Jak je to s lípami na Plačkově

Záměr revitalizace ulic Grohova, Plačkov a Očadlíkova pochází už z období 2014 až 2018. Při návrzích různých variant urbanistického řešení se vyhodnocovalo, je-li možné přijmout rozhodnutí o pokácení 22 z 34 lip, které bylo dle projektu vyžadováno. Ještě před finálním rozhodnutím tak bylo u odborníka objednáno hodnocení ekologické újmy. Mgr. Radim Kočvara do posudku uvedl: „Lze konstatovat, že zásah představuje pouze dočasné a zanedbatelné negativní ovlivnění chráněných zájmů. Negativní ovlivnění se týká pouze části území v souvislosti s kácením části dřevin. Jinak se zásah týká pouze nejběžnějších druhů rostlin a živočichů a současně velmi malé části populace dotčených druhů a jejich biotopů a nemůže mít vliv na populaci některého z druhů v území. Ovlivnění dalších zájmů ochrany přírody je vyloučeno nebo je zanedbatelné.“ (viz str. 19 posudku ze dne 6. října 2019)

 

Na základě tohoto hodnocení bylo dne 1. září 2020 vydáno veřejnou vyhláškou společné povolení, kde se s odkazem na příslušný paragram zákona o ochraně přírody a krajiny, povoluje kácení 22 ks stromů a stejně tak dle zákona o ochraně přírody a krajiny se stanovuje povinnost náhradní výsadby 101 ks stromů, z toho 16 ks ve stejné lokalitě.

 

Stavba probíhala ve třech etapách, během kterých nikdy nepadlo rozhodnutí, že se lípy kácet nebudou. Byly ořezány tak, aby se pod nimi mohly pohybovat stavební stroje, a rovněž ani kořeny nebyly nijak ochráněny.

 

Oproti povolení stanovující náhradní výsadbu byl navíc zpracován projekt revitalizace zeleně v ulici Plačkov, který navrhuje v ulici vysadit 26 ks solitérních keřů, 80 ks keřů, 1 165 ks keřů do živého plotu, 209 ks růží a levandulí a 940 ks trvalek. Tato výsadba proběhne v roce 2024, případně 2025, podle rozhodnutí o přidělení dotace z MŽP na základě žádosti, kterou jsme podali na konci roku 2023.

 

I přes tuto skutečnost se na nás s peticí obrátila část občanů nesouhlasící s pokácením stromů podle povolení a současně zřejmě i na Českou inspekci životního prostředí, která nám svým rozhodnutím stromy kácet zakázala. Město proti tomuto rozhodnutí podalo odvolání na Ministerstvo životního prostředí, které rozhodlo 24. ledna 2024 takto: „Rozhodnutí ČIŽP, Oblastního inspektorátu Brno, Lieberzeitova 748/14,
614 00  Brno č. j. ČIŽP/47/2023/10517 ze dne 06.11.2023, se podle § 90 odst. 1 písm. a) správního řádu ruší a řízení ve věci zastavuje, jelikož bylo vydáno v rozporu s platnými právními předpisy, konkrétně ust. § 66 odst. 2 ZOPK.“

 

V rozsáhlém odůvodnění se mimo jiné hovoří: Rozhodnutí ČIŽP obsahuje množství spekulativních konstrukcí, dojmů a nepodložených předpokladů, patrně odvozených od konkrétního úředníka. Je znepokojivé, že orgán státní správy nedostatečně provádí průzkum a ověření skutečného stavu věci. Namísto toho vytváří vlastní neověřené příběhy a vykonstruované události“ a dále mimo jiné: „Projekt ‚Revitalizace ulic‘ v centru města Holešova je dlouhodobým plánem, který pečlivě řeší současné i budoucí potřeby lokality. Jedním z jeho principů je respektování existující zeleně, a to i včetně stromových alejí, které jsou součástí kulturního a historického dědictví města.

Lipová alej byla přesunuta kvůli potřebám nového urbanistického plánu a vytvoření udržitelného životního prostředí. Při přípravě projektu bylo pečlivě hledáno vhodnější místo pro lipovou alej a nové stromy byly vysazeny na tomto místě.“

 

Do doby rozhodnutí ministerstva jsme si nechali prověřit stav starých stromů pro případ, že bychom staré stromy opravdu nemohli pokácet a museli situaci, kdy jsou vedle starých lip zasazeny nové, řešit. Závěr posudku, který dne 08.01.2024 vypracoval český certifikovaný arborista Ing. Jakub Marek, je jasný. Z 32 hodnocených stromů jsou 3 hodnoceny jako dřeviny ve špatném zdravotním stavu a je doporučeno jejich vykácení. Ostatní jsou hodnoceny jako „krátkodobě perspektivní - dřeviny, které mají zjevné znaky, jež by zásadně zkrátily jejich setrvání na stanovišti (setrvání do 10 let)“.

 

Z původního počtu 22 lip ke kácení je nakonec možné 2 ponechat.

 

Nabízí se srovnání s podobnou akcí: Revitalizace ulice 6. května, proto jsem dohledal rozhodnutí č. j. HOL-4569/2017/ŽP/PP a č. j. HOL-4571/2016/ŽP/PP povolení ke kácení. Zde se vykácelo 60 ks stromů a 100 m² keřů a byla uložena náhradní výsadba pouze 44 ks stromů a 666 ks keřů.

 

V ulici Plačkov se kácí 20 ks stromů a vysadí přímo na místě 16 ks a dalších 85 ks na území města, na Plačkově pak své místo najde 26 ks solitérních keřů, 80 ks keřů, 1 165 ks keřů do živého plotu, 209 ks růží a levandulí a 940 ks trvalek. Tedy nepoměrně více než na ulici 6. května.

 

Nové stromy jsou nasazeny na perspektivním místě, kde již nikdy nebudou ničemu vadit. V současné době jsou již zakořeněny a mají obvod mezi 15 až 35 cm. Staré lípy, kromě poškození, jsou vysázeny blízko komunikací a nad kanalizací.

 

Pro rozhodování je důležitá i stránka provozní bezpečnosti, za kterou je plně zodpovědný vlastník.

Z jeho zodpovědnosti ho nevyviní ani rozhodnutí státní správy, natož petice části občanů města. Za vlastníka v této věci je zodpovědný starosta, já jako místostarosta mající v gesci zeleň a majetek, a následně odbor správy majetku.

 

Na základě výše uvedených skutečností považuji tento přístup za jediný správný, koncepční – řešící trvalou udržitelnost životního prostředí i provozní bezpečnost v této lokalitě.

 

Ing. Pavel Karhan

místostarosta města

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star