Volby do Evropského parlamentu 2024

V České republice se uskuteční ve dnech 7. a 8. června 2024. V jiných členských státech se budou konat v časovém rozmezí od 6. do 9. června 2024. Konkrétní den nebo dny konání těchto voleb v jednotlivých členských státech závisí na právní úpravě jejich volebních a souvisejících zákonů. Formálně byl termín voleb vyhlášen uveřejněním rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb ve Sbírce zákonů.

 

Voličské průkazy

 

Ode dne vyhlášení voleb je možné, aby volič, který nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, ve kterém je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, požádal o vydání voličského průkazu.


Žádost se podává u obecního úřadu, u kterého je volič zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.


Voličské průkazy vydávají také zastupitelské úřady pro voliče, kteří jsou u nich zapsáni ve zvláštních seznamech voličů.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku v České republice.

 

Žádost lze podat:

  • Osobně nejpozději do 5. 6. 2024 do 16 hodin
  • Písemně nejpozději do 31. 5. 2024 do 16 hodin

v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo

v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky voliče.

 

Tiskopis žádosti o voličský průkaz


Voličský průkaz lze vydat nejdříve od 23. 5. 2024.

Při ztrátě nebo odcizení nelze vydat duplikát.

 

Informace pro cizince

 

Voličem může být osoba, která

  • má občanství jiného členského státu EU,
  • nejpozději ve druhý den voleb dosáhla 18 let,
  • má na území ČR pobyt (má povolení k trvalému pobytu nebo potvrzení o přechodném pobytu / osvědčení o registraci),
  • pobyt má na území nejpozději 45 dnů přede dnem voleb.

 

Pokud splňujete tyto podmínky, můžete požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu na obecním úřadě v místě Vašeho pobytu.

 

Pokud jste na území ČR v minulosti hlasoval ve volbách do Evropského parlamentu, jste již veden v seznamu voličů a nemusíte činit nic dalšího.

 

 

Žádost o zápis do seznamu voličů

 

Požádat o zápis můžete pouze osobně.

V případě pobytu na území města Holešova podáváte žádost u Městského úřadu Holešov, Odbor vnitřních věcí, Masarykova 628, Holešov, nejpozději do 28. 4.2024 (neděle) do 16:00 hodin.

Pro tyto účely jsou navíc stanoveny rozšířené úřední hodiny:


Neděle: 28.4.2024 od 8 do 16 hodin.

 

Při žádosti musíte prokázat svou totožnost, a to zejména platným občanským průkazem domovského státu, cestovním dokladem nebo průkazem o povolení k trvalému pobytu občana Evropské unie, příp. i potvrzením o přechodném pobytu na území / osvědčením o registraci.


Formulář: Žádost o zápis nebo přenesení údajů do seznamu voličů

 

Pokud jste již veden na území ČR jako volič pro volby do zastupitelstev obcí, pak požádejte úřad, aby Vaše údaje přenesl z dodatku seznamu voličů (sloužící pro obecní volby) do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Pokud nejste veden v seznamu voličů pro volby do zastupitelstev obcí, podáváte novou žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu.

Obě žádosti jsou totožné, pouze důvod jejich podání se liší.

V žádosti je nutno uvést řadu informací, které slouží k tomu, aby Vás obecní úřad, a i stát Vašeho původu mohly identifikovat. V žádosti musíte rovněž prohlásit, že budete hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu pouze na území ČR.

Pokud projevíte vůli hlasovat na území ČR, nemůžete hlasovat ve svém domovském členském státě. Česká republika oznámí Vaši vůli hlasovat v ČR státu Vašeho původu, který Vás pro volby do Evropského parlamentu ze svého seznamu vyškrtne.

Jste-li jednou zapsáni v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, budete tam evidováni, dokud nepožádáte o výmaz nebo dokud budete splňovat nadále všechny zákonné podmínky. Když se například odstěhujete do jiné obce v rámci ČR, budete automaticky vedeni v seznamu voličů v nové obci. Pokud se odstěhujete z ČR úplně, nebudete nadále splňovat podmínku pobytu a budete ze seznamu vyškrtnuti.

 

Informace pro členy okrskových volebních komisí

 

  1. zasedání okrskových volebních komisí se bude konat ve čtvrtek dne 16. 5. 2024 v 16 hodin v sala terreně holešovského zámku. 

Ze zákona mají přednost delegace volebních stran, až následně je možno doplňovat členy jmenované starostou. Máte-li tedy zájem o členství v konkrétní okrskové volební komisi, obraťte se na volební strany a jejich zmocněnce.


 

Ministerstva a úřady

Veškeré informace týkající se voleb najdete na stránkách Ministerstva vnitra ČR www.mvcr.cz/volby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Irena Minářová

Odbor vnitřních věcí

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star