Upozornění města Holešova občanům ve vztahu budování D49

Z důvodu budování dálnice D49 v okolí města Holešova dochází i k úpravě některých obslužných komunikací a také k jejich rušení či dočasnému uzavření. Toto opatření se vztahuje i k účelové komunikaci Zahnašovice – Martinice, tzv. Šindelnici. K jejímu uzavření dojde v úterý 8. listopadu a od tohoto data bude doprava z této komunikace směřována přes město Holešov. Jedná se denně asi o dva až tři tisíce vozidel a taky částečně a zřejmě i vozidla stavby.

K přípravě tohoto opatření proběhlo několik jednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje (ŘSZK), s realizátory stavby i vedením Zlínského kraje. V létě bylo dohodnuto, že část dopravy nad 7,5 tuny, tranzitní doprava a také vozidla stavby budou směřovány do průmyslové zóny a budou tudy projíždět a tím se vyhnou středu Holešova. Do dnešních dnů se ale nepodařilo uvedené opatření zrealizovat a dodavatel stavby spol. Metrostav požaduje uzavření Šindelnice již nyní, aby nedocházelo k narušení harmonogramu výstavby a prodloužení termínu dokončení komunikace a všech dalších důležitých souvisejících prvků stavby. Termín dokončení je naplánován na listopad 2024, a kdyby nyní město nedalo souhlas s průjezdem, tak by došlo k narušení harmonogramu, k narušení technologických postupů i prodloužení termínu dokončení dálnice.

 

Po zvážení všech skutečností tedy město Holešov souhlasí na přechodnou dobu s náhradním průjezdem města, ale za níže uvedených podmínek. Město tedy požaduje:

- dořešení průjezdu vozidel s tonáží nad 7,5 t přes Průmyslovou zónu Holešov, a to v nejkratším termínu

- jednoznačné řešení odklonění tranzitní dopravy po silnicích vyšších kategorií (dálnice, silnice I. třídy), a to od Zlína, Přerova a Hranic na Moravě.

- objízdná trasa musí být vedena po silnicích II. a III. třídy, které jsou ve správě Ředitelství silnic Zlínského kraje, a na místní komunikace je nutné navrhnout vhodná opatření, aby přes ně neprojížděla tranzitní doprava

- přechodná úprava provozu a objízdná trasa budou realizovány do 31. ledna 2023

- převedení dopravy na navrženou objízdnou trasu dojde k extrémnímu navýšení dopravy při průjezdu městem Holešov, a to i na místních komunikacích. Zvýšeným provozem na místních komunikacích může dojít k poškození těchto komunikací, a proto v případě poškození místních komunikací bude město požadovat po žadateli provedení oprav komunikací na náklady žadatele

- proto také město požaduje a doporučuje, aby došlo ke zdokumentování stavu místních komunikací, a to jak před samotným zřízením objízdné trasy, tak i po ukončení provozu na objízdné trase, aby mohl být určen rozsah případného poškození

 

Město je si vědomo, že zvýšeným provozem dojde ke zhoršení kvality bydlení (hluk, kvalita ovzduší atd.) a také k tvoření kolon, které bude mít za následek zhoršení průjezdu městem, a to jak pro vozidla IZS, tak i pro vozidla zajišťující dopravní obslužnost (autobusy, zásobování). Proto také bude apelovat na motoristy, aby volili trasy mimo Holešov.

 

Doufáme, že občané města pochopí současnou situaci, která není vyvolána městem Holešov a že díky své trpělivosti zvládneme částečné navýšení dopravy. Podle vyjádření dodavatele stavby D49 přes vánoční svátky bude stavba přerušena. Přesto také město žádá místní obyvatele a především cyklisty, aby co nejméně využívali k jízdě ulice Palackého a Masarykova. Podobně bude město žádat Městkou policii i Policii ČR o větší spolupráci a dohled na exponovaná místa a bezpečnost chodců a dětí, které dojíždějí do škol.

 

Děkuji za pochopení a s úctou

Rudolf Seifert

starosta

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star