Informace k oceněným osobnostem

Osobnost města Holešova za rok 2009 Miroslav Olšina. Jeden z nejvýznamnějších postav vlastivědné a kulturní činnosti v Holešově a okolí v posledních čtyřech desetiletích. Od roku 1968 pracoval v okresním archivu, nejprve v Holešově a po jeho přesunutí v Kroměříži, zde jako ředitel. Jeho články týkající se zejména historie Holešova a okolí či místních významných osobností tvoří to nejlepší z obsahu čtrnáctideníku Holešovsko a jednotlivých publikací Knihovničky Holešovska. Jeho autorský podíl je významný u řady vlastivědných výstav s tematikou holešovských dějin. V roce 2009 byl autorem a zpracovatelem výstavy k dílu a osobnosti Františka Xavera Richtera v rámci oslav 300. výročí Richterova narození. V tomtéž roce oslavil významné životní výročí.

Osobnost města Holešova za rok 2010 Mgr. Alena Grygerová. Mimořádně významná osobnost posledních desetiletí v oblasti školství ve městě Holešově. V letech 1973 až 1993 působila na základní škole Kráčiny jako učitelka a později také jako výchovná poradkyně. V letech 1993 až 1999 byla zástupkyní ředitele školy a od roku 1999 do roku 2009 byla ředitelkou 3. Základní školy Holešov. Ve výchovně-vzdělávacím procesu dosahovala výborných výsledků. Vedle úspěchů na poli výchovně-vzdělávacím se příkladně starala o areál školy a to prostřednictvím velkých rekonstrukcí všech pavilonů budovy základní školy. V roce 2020 oslavila krásné kulaté výročí.

Osobnost města Holešova za rok 2011 JUDr. Lubomír Bartošek. Řadu let se obětavě věnoval osvětové činnosti v oblasti holešovské vlastivědy, zejména historie. Jeho kvalitní přednášky vztažené k našemu městu a regionu ovlivnily mnoho občanů a hlavně studentů. Podílel se na sestavování sborníků a publikací při různých výročích města a spolků. Řada badatelů a studentů se na něho obrací při sbírání regionální tématiky. Byl dlouholetým členem Vlastivědného kroužku v Holešově (v minulosti i jeho předsedou). Jako kapitán holešovského mužstva, které získalo titul mistra ČSR v české házené, obdržel titul Mistr sportu a desítky let se intenzivně věnoval v této oblasti vrcholovému sportu i trénování žáků a dorostu.

Osobnost města Holešova za rok 2012 MgA. Karel Košárek. Holešovský rodák, renomovaný český klavírista a významná osobnost české hudební scény. Sólista na četných recitálech i s předními domácími i zahraničními orchestry a umělci. V roce 2010 se stal zakladatelem občanského sdružení Musica Holešov. Jeho velkou zásluhou se hudební festivaly a další koncerty na zámku staly mimořádným setkáváním výrazných kulturních osobností i představitelů společenského života. Karel Košárek, jako významná osobnost české hudební scény, příkladně reprezentuje město Holešov a šíří jeho šíří jeho jméno v ČR i ve světě

Osobnost města Holešova za rok 2013 Ing. František Rafaja. Výrazná osobnost kulturního a veřejného života města Holešova, s hlubokým vztahem k historii našeho města, literatuře, hudbě a výtvarnému umění. Před listopadem 1989 působil v samizdatu, byl editor a vydavatel vlastní samizdatové strojopisné edice, ve které vydal téměř padesát titulů. Ve městě dále připravil, organizoval a uvedl desítky kulturních akcí, literárně-hudebních pásem, přednášek, koncertů a výstav. Bohatá je i jeho publikační činnost, vydal na 350 studií a článků v regionálních i celostátních periodikách. V roce 2013 se dožil významného životního jubilea.

Osobnost města Holešova za rok 2014 Ing. František Hostaša. Velmi významná osobnost města Holešova, a to především v oblasti sportu a turistiky. Byl dlouholetým trenérem holešovských gymnastů. Od roku 2000 je předsedou Klubu českých turistů v Holešově. Stál u zrodu bezpočtu výletů a zájezdů. Podílel se na uspořádání přes 60 přednášek nejrůznějších cestovatelů, díky kterým mohli občané města Holešova procestovat alespoň na chvíli téměř celý svět. V roce 2014 oslavil významné životní kulaté jubileum.

Osobnost města Holešova za rok 2015 Josef Jakubčík. V kulturní a organizační oblasti životě města Holešova významná osobnost. Působil v Morkovicích, Kroměříži, Hulíně a především v Holešově. Od roku 1995 do roku 2008 byl ředitelem Městského kulturního střediska Holešov. Pod jeho vedením se činnost střediska rozvíjela a zkvalitňovala. Zasloužil se o vznik jednoho z nejlépe hodnocených městských informačních center v ČR. Výrazně se podílel na zvýšení úrovně propagace města Holešova. V roce 2016 oslavil významné životní kulaté jubileum.

