Janovský Rudolf

Čestný občan města Holešova, vrchní ředitel Spořitelny města Holešova, vlastivědný badatel, sběratel, archeolog a otec osmi dětí.

Z Holešova pochází řada významných osobností z různých oborů a zaměření. Právem se mezi ně řadí i Rudolf Janovský (1873–1935), který je neodmyslitelně spjat s městem Holešovem na konci 19. století a v první třetině 20. století. U příležitosti svých šedesátých narozenin byl navíc jmenován čestným občanem města Holešova.

Narození, studium a první zaměstnání

Rudolf Janovský se narodil 16. září 1873 v Žeranovicích jako první dítě manželům Anežce a Františku Janovským. O tři roky později se s rodiči přestěhoval do Holešova, kde žil po zbytek života. Studoval nejprve na Národní škole v Holešově a poté na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži. V šesté třídě však vážně onemocněl – začalo se u něj objevovat onemocnění projevující se chrlením krve. Po uzdravení již ve studiu nepokračoval. Snad rodiče přičítali toto onemocnění jeho studijnímu vytížení.

V letech 1892–1897 pracoval jako poštovní výpravčí v Holešově. V roce 1898, tedy ve svých 24 letech, byl zvolen městským tajemníkem a zároveň i účetním Spořitelny města Holešova.

Práce ve Spořitelně města Holešova

Po osamostatnění spořitelny od města v roce 1911, rezignoval na svoji dosavadní funkci městského tajemníka a byl jmenován správcem spořitelny. Později se stal jejím ředitelem a u příležitosti svých šedesátých narozenin byl jmenován vrchním ředitelem. Pracoval ve Spořitelně města Holešova celkem 37 let a pozdvihl ji natolik, že se stala největším peněžním ústavem v celém tehdejším holešovském okrese a sám požíval důvěry značné části obyvatelstva.

Přičinil se například o to, že spořitelna sama financovala výstavbu nových rodinných domků ve městě z důvodu bytové nouze – během tří let před vypuknutím první světové války pomohla spořitelna postavit 37 domků. Za války se stal horlivým agitátorem pro upisování finančních prostředků při rakouských válečných půjčkách. Za to mu byl v roce 1917 propůjčen císařem Františkem Josefem I. „Válečný kříž za občanské zásluhy III. třídy“.

Volnočasové aktivity

Ve svém volném čase se od mládí věnoval archeologii, sběratelství a vlastivědné činnosti. Tento zájem získal už během studií, kdy na něj zapůsobily hodiny pod vedením Eduarda Pecka, kterého později nazýval svým učitelem archeologie, a také na gymnáziu přednášky P. Františka Hrbáčka, při nichž uviděl vůbec poprvé skarabea či egyptskou mumii. Janovského celoživotní archeologická sbírka se stala základem pro vznik městského muzea v Holešově, o jehož založení usiloval, ale otevření expozice se bohužel nedožil. Podílel se také na organizaci velkolepé Krajinské hanácko-valašské výstavy v Holešově v roce 1914 – stal se členem ústředního výkonného výboru a jednatelem národopisného odboru.

Sepsal celkem 170 časopiseckých a novinových článků, ve kterých se věnoval různým vlastivědným tématům (větrným mlýnům, domácímu průmyslu, olejnictví, lidovým pověrám, folklóru, spořitelnictví apod.). Velmi cenný je jeho soupis zvonů na Holešovsku. Své články uveřejňoval v časopise Český lid, Naše Valašsko, Selský archiv, Časopis Vlasteneckého spolku muzejního v Olomouci aj. Některé nashromážděné informace však nestihl zpracovat a jeho poznámky jsou součástí osobní pozůstalosti uchovávané ve Státním okresním archivu Kroměříž.

Rodinný život

V roce 1896 se oženil s Filoménou Helsnerovou (1868–1934) z Holešova, která mu po celý život vytvářela příjemné rodinné zázemí. Narodilo se jim celkem osm dětí – Filoména, Rudolfa, Rudolf, František, Marie, Ladislav, Anna a Vladimír. Společně bydleli v domku na Dlažánkách č. p. 2/68a v Holešově.

