Matrika

 • vede knihy narození, manželství a úmrtí za celý matriční obvod tj. 16 obcí
 • přijímá žádosti o uzavření manželství občanských i církevních sňatků v celém matričních obvodu
 • následně vystavuje oddací listy podle uzavřených občanských i církevních sňatků v celém matričních obvod
 • připravuje podklady pro uzavření manželství a zabezpečuje řádný chod svatebních obřadů
 • vystavuje osvědčení o splnění podmínek k uzavření manželství před orgánem církve
 • zapisuje rozhodnutí soudu o rozvodu manželství do matričních knih
 • povoluje a vydává rozhodnutí o změně jména a příjmení
 • vede řádnou evidenci o volbě druhého jména a následně vystavuje nové matriční doklady dle § 62 odst. 3 zák. č. 301/2000
 • provádí přiznávání otcovství před městským úřadem k narozeným i nenarozených dětem
 • vydává osvědčení o právní způsobilosti občanů ČR k uzavření manželství určené pro použití v cizině
 • vydává matriční doklady a jejich druhopisy – oddací, rodné a úmrtní listy
 • provádí zápisy o narození, uzavření manželství a úmrtí do Zvláštní matriky Brno občanů ČR jejich matriční událost se odehrála v cizině
 • provádí vidimaci (ověřování shody opisu nebo kopie s originálem) a legalizaci (ověřování pravosti podpisu) včetně výběru správního poplatku
 • zpracovává sbírky list pro Krajský úřad Zlín
 • zpracovává Veřejné listiny o identifikaci
 • vede statistické výkazy matričních událostí
 • zadává změny matričních události do informačních systémů
 • plní ohlašovací povinnosti matričních událostí /Okresní soud, Česká správa soc.zabezpečení, Český statistický úřad, Všeobecná zdravotní pojišťovna)
 • provádí inventarizaci a hospodaření s majetkem obřadní síně
 • pravidelně zpracovává podklady pro Holešovsko – společenská kronika
 • vykonává funkci tajemnice aktivu pro občanské záležitosti

Občanské záležitosti

 • organizačně zajišťuje vítání občánků
 • připravuje měsíčně evidenci jubilantů (75 let, 80 let a více)
 • dle zájmu organizačně zajišťuje významná jubilea, zlaté svatby…
 • vybírání správních poplatků za matriční doklady dle zákona a následné vyúčtování do pokladny MěÚ
 • zpracovávání podkladů pro genealogii
 • zprácování došlé pošty pro státní instituce a občany (vyhledávání dat v matričních knihách, atd…)