Kostel svaté Kunhuty

Stavba na gotických základech, dominanta prostranství a obce.

Kulturní památkou je již od 3. 5. 1958, tedy od účinnosti tzv. starého památkového zákona – zákona č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 31010/7-6047.

Volná, orientovaná jednolodní stavba, skládající se z presbyteria, lodi a sakristie. Presbyterium trojbokého závěru, zaklenuté konchou s výsečemi. Loď obdélníková, složená ze tří polí, zaklenutých pruskými klenbami mezi pasy. Triumfální oblouk půlkruhový. Kruchta v západní části lodi nesená dvěma sloupy, podklenutá třemi poli hřebíkové klenby. Okna pravoúhlá se segmentovým záklenkem. Vchod v průčelí pravoúhlý, ostění. Fasáda členěna podnoží a hlavní římsou. Střecha sedlová, nad presbyteriem zvalbená. Věž v západním průčelí, představěná, tříposchoďová, hranolová, čtyřboká, v přízemí podklenuta hřebíkovou klenbou. Zastřešena čtyřbokým jehlanem.

Materiál – zdivo stavby smíšené, hladce omítnuté.

Původní kostel ze 14. století, loď z roku 1582 přestavěna roku 1798, po požáru obnovena roku 1866. Sakristie novodobá.