Lesní hospodářství

 • zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění, a prováděcí právní předpisy

Obec s rozšířenou působností

 • rozhoduje v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa
 • rozhoduje o dělení lesních pozemků, při kterém výměra jednoho dílu klesne pod 1 ha
 • rozhoduje o odnětí lesních pozemků určených k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí

žádost o odnětí lesních pozemků [DOC, 27 kB]

 • rozhoduje o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese
 • rozhoduje o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 80 let
 • rozhoduje o podmínkách lesní dopravy po cizích pozemcích
 • ukládá sankce
 • ustanovuje, popř. zrušuje lesní stráž
 • vydává souhlas k řízení dle stavebního zákona (územní rozhodnutí, územní souhlas), jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 1 ha

žádost o souhlas k dotčeným lesním pozemkům [DOC, 24 kB]

 • vydává souhlas k rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa

žádost o souhlas [DOC, 23 kB]