Společně zlepšujeme Holešov

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ A URČENÍ PRIORIT RADY MĚSTA HOLEŠOV A POLITICKÝCH USKUPENÍ ANO 2011, KDU-ČSL, NEZÁVISLÍ A PODPORUJÍCÍCH NESTRANICKÝCH ZASTUPITELŮ PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ 2022 – 2026

 

 1. ZDRAVÝ ROZPOČET
 • zasadíme se o vyrovnaný rozpočet města Holešova
 • budeme usilovat o průběžné snižování provozních nákladů na chod města i výkon samosprávy
 • maximálně využijeme dotačních titulů pro smysluplné investiční a rozvojové projekty města
 • zasadíme se o zvýšení počtu obyvatel s trvalým pobytem ve městě a vytvoříme motivační nástroje pro tuto žádoucí změnu
 • pozastavíme nevhodné investice, které nejsou připraveny, stavebně či majetkově, případně není vypsán vhodný dotační titul, který by snížil výdaje z vlastních prostředků města na realizaci těchto projektů

 

 1. INVESTICE A STAVBY
 • zahájíme rekonstrukci Kina Svět do podoby multifunkčního kulturně-společenského centra včetně umístění knihovny
 • postavíme ve spolupráci se Zlínským krajem okružní křižovatku ve Všetulích u Hüttera
 • připravíme rekonstrukci okružní křižovatky Bořenovská, ulice Přerovská až po náměstí Svobody
 • zrealizujeme nové chodníky: Wastex - Osvobození, Dobrotice, připravíme realizaci chodníku Přerovská - Bořenovská
 • aktivně se zapojíme do řešení výstavby bezpečných přechodů přes železnici
 • vytvoříme komplexní návrhy řešení lokalit s cílem vytvořit občanům místních částí sportovně kulturní centra: Dobrotice-Sádek, Všetuly – hřiště, sokolovna
 • zrevitalizujeme park u Centra pro seniory, vytvoříme zde místo setkávání generací, které bude důstojně propojovat židovský hřbitov a synagogu s připomínkou zaniklého ghetta
 • podpoříme výstavbu malometrážních bytů, primárně pro seniory a mladé občany do 35 let
 • prohloubíme spolupráci se soukromým kapitálem při bytové výstavbě, podpoříme zastavění volných ploch určených územním plánem pro bytovou výstavbu
 • rozšíříme kapacity Centra pro seniory
 • zkultivujeme autobusové zastávky

 

 1. OTEVŘENÝ ÚŘAD
 • zřídíme elektronickou úřední desku
 • zpřístupníme detailní rozpočet pro občany
 • rozšíříme elektronickou komunikaci s občany
 • zahájíme koncepční a komplexní rekonstrukci budovy MÚ a provedeme centralizaci odborů „pod jednu střechu“
 • rozšíříme úřední hodiny
 • vytvoříme komise Rady na bázi odborníků, jakožto skutečně poradních orgánů pro vedení města
 • provedeme personální audity v městských organizacích i na MÚ; přijmeme opatření, která zajistí optimalizaci provozních nákladů těchto subjektů a efektivitu pracovní činnosti všech zaměstnanců

  

 1. PLYNULÁ DOPRAVA A BEZPEČNOST
 • vypracujeme strategie bezpečnosti silničního provozu ve městě a jeho místních částech
 • zavedeme úsekové měření rychlosti v nejkritičtějších částech města
 • zrealizujeme opatření navrhnutá v generelu dopravy
 • zprůjezdníme průmyslovou zónu pro vozidla nad 7,5t po dobu výstavby D49
 • rozšíříme a zrekonstruujeme cyklostezky v Holešově a okolí
 • posílíme Městskou policii po personální, technické a odborné stránce
 • zmodernizujeme a rozšíříme současný kamerový systém

 

