Zámecký areál Přílepy a kaple Panny Marie Svatohostýnské

Soubor památek se skládá ze zámku, přilehlého parku a vzdálené kaple Panny Marie Svatohostýnské.

Zámek s parkem

Kulturní památkou byl prohlášen Ministerstvem kultury České republiky ke dni 18. 1. 1999, tedy podle tzv. památkového zákona – zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Jeho jedinečné číslo v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky je 49658/7-8814.

Areál tvoří architektonicky hodnotné budovy z poloviny 19. století, postavené v novogotickém stylu. Park přilehající k zámku vykazuje vysokou sběratelskou hodnotu.

Zámek je jednopatrová budova obdélného půdorysu na soklu, s hlavním průčelím orientovaným k východu, na jižní straně s dvoupatrovou věží. Vstupní průčelí je sedmiosé s pravoúhlými okny v profilované špaletě, jen krajní okna v přízemí jsou segmentově zaklenutá. Okna v prvním patře mají plasticky zdobený parapet. Průčelí je na osu prolomeno hrotitě zaklenutým portikem, jehož oblouk nesou dva sloupy s listovou hlavicí, nároží portiku zpevněna jedenkrát odstupňovaným opěrným pilířem. Korunní římsa portiku nese plochou střechu, která slouží jako balkon, s litinovým zábradlím. Boční okna portiku mají kasulový tvar. Omítka přízemí je pojednána jako pásová rustika, v patře je hladká, přízemí je od patra odděleno profilovanou kordonovou římsou. Nároží jsou zvýrazněna lizénami, v přízemí s bosáží, při níž jsou do malty vtlačeny oblázky. Krajní okenní osy jsou odděleny polygonálními polosloupy, v přízemí bosovanými stejně jako nároží, v patře hladkými. Hlavice členěny klínovitými prohlubněmi, které přecházejí do korunní římsy, horní část nároží vstupního průčelí je zvýrazněna sloupkem s listovou hlavicí na listové konzole. Na desku dosedá polygonální část zalamovaného kladí, na níž je v nadstřešní části umístěna socha lva, držícího v předních tlapách štít patrně s erbem Seilernů. Koruna nad krajními osami je ukončena zubořezem a hladkým kladím.

Lesní kaple Panny Marie Svatohostýnské

V trati „Hůrka“, v lese nad obcí, kde v těsné blízkosti probíhá hranice s katastrem Lukoveček, byla za působení pravděpodobně Karla Maxmiliána Seilerna postavena kaplička zasvěcená Panně Marii Svatohostýnské.

Tato významná památka byla vystavěná v roce 1882. Byla opravována v roce 1990 a v roce 2002, kdy nastalo zpevnění zdí a oprava fasády. Kaple je obcí i místními občany stále udržována.

Původní trojdílný oltář byl poškozen při vloupání a historicky cenné obrazy z něj byly vyřezány a ukradeny. Dnes je ve středovém rámu oltáře umístěn obraz Panny Marie s Jezulátkem a reliéfem modlícího se Krista. Kaple je vybavena převážně z darů místních občanů.

Konají se zde „májové“ bohoslužby na Floriánka a modlení o nedělích. V roce 2002 se této „májové“ bohoslužby zúčastnili také poslední potomci hrabat Seilernů žijící v Bavorsku.