Z následujících osudů dětí Rudolfa Janovského je zřejmé, že i přes jejich vysoký počet se všem dostalo kvalitního vzdělání a hlavně synové byli úspěšní ve své práci. Prvorozená dcera Filoména (1899–1984) vystudovala učitelský ústav ve Valašském Meziříčí, ale po sňatku s MUDr. Stanislavem Vomelou, místním obvodním lékařem a průkopníkem léčby poruch štítné žlázy, zůstala v domácnosti a pomáhala manželovi s administrativou. Rudolfa (1901–1967) zůstala svobodná a pracovala po celý život jako úřednice ve Spořitelně města Holešova. Prvorozený syn Rudolf (1902–1984) vystudoval obchodní školu a pracoval ve Spořitelně města Valašské Meziříčí, kde se z pokladníka vypracoval až na ředitele – ve své profesi tak pevně následoval svého otce. František (1904–1989) během své učitelské dráhy vyučoval francouzský a český jazyk, tělesnou výchovu či ekonomii. Po skončení 2. světové války se s manželkou přestěhoval do Hodonína a začal vyučovat na místní střední průmyslové škole, na které se stal po pár letech i ředitelem. Marie (1906–1995) vystudovala rodinnou školu a provdala se za MVDr. Karla Skuherského z Holešova, se kterým se přestěhovala do Přerova a pomáhala mu s administrativou v jeho veterinární ordinaci. Ladislav (1907–1978) vystudoval Lékařskou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně a po válce pracoval jako ředitel a současně jako primář chirurgického oddělení v nemocnici v Novém Jičíně. Anna (1909–1915) zemřela v šesti letech na zánět mozkových blan. Jako nejmladší se narodil Vladimír (1913–1959), který vystudoval Lékařskou fakultu na Masarykově univerzitě v Brně a pracoval jako dermatolog v Jihlavě.

Úmrtí

V prosinci 1934 zemřela manželka Rudolfa Janovského a on sám se v této době potýkal se zdravotními problémy. V dubnu 1935 ohlásil odchod z vedení spořitelny a od srpna byl na zdravotní dovolené. Do důchodu měl formálně nastoupit 1. října 1935. Bohužel zhoršení zdravotního stavu způsobilo, že zemřel již 18. září 1935 ve věku 62 let. O dva dny později byl pohřben do rodinného hrobu Janovských na holešovském hřbitově.

Vzpomínka na 140. výročí jeho narození v roce 2013

Setkání rodiny Janovských v Holešově

V úterý 17. září 2013 proběhla hlavní vzpomínka na osobu Rudolfa Janovského. V tento den se do Holešova sjelo celkem 25 jeho příbuzných. Někteří pocházeli z Holešova, ale většina přijela z různých míst republiky – z Kroměříže, Přerova, Prostějova, Valašského Meziříčí, Zlína či Prahy. Pozvání přijali nejen jeho přímí potomci – přesněji jeho vnučka, dva vnuci, pět pravnuků a čtyři prapravnuci se svými rodinami – ale i potomci dvou jeho mladších bratrů, Alfonse a Julia. Jednalo se opravdu o mimořádnou událost, která pomohla stmelit a navázat opětovné kontakty mezi dodnes žijícími potomky. Někteří z nich se neviděli ani jednou, jiní zase několik desítek let.

Společně se všichni setkali okolo 15. hodiny v domě na Palackého třídě č. p. 500 (tzv. Vomelův dům), který patří dodnes potomkům Rudolfa Janovského a který byl vždy místem, kde se rodina pravidelně scházela. Povedlo se tak navázat na starou tradici.

