Možnost umístění předvolebních materiálů ve městě

Podle zákona o volbách do Parlamentu České republiky (zákon č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) může starosta města či obce vyhradit plochu pro vylepování volebních plakátů. V § 16 odst. 4 cit. zákona je uvedeno: „Pro volební kampaň může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadně rovnosti kandidujících politických stran a koalic, popř. kandidátů při volbách do Senátu.“ A v odst. 9 uvedeného paragrafu se dále říká: „V objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí je ve dnech, ve kterých v těchto objektech probíhá hlasování, zakázána volební agitace pro politické strany, politická hnutí, koalice a kandidáty.“

 

Možnost umístění předvolebních materiálů od 4. října do 19. října 2017

 

Z důvodu uvedeného v zákoně o volbách do parlamentu proto město Holešov informuje o možnostech umisťovat předvolební materiály na veřejných prostranstvích města. Veřejnými prostranstvími jsou ve smyslu § 34 zákona o obcích ulice, náměstí, tržiště, parky a jiná veřejná zeleň, a další obdobné prostory přístupné bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. V kontextu předvolební kampaně jde o prostranství tohoto charakteru v majetku města Holešova. Veřejným prostranstvím však nejsou vnitřní prostory jakéhokoli městského objektu.

Jako prostor určený pro vylepení plakátů v uvedeném smyslu jsou určeny sloupy veřejného osvětlení (VO), kromě sloupů na náměstí a černý litinových sloupů kolem zámku, ul. Grohova apod..

Politické subjekty uvedené propagační materiály instalují na své náklady a také je na své náklady odstraní. Politické subjekty také zodpovídají za případné škody způsobené na majetku města. Pokud nebudou v uvedených termínech předvolební materiály odklizeny, provede to město a bude po politickém subjektu žádat náhradu. Podobně také město operativně odklidí materiály, které brání v bezpečnosti silničního provozu či chodců, brání v průchodnosti lokalitou apod., nebo jsou umístěny na sloupech VO na náměstí a kolem zámku, na sloupech městského orientačního systému, anebo jsou umístěny v blízkosti volebních místností (což vylučuje zákon).

 

Ale pozor!

Podle zákona o politických stranách (z. č. 424/1991 Sb.) nesmí tyto subjekty přijímat dary, mimo jiné ani od obcí. To znamená, že kromě výše uvedené výjimky předpokládané zákonem o volbách, není možné poskytovat prostor pro volební agitaci bezúplatně (zdarma). Pokud budou volební strany umisťovat reklamní zařízení přímo na veřejném prostranství, podléhají povinnosti uhradit místní poplatek za užívání veřejného prostranství ve smyslu obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 („za zábor veřejného prostranství“). Dle článku 5 této obecně závazné vyhlášky jsou před vlastním záborem poplatníci povinni splnit ohlašovací povinnost správci poplatku – městskému úřadu (finanční odbor, př. odd. investic či správě majetku města).

 

V případě zájmu o využití plakátovacích ploch ve vlastnictví města je třeba uvést, že výlepové plochy města spravuje Městské kulturní středisko. V případě zájmu o využití těchto ploch pro vylepení volebních plakátů zdůrazňuji, že tyto výlepy jsou za úplatu (smluvní). Na tyto plochy se možnost volného vylepování plakátů nevztahuje.

Také není možné umisťovat velké plachty nebo tabule na drátěné ploty v majetku města. Výjimku tvoří plot u zámku (starý plot na nám. F. X. Richtera), který bude volebním stranám také k dispozici bezúplatně. Z nového plotu u zámku nebo u jiných objektů města budou jakékoli materiály odstraněny.

 

Závěrem je třeba konstatovat, že by se politické subjekty měly chovat v předvolební kampani slušně a neomezovat obyvatele nebo jiné kandidáty. Také by měly dbát na pořádek ve městě.
A voliči pak mohou z předvolební kampaně poznat a zapamatovat si, že pokud se někdo chová v tomto období neomaleně a agresivně nebo za hranicí zákona či dobrých mravů, bude se takto chovat i po zvolení do své vytoužené funkce.

 

Rudolf Seifert

starosta

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star