Dotace z Evropských strukturálních fondů pro vytvoření ÚPD

Město Holešov získalo dotaci z Evropských strukturálních fondů pro vytvoření územně plánovacích podkladů

Podporovanou aktivitou dotačního titulu je zpracování územních studií:
a) zaměřených na veřejnou technickou infrastrukturu, na veřejnou dopravní infrastrukturu nebo na veřejná prostranství,
b) zaměřených na řešení krajiny.

Realizace projektu Územní studie veřejného prostranství - Holešov byla zahájena v květnu roku 2016 a jeho ukončení se předpokládá v květnu 2019. Projekt řeší zkvalitnění stávajících veřejných prostor – obory zámecké zahrady a předzámčí a jejich přizpůsobení současným požadavkům. Účelem územních studií je vytvořit územně plánovací podklady, které navrhnou revitalizaci území na základě vyhodnocení aktuálního stavu a požadavků na jeho nové uspořádání při respektování historických, architektonických a urbanistických hodnot. Územní studie budou vloženy do evidence územně plánovací činnosti a stanou se tak podkladem pro navazující činnosti.

Předpokládané náklady budou činit 1.314.192,00 Kč včetně DPH. Z této částky 85 % pokryje dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5 % prostředky ze státního rozpočtu. Město Holešov se ze svého rozpočtu bude podílet 10 %, tj. částkou 131.419,20 Kč.

Cílem projektu je zpracování 2 územních studií jako podklad pro rozhodování v území. Jedná se o část zámeckého parku – zámecké obory, která je součástí městské památkové zóny a o veřejný prostor v bezprostřední blízkosti zámku – předzámčí, a to předprostor zámku a jihozápadní cíp zámecké zahrady.

Registrační číslo projektu je CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0005020.

eu-mmr.jpg

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star