Odbor kultury, školství a památkové péče

Činnosti odboru

 • zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností zřizované obcí, a předává je krajskému úřadu

 • předává údaje z dokumentace škol a školských zařízení v obvodu působnosti obecního úřadu obcí s rozšířenou působností zřizovaných obcí dle § 28 zákona č. 561/2004 Sb.

 • vypracovává obecně závazné vyhlášky města Holešova týkající se školství

 • vypracovává zřizovací listiny škol a školských zařízení, které zřizuje město Holešov

 • poskytuje metodickou pomoc pro školy a školská zařízení v obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností zřizované obcí v oblasti organizace jejich činnosti a školských předpisů

 • připravuje platové výměry a ostatní náležitosti platové agendy pro ředitele škol a školských zařízení, které zřizuje město Holešov

 • metodicky spolupracuje s oddělením rozpočtu a financování školství v přenesené působnosti a s oddělením organizačním a správním odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje

 • provádí propočty skutečných neinvestičních nákladů mateřských a základních škol, které zřizuje město Holešov, s kalkulacemi na jednoho žáka a jedno dítě

 • organizačně a administrativně zabezpečuje činnost konkurzních komisí při konkurzních řízeních na funkce ředitelů a vedoucích škol a školských zařízení, které zřizuje město Holešov

 • k rozpisu rozpočtu poskytuje školám a školským zařízením v obvodu působnosti obecního úřadu obcí s rozšířenou působností zřizovaných obcí, metodické a technické informace

 • ve spolupráci se školami a školskými zařízeními připravuje podklady pro dohodovací řízení při rozpisu rozpočtu

 • ve spolupráci s řediteli škol a školských zařízení předkládá návrhy pro úpravy rozpočtu na krajský úřad

 • zajišťuje jednatelství v komisi školství, v komisi památkové péče a letopisectví a v komisi pro neziskový sektor

 • zajišťuje obsahově i aktualizačně webové stránky města Holešova týkající se sportu a školství

 • zabezpečuje agendu účetních závěrek škol a školských zařízení, které zřizuje město Holešov

 • organizačně zabezpečuje různé kulturní akce, např. oslavy Dne učitelů

 • podílí se na inventarizacích ve školách, školských zařízeních a organizační složce, které zřizuje město Holešov

 • státní památkovou péči - vydává závazná stanoviska k obnově kulturních památek i k zamýšleným stavbám, stavebním změnám nebo udržovacím pracem na nemovitostech, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, zóně nebo památkovém ochranném pásmu

 • propagaci města a regionu

 • publikace o historii, spolcích apod.

 • aktualizace www stránek města

Přehled

 

Kontakty

vedoucí odboru

Mgr. Petr Chvátal

573 521 600

724 547 129

@

Dv.č. 308

státní památková péče

Mgr. et Mgr. Bc. Zdeněk Krajcar

573 521 552

-

@

Dv.č. 309

dotace a propagace, zást. ved. odboru

Mgr. Ilona Augusti

573 521 550

-

@

Dv.č. 310

redakce Holešovska

Bc. Hana Helsnerová

-

774 359 921

@

školství, příspěvkové organizace

Bc. Veronika Bartošková

573 521 502

-

@

Dv.č. 304

spisová služba, web

Lenka Kruťová, DiS.

573 521 553

-

@

Dv.č. 216