Důvod a způsob založení

Město Holešov vzniklo na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a je územním samosprávným celkem s právní subjektivitou. Je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi území obce. Město Holešov je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Město Holešov vykonává samostatnou působnost, do které patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákonem při vydávání obecně závazných vyhlášek a v ostatních záležitostech rovněž jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

V rámci přenesené působnosti vykonává město Holešov státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí:
při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, v ostatních případech též usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Vymezení správního obvodu s rozšířenou působností i správního obvodu s pověřeným obecním úřadem včetně mapy.