Návrh změny č. 1 Územního plánu Holešov pro opakované veřejné projednání

Změna č. 1 ÚP Holešov – návrh OOP [PDF, 63 kB]

Příloha č. 1 Textová část  - Změna č. 1 ÚP Holešov  [PDF, 874 kB]


Příloha č. 2  Výkres základního členění území [PDF, 5,0 MB]

Příloha č. 2 Hlavní výkres [PDF, 5,0 MB]                                            

Příloha č. 2 Výkres veřejně prospěšných staveb,  patření a asanací [PDF, 3,1 MB]


Příloha č. 3 3-1 Textová část -  Odůvodnění změny č. 1 ÚP Holešov [PDF, 1,8 MB]

P1 Požadavky žadatelů na změnu územního plánu [PDF, 1,1 MB]

P2 Požadavky města na změnu územního plánu [PDF, 2,1 MB]

P3 Požadavky žadatelů  na změnu územního plánu [PDF, 836 kB]

P4 Požadavek města na změnu územního plánu [PDF, 536 kB]

Příloha č. 3 3-2 Srovnávací znění [PDF, 1,7 MB]

Příloha č. 3 3-3 Návrh úplného znění po vydání změny [PDF, 1,5 MB]


Příloha č. 4 Širší vztahy [PDF, 8,5 MB]

Příloha č. 4 Koordinační výkres [PDF, 11,3 MB]

Příloha č. 4 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu [PDF, 8,8 MB]

Příloha č. 4 Dopravní a technická infrastruktura, energetika, spoje [PDF, 8,2 MB]

Příloha č. 4 Vodní hospodářství [PDF, 7,5 MB]


Příloha č. 4 Výkres základního členění území – předpokládané úplné znění po změně č. 1 ÚP Holešov [PDF, 2,6 MB]

Příloha č. 4 Hlavní výkres – předpokládané úplné znění po změně č. 1 ÚP Holešov [PDF, 4,4 MB]

Příloha č. 4 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací - – předpokládané úplné znění po změně č. 1 ÚP Holešov [PDF, 2,0 MB]

Příloha č. 5 C. Návrh rozhodnutí o námitkách [PDF, 8956 kB]

Příloha č. 6 D. Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a nadřízeného orgánu [PDF, 404 kB]

Příloha č. 7 E. Vyhodnocení připomínek [PDF, 60 kB]

Příloha č. 8 F. Stanoviska krajského úřadu k posouzení vlivu koncepce na životní prostředí [PDF, 173 kB]