Fond kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova 2024

Také v roce 2024 Město Holešov vypsalo dotační programy z Fondu kultury, sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova (dále jen FKSVSV) na podporu aktivit v oblasti kulturní, sportovní, společenské, vzdělávací, sociální a životního prostředí.

V roce 2024 bude možno dotaci čerpat z následujících programů:

 • Akce milion,
 • mimořádná finanční dotace,
 • dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež,
 • dotace na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích,
 • dotace na významné akce v Holešově,
 • dotace na sociální služby a
 • dotace na sociální oblast.

Dotace bude poskytována pro aktivity v Holešově či s Holešovem spojené. Příjemcem dotace může být právnická osoba (spolky, pobočné spolky, příspěvkové organizace…). U mimořádných dotací, dotací na významné akce v Holešově a dotací na sociální oblast i fyzická osoba a fyzická osoba podnikající.

Pro každou dotaci musí být podána žádost na předepsaném formuláři (každý program má svůj vlastní formulář) a předloženy povinné přílohy, které stačí doložit v každém kalendářním roce pouze jednou, a to u první podané žádosti žadatele. Povinné přílohy jsou tři, a to

 • prostá kopie dokladu o zřízení bankovního účtu žadatele,
 • prostá kopie listiny o ustavení (volbě, jmenování) současného statutárního orgánu (je možno nahradit sdělením do žádosti, že nedošlo ke změně),
 • čestné prohlášení žadatele dle článku 3 odstavce 1 Obecných pravidel pro poskytování a vyúčtování dotace z fondu.

Veškeré formuláře můžou zájemci obdržet na MěÚ Holešov, odboru kultury, školství a památkové péče, nebo jsou k dispozici na internetových stránkách města

Lhůty pro podání žádostí jsou následující:

 • Akce milion: 9.2. až 29.2.2024,
 • dotace na nájem tělocvičen a podobných zařízení především pro děti a mládež (v případě, že subjekt žádá na celý kalendářní rok) a pro žádosti o dotaci na mládežnická družstva v dlouhodobých soutěžích: 5.1. až 15.1.2024,
 • mimořádná finanční dotace a dotace na významné akce v Holešově: 1.3. až 2.12.2024,
 • dotace na sociální služby: 16.2. až 1.3.2024. 

Další informace týkající se fondu jsou k dispozici na oficiálním webu města www.holesov.cz. Případné dotazy je možné konzultovat na následujících kontaktech: ilona.augusti@holesov.cz, tel. 573 521 550, petr.chvatal@holesov.cz, tel. 573 521 600, pro sociální oblast a služby magdalena.kolomaznikova@holesov.cz, tel. 573 521 758.

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star