Poskytování dotací z FKSVSV města Holešova v roce 2023

Město Holešov každoročně podporuje aktivity v oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, sociální a životního prostředí prostřednictvím finančních dotací z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova (dále jen FKSVSV).

V roce 2023 bude možno dotaci čerpat z následujících programů:

  • Akce milion,
  • mimořádné finanční dotace,
  • dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež,
  • dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích,
  • dotace na významné akce v Holešově,
  • dotace na sociální služby a
  • dotace na sociální oblast.

Dotace bude poskytována pro aktivity v Holešově či s Holešovem spojené. Příjemcem dotace může být právnická osoba (spolky, pobočné spolky, příspěvkové organizace…). U mimořádných dotací, dotací na významné akce v Holešově a dotací na sociální oblast i fyzická osoba a fyzická osoba podnikající.

Pro každou dotaci musí být podána žádost na předepsaném formuláři (každý program má svůj vlastní formulář) a předloženy povinné přílohy, které stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti žadatele.

Povinné přílohy jsou tři, a to

  • prostá kopie dokladu o zřízení účtu žadatele,
  • prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu (je možno nahradit sdělením do žádosti, že nedošlo ke změně),
  • čestné prohlášení žadatele dle článku 2 odstavce 2 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu.

Veškeré formuláře můžou zájemci obdržet na MěÚ Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče, nebo jsou k dispozici na internetových stránkách města.

Uzávěrka příjmu žádostí dne 28. 2. 2023 platí pro žádosti o dotaci z Akce milion, pro žádosti o dotaci na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež (v případě, že subjekt žádá na celý kalendářní rok) a pro žádosti o dotaci na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích.

Příjem žádostí o mimořádné finanční dotace a o dotace na významné akce v Holešově bude probíhat v termínu 1. 3. 2023 – 30. 11. 2023. Žádosti o dotace na sociální služby lze podávat v termínu 6. 2. 2023 – 20. 2. 2023, u dotací na sociální oblast v termínu 6. 2. 2023 – 30. 11. 2023.  

Případné dotazy je možné konzultovat na následujících kontaktech: ilona.augusti@holesov.cz, tel. 573 521 550, petr.chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600, pro sociální oblast a služby magdalena.kolomaznikova@holesov.cz, tel. 573 521 758.

 

Mgr. Ilona Augusti

odbor kultury, školství a památkové péče MěÚ Holešov

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star