Co nového na úseku řidičských průkazů? Řidiči, zpozorněte.

Od 1. července 2018 nabývá účinnosti nová legislativa upravující agendu řidičských průkazů spočívající především v tzv. částečném rozvolnění místní příslušnosti na tomto úseku, a dále v digitalizaci fotografií a podpisů. Co tedy tato novela přinese řidičům nového? Především možnost podání žádosti o řidičský průkaz, paměťové karty řidiče i uznání profesní způsobilosti řidiče u kteréhokoli úřadu obce s rozšířenou působností. Jinými slovy – od tohoto data bude možné podat žádost u kteréhokoli  obecního úřadu vykonávajícího agendu řidičských průkazů. Nabírání těchto žádostí bude plně digitalizováno, včetně fotografie i podpisu žadatele, které budou součástí takto nově nabíraných žádostí. Řidičům tedy nově odpadne povinnost přiložit k žádosti jednu fotografii. Pro držitele mezinárodních řidičských průkazů ale povinnost předkládat papírovou fotografii zůstává. U těchto průkazů totiž dochází k jejímu fyzickému vylepení přímo do průkazu.

 

Za vydání nového řidičského průkazu je od tohoto data stanoven správní poplatek 200 Kč, za vydání řidičského průkazu ve zkrácené lhůtě (tzv. „blesk“ ) 700 Kč. Správní poplatek za vydání paměťové karty řidiče zůstává beze změny, tedy 700 Kč, stejně tak mezinárodní řidičský průkaz – 50 Kč. Výměna řidičského průkazu v zákonné lhůtě bude i nadále prováděna bezplatně. Vydání těchto dokladů bude možné pouze u toho obecního úřadu, kde bylo učiněno žadatelovo podání. Výše uvedené žádosti musí podat pouze žadatel (držitel řidičského průkazu), jejich převzetí pak může učinit kterákoli osoba pověřená držitelem, na základě úředně ověřené plné moci, vyjma převzetí karty řidiče do digitálního tachografu - jeho převzetí musí provést žadatel i nadále osobně.

 

Tento nový systém spočívající v přechodu na nové procesy si vyžádal (a vyžádá) rozsáhlé zásahy do informačního systému Centrálního registru řidičů i informačního systému Digitální tachograf.

 

V souvislosti s přechodem na nový (výše popsaný) digitální způsob nabírání žádostí bude provoz na úseku registru řidičů od 25.06.2018 omezen, a dle pokynu Ministerstva dopravy ve dnech 28.06. – 29.06.2018 zcela uzavřen.

 

Mgr. Renata Junáková, vedoucí Odboru dopravního a správního

 

Hodnocení článku: rating starrating starrating starrating starrating star