Osobnost města Holešova za rok 2016 JUDr. Jarmila Pokorná. Zasvětila celý svůj život kultuře a dobrovolnictví v různých organizacích. Když v roce 2004 vzniklo občanské sdružení Castellum Holešov – společnost pro obnovení kulturního centra v holešovském zámku, stála u jeho zrodu. Koupě zámku se poté v roce 2005 opravdu podařila. Stála také u zrodu Mateřského centra Srdíčko či Střediska volného času TyMy Všetuly. Podílela se např. na vzniku Festivalu židovské kultury. I po koupi a opravě zámku zůstala stále aktivní, ať už jako předsedkyně zapsaného spolku Castellum, členka redakční rady zpravodaje tohoto spolku či členka Divadla seniorů při holešovské městské knihovně.

Osobnost města Holešova za rok 2017 Milan Šrámek. Celý svůj život se aktivně věnoval kulturnímu dění v Holešově. Byl dlouholetým členem Divadla 6. května a poté jeho velkým příznivcem. Aktivně spolupracoval na organizaci společenských akcí ve městě, byl dlouholetým uvaděčem při akcích na zámku a hlavně v holešovském kině. Kromě působení v amatérském divadle byl rovněž dlouholetým členem a funkcionářem Českého zahrádkářského svazu v Holešově, zejména jako předseda samosprávy zahrádkářské osady Žopská II. V roce 2018 oslavil krásné 90. narozeniny.

Osobnost města Holešova za rok 2018 Jan Flora. Člen házenkářského oddílu začínal v mládí s házenou jako hráč, jeho kariéru však ukončilo už v dorostenecké kategorii zranění ramene. Začal se tedy věnovat funkcionářské práci, a to jako člen výboru, správce hřiště, vedoucí družstva mužů či místopředseda oddílu. Ve stoleté historii holešovské házené je Jan Flora s takřka šedesáti lety práce v její prospěch jednoznačně nejdéle působícím členem.

Osobnost města za rok 2019 PaedDr. Zdeněk Janalík. Významná osobnost města Holešova na poli školském, politickém i sportovním. Roku 1992 se stal ředitelem Gymnázia Ladislava Jaroše a pod jeho vedením škola začala dosahovat řady významných úspěchů. Od roku 1994 se začal angažovat v komunální politice, stal se členem zastupitelstva města, v roce 2004 senátorem Parlamentu České republiky a roku 2006 starostou města. I ve funkci starosty za sebou nechal nesmazatelnou stopu v podobě nádherně zrekonstruovaného holešovského zámku a dalšího rozvoje města. V neposlední řadě byl aktivním sportovcem, velké zásluhy má hlavně o rozvoj fotbalu a tenisu v našem městě.

Osobnost města Holešova za rok 2020 Ing. Jaroslav Bachner. Jeden z nejvšestrannějších občanů města Holešova. Společně s Jaromírem Ondrušákem založili Bikemaraton Drásal, ze kterého se jim podařilo vytvořit nejvýznamnější sportovní holešovskou akci mezinárodního významu. Významný činitel v oblasti kultury. Skvělý hudebník, zakladatel, provozovatel a organizátor několik kvalitních a úspěšných hudebních skupin a kapel, které se podílí na živém kulturním životě v Holešově a svou hudbou provází řadu nejen sportovních akcí. V roce 2020 oslavil 70. narozeniny.

Osobnost města Holešova za rok 2021 Ivo Kurečka. Je významným hudebníkem a organizátorem hudebního a společenského života v Holešově. Na počátku roku 2009 založil a od té doby vede soubor Holešovský komorní orchestr. Tento soubor pro město Holešov zajišťuje jednak řadu samostatných aktivit, jednak také hudební doprovod na mnoha kulturních a společenských akcích. Velmi oblíbené jsou např. tradiční Novoroční koncerty Holešovského komorního orchestru, nebo koncerty při příležitosti výročí české státnosti pro Mikroregion Holešovsko. Společně s Holešovským chrámovým sborem Holešovský komorní orchestr pořádá také tradiční velikonoční, adventní a vánoční koncerty. Ivo Kurečka rovněž působí jako výkonný umělec houslista při svatbách a dalších významných akcích pořádaných městem Holešov. V roce 2021 oslavil krásné životní výročí.

 

Osobnost města Holešova za rok 2022 Irena Smrčková. Celých 18 let byla zodpovědnou starostkou Tělocvičné jednoty Sokol Holešov. V této funkci skončila teprve letos v březnu. Paní Smrčková je obecně známa svou mimořádnou obětavostí, aktivitou a nadšením pro činnost a rozvoj sokola. Osobně zajišťovala náročnou rekonstrukci holešovské sokolovny, je významnou a úspěšnou organizátorkou sportovních a tělovýchovných aktivit, je také garantem vzorné spolupráce sokola s městem Holešov. Díky její nezměrné energii a činorodosti se řadí holešovský Sokol mezi nejvýznamnější holešovské spolky zabývající se tělesnou výchovou pro všechny, děti, mládež, dospělé i starší občany. Holešovský Sokol působí rovněž ve vzdělávací a osvětové oblasti a organizuje i společenské aktivity.