 1. MĚSTO ZELENĚ A ČISTOTY
 • zrealizujeme revitalizaci městské zeleně - II. etapa: Novosady, Kráčiny, Americký park, Letiště
 • připravíme revitalizaci městské zeleně – III. etapa: zámecká obora
 • zrealizujeme krajině protierozní prvky: Dobrotice – Žopy, Količín
 • zpracujeme energetickou koncepci města: audit energetických potřeb města, sdružené nákupy energií, hledání efektivních a smysluplných finančních úspor, zateplování obvodových plášťů budov
 • zasadíme se o vybudování fotovoltaických elektráren na objektech města o celkovém instalovaném výkonu min. 500kW, jako základ pro vytvoření komunitní energetiky na území města Holešova
 • podpoříme zodpovědné nakládání s odpady: další rozvoj třídění, vybudování dalších podzemních hnízd na odpady
 • snížíme vizuální smog: důsledná regulace zbytečné reklamy a billboardů
 • podpoříme využití srážkové vody v budovách města jako vody užitkové a pro zálivku zeleně v blízkosti těchto budov
 • Strategická průmyslová zóna Holešov: budeme spolupracovat při rozhodování o investorech v zóně s důrazem na ochranu naší vody a při vytvoření biocentra dle územního plánu

 

 1. KULTURA PRO VŠECHNY
 • restrukturalizujeme kulturní, turistický a informační servis města vůči veřejnosti tak, aby došlo k optimalizaci provozních nákladů, zefektivnění činností a k zamezení překrývání pracovních funkcí
 • rozšíříme počet kulturních akcí ve městě, zvláště pro děti
 • dotovaná kultura města musí být dostupná pro všechny obyvatele; zaměříme se na kontrolu a evidenci volných vstupenek
 • zachováme a podpoříme rozvoj městských paměťových institucí: muzeum, knihovna aj.
 • budeme rozvíjet turistický ruch, zkvalitníme propagaci unikátních památek města nejen v rámci Zlínského kraje, ale i v rámci celé Moravy
 • dokončíme městský informační systém realizací dalších informačních tabulí ve městě; doplnění všech tabulí o systém QR kódů propojených s webovou aplikací

 

 

 

 1. SPORT A VOLNÝ ČAS
 • restrukturalizujeme sportovní dotační programy a zavedeme podporu pro mladé talentované sportovce
 • vyčíslíme skutečnou podporu kultury, sportu, spolků či církví ze strany města; vyslovíme ne nepřehledným a skrytým dotacím
 • připravíme výstavbu nové víceúčelové haly, příp. atletického tunelu
 • podpoříme finanční pomoc sportovním klubům a spolkům v dotačních projektech pro zlepšení sportovní infrastruktury
 • navýšíme finanční prostředky pro sport v rámci Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí
 • dokončíme rekonstrukci Sportcentra

 

 1. ROZVOJ ŠKOL
 • zvýšíme kapacity v předškolním vzdělávání, zmodernizujeme stávající zařízení či zahájíme výstavbu nových
 • podpoříme interaktivní, environmentální a moderní trendy ve vzdělávání
 • budeme nápomocni managementu škol v investičních projektech
 • rozšíříme nabídku volnočasových aktivit pro děti a mládež
 • podpoříme lepší a bezpečnější dopravní obslužnost u škol a školek
 • zajistíme proaktivní komunikaci mezi školami, rodiči a zřizovatelem

 

 1. SPRÁVA MAJETKU
 • provedeme reorganizaci správy a údržby městských budov pod jednu organizaci, včetně sportovišť a zámku, s cílem snížit finanční náklady
 • zavedeme moderní management budov a majetku města jako standardizovaný nástroj pro jeho transparentní evidenci, správu, plánovanou údržbu, obnovu a rozvoj, všechny potřebné informace koncentrovány na jednom místě
 • omezíme „dublované“ a nadbytečné pracovní pozice
 • zajistíme transparentní a hospodárné nakládání s městským bytovým fondem

 

 

 

Mgr. Milan Fritz

starosta

Ing. Pavel Karhan

místostarosta

Mgr. Václav Hlobil

místostarosta

 

 

 

Mgr. Jan Koláček, MBA

radní

 

 

Ing. Radek Doležel

radní   

 

 

 

Ing. Jaromír Tomšů

radní 

 

 

 

Oldřich Rektořík

radní   

 

 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star