Odložilík Otakar

Univerzitní profesor.

Narodil se 12. 1. 1899 v Kostelci u Holešova. Studoval na gymnáziích postupně v Přerově, ve Valašském Meziříčí a v Kroměříži. Dále historii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, kde byl žákem Václava Novotného. Roku 1923 získal doktorát prací "Jednota bratří Habrovanských". 1920-23 absolvoval studium na Státní archivní škole a nastoupil praxi v archivu ministerstva vnitra. Na FF UK se habitoval pro československé dějiny prací "Z počátku husitství na Moravě. Šimon z Tišnova a Jan Vavřinec z Račic" a 1926 byl jmenován docentem československých dějin. Od akademického roku 1926/27 zde začal přednášet. Jeho vědeckou činnost i osobní život výrazně ovlivnilo působení ve funkci lektora českého jazyka na škole slovanských studií při londýnské univerzitě. Po návratu z Londýna pracoval jako úředník ministerstva vnitra a pokračoval v přednáškách na FF UK. Byl zvolen mimořádným členem Královské české společnosti nauk i Slovanského ústavu v Praze, spoluredigoval Časopis Matice Moravské, od roku 1946 byl také členem České akademie věd a umění. Po smti svého učitele Václava Novotného 1932 převzal stolici československých dějin a 1934 byl jmenován mimořádným profesorem na FF UK. V roce 1939 emigroval do USA, kde do 1943 působil nejprve na Coloradské univerzitě v Boulder, v letním semestru 1940 působil na Univerzity of Pennsylvania ve Washingtonu, na podzim pobýval jako stipendista na Yale Univerzity, v létě 1941 přednášel jako hostující profesor na Northwestern Univerzity v Evanstonu a později na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Po návratu z exilu opět přednášel na FF UK již jako řádný profesor. Vedle univerzitní a publikační činnosti rozvinul mnohé další aktivity: 1946 - přednášel v Německu o Československu americkým vojenským jednotkám, 1947 - reprezentoval Čs. Historickou společnost na zasedání Mezinárodního výboru pro vědy historické v Paříži, v listopadu 1947 se ve funkci vládního experta zúčastnil zasedání UNESCO, byl také na jednání o zřízení mezinárodní mírové univerzity v Luganu atd. V květnu 1948 odjel na pozvání svého amerického přítele prof. S. H. Thomsona do USA a přednášel tam na univerzitě v Coloradu. V USA již zůstal, krátce působil na Univerzity of Kansas a v akademickém roce 1949/50 se stal profesorem Masarykovy stolice čs. dějin na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. V USA žil až do své smrti, podnikl četné cesty do Evropy, v 60.letech již jako občan USA i do své vlasti na tradiční návštěvu Prahy, Brna, Kroměříže, Holešova a rodného Kostelce u Holešova. Při cestě domů náhle zemřel v Jugoslávii (14. 7. 1973). Podle jeho přání byl popel po prostých smutečních obřadech uložen v George Washington Memorial Park, Whitemarch Township.