Vernisáž výstavy „Rudolf Janovský – život, dílo a odkaz“

Z domu na Palackého třídě se rodina Janovských vydala do studovny Městské knihovny Holešov, kde v 17 hodin byla zahájena vernisáž výstavy s názvem „Rudolf Janovský – život, dílo a odkaz“. Výstavu uspořádala Městská knihovna Holešov, Městské muzeum a galerie v Holešově a Vlastivědný kroužek v Holešově. Úvodní slovo pronesl Mgr. Ondřej Machálek, který přivítal skoro sedm desítek příchozích. Následovala prezentace Mgr. Radky Pilařové, která přiblížila životní osudy Rudolfa Janovského s přihlédnutím ve větší míře na jeho rodinný život, který byl doposud neznámý.

Ondřej Machálek poté představil výstavu, která se skládala ze šesti panelů a tří vitrín.

Na panelech mohli zájemci sledovat život R. Janovského z několika úhlů pohledu – jeho rodinný život, studium, působení ve spořitelně, oblast archeologie a sběratelství a také vlastivědnou činnost. Ve vitrínách pak byl k vidění například originál křestního listu nebo tři druhy smutečního oznámení R. Janovského, dále některé předměty z jeho velmi početné archeologické sbírky uchovávané dodnes v holešovském městském muzeu a ukázka z jeho publikační činnosti. Výstavu dále doplňoval obraz s jeho fotografií v čele místnosti a unikátní maketa nové spořitelní budovy z nerealizovaného projektu z roku 1932. Výstava byla zdarma ke zhlédnutí od 17. září do 29. listopadu 2013.

Nová publikace „Rudolf Janovský – výjimečná osobnost“

V závěru vernisáže došlo k představení nové knihy, kterou v září 2013 vydalo město Holešov jako 27. svazek v edici Knihovnička Holešovska. Publikace nese název „Rudolf Janovský – výjimečná osobnost“ a její autorkou je Radka Pilařová, která se tímto tématem zabývala posledních šest let. Autorka si spolu s potomky následně připila na památku této osobnosti.

Publikace čítající 120 stran přináší podrobné informace o rodinném životě R. Janovského, dále o jeho studiu, působení ve spořitelně, analyzuje jeho vlastivědné články a přibližuje jej jako archeologa a sběratele. Kniha je doplněna řadou doposud nepublikovaných fotografií. Díky sponzorským darům ze strany potomků R. Janovského a obce Žeranovice je publikace k zakoupení za třetinovou cenu než činily vlastní náklady – 30 Kč.

Přednáška a výstava v Žeranovicích

Po skončení výstavy v Holešově se její panely přesunuly do Žeranovic. V sále místního zámku se v neděli 8. prosince 2013 uskutečnila přednáška s názvem „Rudolf Janovský – žeranovický rodák a významná osobnost Holešovska“.

Nejprve vystoupil Ing. Jan Dúbravčík, který přiblížil na základě podrobného studia matričních záznamů historii rodu Janovských v této obci od 17. století. Potom popsala Radka Pilařová životní osudy a dílo Rudolfa Janovského a uvedla také čtyři témata, o kterých Janovský bádal během svého života v Žeranovicích (sanktuárium, chrámové zvony, větrný mlýn a socha sv. Vendelína). Představila také šest panelů výstavy, které si zájemci mohli následně prohlédnout.

Přednášku uspořádala Obecní knihovna Žeranovice a zúčastnily se jí tři desítky zájemců, z nichž někteří pocházeli z rodu Janovských. Panely byly po přednášce přeneseny do místní knihovny, kde byly k vidění do konce ledna 2014.

Text: Mgr. Radka Pilařová

Literatura k tématu (výběr)

- FIŠER, Zdeněk. Rudolf Janovský. Kroměříž 1995. ISBN 80-85945-02-9.

- PILAŘOVÁ, Radka. Rudolf Janovský – výjimečná osobnost. Holešov 2013. ISBN 978-80-260-4794-0.

- PILAŘOVÁ, Radka. Spořitelna města Holešova v letech 1894–1948. Olomouc 2013. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta.

Internetové odkazy

Informace o publikaci „Rudolf Janovský – výjimečná osobnost“
Informace a fotografie z vernisáže výstavy o Rudolfu Janovském ze dne 17. 9. 2013