Komunitní plánování

Příprava komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) byla zahájena v roce 2006. V současné době již samotný proces komunitního plánování běží a to za podpory Města Holešova. Cílem procesu KPSS ve městě Holešově je nastavení optimální struktury soc. služeb na základě zjištěných potřeb uživatelů a veřejnosti, na základě možností a kapacit poskytovatelů a na základě potřeb a finančních možností zadavatelů.

Co je KPSS

Je plánování soc. služeb na místní a regionální úrovni. KPSS zajišťuje efektivní fungování soc. služeb a umožňuje účelně využívat finančních prostředků. To konkrétně znamená, že služby jsou dostupné, jsou na kvalitativně vyšší úrovni, reagují na aktuální potřeby uživatelů, jsou transparentní, finanční prostředky jsou vynakládány jen na takové služby, které jsou potřebné.

Základní dokumenty

Poslání KPSS

Posláním KPSS je zajištění dostupnosti soc. služeb. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytovaných soc. služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny.

Podstata KPSS

Srovnáním dostupnosti a potřebnosti soc. služeb a v souladu s množstvím finančních prostředků, které obec na soc. služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je společným souhlasem mezi tím, co je možné a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.

Slovo komunitní dává tušit, že celé plánování soc. služeb probíhá za účasti komunity – v případě soc. služeb se tedy jedná zejména o zástupce uživatelů. Poskytovatelů a zadavatelů soc. služeb, ale i další veřejnosti, jíž je téma soc. služeb blízké.

Přínos KPSS

Plánováním služeb ve městě lze vytvořit systém služeb podle existujících a předpokládaných potřeb, v odpovídající kvalitě a v souladu s místními specifiky. Lidé se sami podílejí na plánování toho, o čem se domnívají, že jim vyhovuje a naplňuje jejich potřeby. Pravidelnou aktualizací komunitního plánu a cyklickým opakováním procesu plánování dochází k zachycení změn, které se v mezidobí objevily a je tak možné na ně reagovat.

Výsledek KPSS

Výsledkem je zejména systém sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám, reaguje na lokální odlišnosti a zajišťuje, že finanční prostředky na služby vynakládané jsou efektivně využívány.

Kdo se KPSS účastní

Uživatelé soc. služeb: lidé v tíživé soc. situaci, kteří služby využívají, přijímají, nakupují, v procesu KP vycházejí ze svých potřeb a přání.
Poskytovatelé soc. služeb: organizace, které služby poskytují a nabízejí, vědí, jak služby fungují a znají systémové i provozní záležitosti.
Zadavatelé soc. služeb: zejména obce a kraje, jsou zodpovědni za zajištění soc. služeb na příslušném území, služby zadávají, organizují, zřizují, provádějí výběrová řízení.
Veřejnost: všichni ostatní zájemci, kterým nejsou soc. služby a jejich fungování a poskytování lhostejné a jsou schopni aktivně přispět k vytvoření plánu nebo jeho realizaci.

Komunitní plánování sociálních služeb se zabývá věcmi veřejnými. Informace o dění v komunitním plánování jsou veřejně dostupné a jednání jsou otevřená. Informace o průběhu a výstupech komunitního plánování jsou veřejnosti aktivně předávány v průběhu celého procesu.

Každý má právo se vyjádřit a každý má právo mluvit. Je legitimní mluvit za sebe samotného i bez pověření, funkce či mandátu od zájmové skupiny.

Komunitní plánování může být zaměřeno na jeden nebo více problémů v sociální oblasti. Šíře záběru musí být přiměřená místnímu společenství, jeho podmínkám, přání lidí a lidským i materiálním zdrojům.

Našim cílem je:

  • znát potřeby a názory uživatelů soc. služeb a veřejnosti na soc. služby a jejich fungování,
  • zjistit nabídku soc. služeb v daném místě (jaké služby jsou poskytovány, pro jaké cílové skupiny uživatelů, v jaké šíři a kvalitě),
  • najít finanční zdroje pro poskytování soc. služeb.

 
Bližší informace:
Městský úřad Holešov, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Tovární 1407, Holešov
Mgr. Jarmila Kojecká, koordinátor, tel. 573 521 762

Organizační struktura

  • Triáda je výraz, kterým je označováno partnerství mezi uživatelem, poskytovatelem a zadavatelem soc. služeb.
  • Pracovní skupina je skupina, tvořená uživateli, poskytovateli, zadavateli soc. služeb a dalšími zájemci o proces KPSS, která řeší konkrétní úkoly v rámci procesu komunitního plánování, např. navrhuje a připomínkuje dílčí část Komunitního plánu. V rámci jedné priority může být vytvořeno více pracovních skupin pro konkrétní úkoly – návrhy úkolů, řízení a kontrola uskutečňování, apod.
  • Kontakty na pracovníky KP SSL 2019-2021