učitelka a ředitelka. Od roku 2017 pracuje jako učitelka v mateřské škole Sluníčko - Havlíčkova. Je velmi tvořivá, svou práci propojuje s realizací vlastních krátkodobých vzdělávacích projektů. Zaměřuje se na hudební aktivity, využívá netradiční výtvarné techniky se zapojením přírodních materiálů. Dokáže děti zaujmout, podnítit k aktivitě a snahu dětí správně ocenit. Ocenění se navrhuje za vynikající výsledky v práci s dětmi předškolního věku.

Mateřská škola Grohova

Radovana Ponížilová

Paní učitelka Ponížilová působí řadu desítek let v mateřském školství. Je obětavá při práci s dětmi předškolního věku a odpovědná při plnění svých pracovních povinností. Aktivně se zapojuje do tvorby školního vzdělávacího programu, do rozvoje školy a zavádění nových forem výchovně vzdělávací práce s dětmi předškolního věku do života školy. Její práce je přínosem pro celou mateřskou školu. Ocenění se navrhuje u příležitosti jejího významného životního jubilea a za příkladnou a obětavou práci ve školství.

 

Mateřská škola Masarykova

Jana Lužíková

Paní učitelka Lužíková svým příkladným přístupem k dětem dokáže šířit ve svém okolí pohodovou atmosféru. Vždy ráda a ochotně poradí dětem, rodičům i kolegům. Jejím každodenním cílem je utvářet kladný vztah dětí mezi sebou navzájem, k životu okolo sebe i k přírodě. Má výborné zkušenosti s logopedickou prevencí a adaptací dětí při vstupu do mateřské školy. Je příkladem učitelky, která se pro tuto velmi náročnou, ale i krásnou profesi narodila. Ocenění se navrhuje u příležitosti jejího významného životního jubilea a za obětavou práci při přípravě dětí na jejich první krůčky k osamostatnění

 

 

  1. Základní škola Holešov

Mgr. Marcela Hušťavová

Paní učitelka Hušťavová pracuje jako učitelka 1. stupně školy od roku 2001, tedy 21 let. Na ocenění je navržena za dlouhodobé výborné výsledky ve výchovně vzdělávací práci, za realizaci nových metod a forem práce ve výuce, za ochotu, vstřícnost a kreativní přístup ke vzdělávání, za osobní podíl při realizaci dílniček pro předškoláky, za výborné plnění funkce předsedkyně metodického sdružení 1. a 2. ročníků, za vzornou spolupráci s mateřskou školou Sluníčko - Havlíčkova a za velmi pěkný vztah k dětem a vzornou spolupráci s rodiči.                                                                                   

Mgr. et Mgr. Iveta Tichá

Paní magistra Tichá pracuje ve škole jako speciální pedagog a školní psycholog od roku 2018. Na ocenění je navržena za dlouhodobé výborné výsledky ve výchovně vzdělávací práci, za vzornou práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, za výbornou spolupráci s rodiči a školními vzdělávacími zařízeními, za výbornou spolupráci s OSPODem Holešov a Zlín, za vzorné plnění všech zadaných úkolů a za osobní podíl při realizaci školních aktivit.            

Anna Berková, DiS.

Paní Berková pracuje ve škole jako asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině od roku 2008. Na ocenění je navržena za dlouhodobé výborné výsledky ve výchovně vzdělávací práci, za přípravu a organizaci zajímavých aktivit pro žáky školní družiny, za vzornou prezentaci školy na veřejnosti, za osobní podíl na akcích pořádaných školou, za ochotu, nápaditost, vstřícnost a velmi pěkný vztah k dětem.              

Mgr. Richard David

Pan učitel David pracuje ve škole jako učitel 2. stupně od roku 2015. Na ocenění je navržen za dlouhodobé výsledky ve výchovně vzdělávací práci, za realizaci nových metod a forem práce ve výuce, za přípravu žáků na soutěže a olympiády, za kvalitní práci třídního učitele, za ochotu, nápaditost, vstřícnost a velmi pěkný vztah k žákům a za výbornou práci předsedy předmětové komise tělesné výchovy.

Zdeněk Telecký

Pan Telecký pracuje ve 3. Základní škole jako školník od roku 2015. Na ocenění je navržen za zodpovědné, svědomité a příkladné plnění úkolů na pozici vedoucího pracovníka - školníka, za ochotu, vstřícnost a spolehlivost a za osobní pomoc při školních aktivitách.                                           

  

Ústřední školní jídelna

Markéta Beňová

Paní Beňová pracuje v ústřední školní jídelně jako pomocná kuchařka již skoro 10 let. V práci je svědomitá a patří mezi tahouny tohoto stravovacího školního zařízení. Je velmi pracovitá a má skvělý přístup ke spolupracovníkům, i ke strávníkům. Ocenění se navrhuje u příležitosti jejího významného životního jubilea a za vynikající plnění pracovních povinností. 

 

 

Zvláštní ocenění získaly ředitelky dvou příspěvkových organizací, a sice Mgr. Jarmila Vaclachová - ředitelka Střediska volného času TYMY a Lenka Krčová - ředitelka mateřské školy Sluníčko – Havlíčkova. Paní Jarmila Vaclachová byla oceněna mimo jiné za organizaci Celostátní vzájemné výměny zkušeností a za vzorné vedení organizace TYMY. Paní Lenka Krčová již brzy převezme ocenění Zlínského kraje. Jako poděkování za skvělou dlouholetou činnost ji ocenilo také město Holešov. 

Všem oceněným blahopřejeme.

Hana Helsnerová

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star