Volná pracovní pozice

MĚSTO HOLEŠOV

MĚSTSKÁ POLICIE HOLEŠOV

F.X.RICHTRA čp. 190, 769 01 Holešov

tel. 573 521 111, email: mp@holesov.cz

 

 

Oznámení o volné pracovní pozici

 

 

Město Holešov, ul. Masarykova 628, Holešov, IČO: 00287172, zastoupené Mgr. Rudolfem Seifertem, starostou, hledá zaměstnance na pozici:

 

strážník Městské policie HOLEŠOV

 

Platová třída odpovídající druhu práce:             7. (dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě); po dobu zařazení „čekatel“ náleží 5. platová třída.

Předpokládaný nástup:                        ihned (nebo dle dohody).

Doba trvání pracovního poměru:           neurčitá.

Místo výkonu práce:                             město Holešov.

 

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru strážníka (dle §  4 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákona“):

 • státní občanství České republiky,
 • bezúhonnost dle § 4a zákona,
 • spolehlivost dle § 4b zákona,
 • zdravotní způsobilost,
 • minimálně SŠ vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

 

 

Požadavky pro vznik pracovního poměru odpovídající povaze činnosti, kterou má uchazeč o přijetí do pracovního poměru na místo strážníka (dále jen „uchazeč“) vykonávat

 • výborná fyzická zdatnost,
 • dobrá znalost práce na PC, včetně práce v počítačových sítích, orientace v síti Internet,
 • řidičský průkaz skupiny B podmínkou (aktivní řidič),
 • schopnost zvládat psychickou zátěž,
 • věk 21 let,
 • vysoké pracovní nasazení, pečlivost, důslednost,
 • dobré komunikační schopnosti.

 

 

 

 

 

Výhody, ke kterým může být při výběru uchazeče přihlédnuto:

 • platné Osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,
 • praxe u obecní policie,
 • znalost zákonů č. 553/1991, o obecní policii, ve znění pozd. předpisů, č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozd. předpisů, č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozd. předpisů, č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů, č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd. předpisů, č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozd. předpisů.

 

Přihláška

Uchazeč podá písemnou přihlášku v zalepené obálce označené „Volná pracovní pozice – strážník městské policie“ na podatelně Městského úřadu nebo zašle na adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, případně do datové schránky města Holešova (DS x8qbfvu) se zaručeným elektronickým podpisem, a to nejpozději do 10.06.2018 (včetně).

 

Přihláška musí obsahovat níže uvedené náležitosti:

 • jméno, příjmení, popř. titul,
 • telefonický nebo e-mailový kontakt,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • souhlas se zpracováním osobních údajů v tomto znění:
  • „V souladu s ust. § 5, odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby moje osobní údaje, které tímto poskytuji městu Holešovu, byly tímto úřadem zpracovány pouze pro účely výše uvedeného výběru na pracovní pozici strážník MP.“
 • datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:

 • životopis, ve kterém se uvedou zejména údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se uvedené oblasti,
 • kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • rukou psaný motivační dopis,
 • výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců,
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (viz příloha č.1)
 • čestné prohlášení o spolehlivosti (viz příloha č.2)
 • další doklady dle uvážení uchazeče.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo oznámení o volné pracovní pozici bez udání důvodu zrušit nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Oznámení o volné pracovní pozici je zveřejněno rovněž na oficiálních stránkách města v síti Internet (www.holesov.cz).

Povinné přílohy:

priloha-k-ozn-prac-pozice-mp-straznik.docx

 

 

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star