Důvod a způsob založení

Město Holešov vzniklo na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a je územním samosprávným celkem s právní subjektivitou. Je základním územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek, který je vymezen hranicemi území obce. Město Holešov je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vlastní příjmy a hospodaří dle vlastního rozpočtu. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Město Holešov je samostatně spravováno Zastupitelstvem města Holešova. Zastupitelstvo je základním orgánem města, samostatně ho spravuje a odpovídá za dodržování plánu rozvoje města a za hospodaření s městským majetkem. Dalšími orgány města, které jsou od zastupitelstva odvozeny, jsou Rada města Holešova (je výkonným orgánem města, vykonává samostatnou i přenesenou působnost, realizuje úkoly svěřené zastupitelstvem, část kompetencí je ale svěřena zákonem výhradně jí, do jejích kompetencí patří zejména zabezpečování hospodaření obce, schvalování rozpočtu, zřizování komisí a odborů obecního úřadu), starosta města Holešova (nejvyšší představitel městské správy, který zastupuje město navenek) a Městský úřad Holešov (vykonává úkoly samostatné působnosti města, které mu uloží zastupitelstvo nebo rada, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti, vykonává přenesenou působnost).

Město Holešov vykonává samostatnou působnost, do které patří spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon. V rámci samostatné působnosti město plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo a rada města, jedná se zejména o hospodaření s městským majetkem, správu místních komunikací, schvalování územního plánu, rozvoj školství, kultury a sportu. Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí zákonem při vydávání obecně závazných vyhlášek a v ostatních záležitostech rovněž jinými právními předpisy vydanými na základě zákona. Dozor nad výkonem samostatné působnosti vykonává Ministerstvo vnitra ČR.

V rámci přenesené působnosti vykonává město Holešov státní správu ve věcech, které stanoví zákon. Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí při vydávání nařízení obce a při rozhodování o právech, právem chráněných zájmech a povinnostech fyzických a právnických osob zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, v ostatních případech též usnesením vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Nadřízeným orgánem výkonu přenesené působnosti je Krajský úřad Zlínského kraje.

Vymezení správního obvodu s rozšířenou působností i správního obvodu s pověřeným obecním úřadem včetně mapy.