logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Odbor kultury, školství a památkové péče

Základní informace

basic_misto.png

Budova MÚ Masarykova ulice čp. 628, 2. patro

basic_osoba.png Mgr. Petr Chvátal (vedoucí odboru)
basic_oteviraci_doba.png

Dle provozní doby úřadu

basic_telefon.png

Tel.: 573 521 600

E-mail: petr.chvatal@holesov.cz

Přehled

Činnosti odboru

 • zpracovává návrhy rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu poskytovaných podle § 161 odst. 6 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, pro školy a školská zařízení v obvodu působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností zřizované obcí, a předává je krajskému úřadu • předává údaje z dokumentace škol a školských zařízení v obvodu působnosti obecního úřadu obcí s rozšířenou působností zřizovaných obcí dle § 28 zákona č. 561/2004 Sb. • vypracovává obecně závazné vyhlášky města Holešova týkající se školství • vypracovává zřizovací listiny škol a školských zařízení, které zřizuje město Holešov • poskytuje metodickou pomoc pro školy a školská zařízení v obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností zřizované obcí v oblasti organizace jejich činnosti a školských předpisů • připravuje platové výměry a ostatní náležitosti platové agendy pro ředitele škol a školských zařízení, které zřizuje město Holešov • metodicky spolupracuje s oddělením rozpočtu a financování školství v přenesené působnosti a s oddělením organizačním a správním odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje • provádí propočty skutečných neinvestičních nákladů mateřských a základních škol, které zřizuje město Holešov, s kalkulacemi na jednoho žáka a jedno dítě • organizačně a administrativně zabezpečuje činnost konkurzních komisí při konkurzních řízeních na funkce ředitelů a vedoucích škol a školských zařízení, které zřizuje město Holešov • k rozpisu rozpočtu poskytuje školám a školským zařízením v obvodu působnosti obecního úřadu obcí s rozšířenou působností zřizovaných obcí, metodické a technické informace • ve spolupráci se školami a školskými zařízeními připravuje podklady pro dohodovací řízení při rozpisu rozpočtu • ve spolupráci s řediteli škol a školských zařízení předkládá návrhy pro úpravy rozpočtu na krajský úřad • zajišťuje jednatelství v komisi školství, v komisi památkové péče a letopisectví a v komisi pro neziskový sektor • zajišťuje obsahově i aktualizačně webové stránky města Holešova týkající se sportu a školství • zabezpečuje agendu účetních závěrek škol a školských zařízení, které zřizuje město Holešov • organizačně zabezpečuje různé kulturní akce, např. oslavy Dne učitelů • podílí se na inventarizacích ve školách, školských zařízeních a organizační složce, které zřizuje město Holešov • zabezpečuje dotace v rámci Fondu kultury, sportu a vzdělávání • státní památkovou péči - vydává závazná stanoviska k obnově kulturních památek i k zamýšleným stavbám, stavebním změnám nebo udržovacím pracem na nemovitostech, které nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci, zóně nebo památkovém ochranném pásmu • propagaci města a regionu • publikace o historii, spolcích apod. • aktualizace www stránek města • vedení kronik města a místních částí • navrhuje oceňování významných osobností • vydává zpravodajský měsíčník Holešovsko