Holešov – Město ve spirálách času

Holešov – Město ve spirálách času.

Kolektiv autorů. Nákladem Města Holešov vydala Muzejní a Vlastivědná společnost v Brně. Vydáno: 2018, formát A4, 592 stran.

Doporučená prodejní cena: 700 Kč. K dispozici na podatelně Městského úřadu Holešov, v Městském informačním centru Holešov a v Městské knihovně Holešov.

Již několik desetiletí si holešovští vlastivědní pracovníci a osvícení představitelé města uvědomovali, že Holešov nutně potřebuje vydat moderní soubornou publikaci o jeho vývoji a dějinách. Doposud existovaly takové knihy jen dvě. První od Eduarda Pecka vyšla v roce 1892 pod názvem Okresní hejtmanství holešovské a druhá od Pavla Kvasničky Holešovský okres vyšla v roce 1929, v rámci hodnotné řady Vlastivěda moravská. Obě tyto knihy, i když nakladatelství GARN vydalo před několika lety jejich reprint, jsou těžko dostupné a samozřejmě již dávno překonané. Přesto je zejména Kvasničkův Holešovský okres dodnes hlavním pramenem pro poznání historie našeho města. Protože se zejména v posledních desetiletích výrazně množily nové poznatky a objevy týkající se našeho města, byly jakousi provizorní formou publikovány zejména formou brožur a článků v regionálním tisku. Čím více těchto zásadních poznatků, často podstatně měnících závěry a údaje obou starších přehledných publikací, vyšlo, tím více chybělo souhrnné zpracování vlastně „nové“ historie Holešova.

Vydáním souhrnné publikace o městě se v minulých letech zabýval odbor kultury města i holešovské kulturní osobnosti. V roce 2014 inicioval vydání nové souhrnné knihy o Holešově i obnovený Vlastivědný kroužek Holešov, a také díky jeho předsedovi, Ing. J. Dúbravčíkovi, získala Rada města potřebnou podporu. V roce 2015 zahájila přípravy na vydání publikace, vyčlenila první finanční prostředky, vyhlásila výběrové řízení na dodavatele a v říjnu 2015 jmenovala komisi pro přípravu a vydání reprezentativní publikace o Holešově. Vybrala následně zpracovatele – Muzejní a vlastivědnou společnost Brno – a Zastupitelstvo města Holešova v tomtéž roce schválilo první třetinu finanční částky na vydání tohoto zásadního díla. Financování v návaznosti na postupném zpracovávání proběhlo během tří let a ze strany města Holešova bylo ukončeno v roce 2018.

Vlastní redakce knihy se ujal za Muzejní a vlastivědný spolek Brno PhDr. Zdeněk Fišer. Radou města jmenovaná komise, složená z holešovských vlastivědných pracovníků a historiků, vedená předsedou, starostou města Mgr. R. Seifertem, a jejím jednatelem Mgr. P. Chvátalem, se aktivně zapojila do přípravy publikace a konzultovala i navrhovala výběr autorů jednotlivých kapitol a podporovala i mladé a vysoce erudované vědce a badatele. Podařilo se složit dvaceti šestičlenný špičkový autorský tým, který do jara 2018 připravil rozsáhlé a zcela zásadní dílo. Holešovská komise přitom podrobně vyhodnocovala návrh každého příspěvku, dostávala se často do ostré diskuse s redakcí knihy a zejména aplikovala do publikace vynikající znalost místních podmínek, vztahů a reálií.

Díky opravdu mimořádnému pracovnímu nasazení autorů, redakce i holešovské komise se podařilo vytvořit nesmírně rozsáhlou (592 stran, 3 mapové přílohy a CD), vyčerpávající a objevnou publikaci, složenou z 5 částí a 31 kapitol, s řadou unikátních barevných ilustrací, historických fotografií, rekonstrukcí, plánů a map. Kniha obsahuje podrobný souhrnný obraz celé historie města, jeho urbanistického a stavebního vývoje, přírodních poměrů, archeologických nálezů, národopisné situace, samostatné kapitoly o vývoji židovské obce, o historii hudby, školství, paměťových institucí, sportu, řemeslech a cechovním zřízení, náboženském vývoji ve městě, městských symbolech, správním vývoji města, nejvýznamnějších osobnostech, vývoji místních částí, holešovskou bibliografii a přehled hlavních dat historie města. Podrobný historický vývoj je zpracován do roku 1989, vývoj města po roce 1989 do současnosti je zachycen formou kalendária. Kniha obsahuje velké množství zcela nových poznatků a dokonce objevů (často učiněných při badatelské činnosti autorů, spojené s její přípravou, tedy zcela nových a doposud nepublikovaných), které v mnoha směrech zásadně mění pohled na významné části historie a vývoje našeho města. Díky své komplexnosti a objevnosti se na několik desetiletí jistě stane základním zdrojem poznání o městě Holešově.

Poprvé byla tato reprezentativní kniha představena a nabídnuta k prodeji v den oslavy Dne české státnosti 27. 9. 2018 v Masarykově parku.

Karel Bartošek

Hana Helsnerová