Odpadové hospodářství

 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a související zákony a prováděcí vyhlášky


Informační systém odpadového hospodářství 

 

 

Obecní úřad:

 • kontroluje, zda se nepodnikající fyzické osoby zbavují odpadu pouze
  v souladu se zákonem o odpadech
 • kontroluje, zda právnické osoby a podnikající fyzické osoby mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech

Obec s rozšířenou působností:

 • kontroluje, jak jsou dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí správních orgánů v oblasti odpadového hospodářství
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno převzetí odpadů, které produkuje, oprávněnou osobou a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí nebo zdraví lidí
 • vydává závazné stanovisko k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady
 • vydává vyjádření ke změně dokončené stavby podléhající ohlášení nebo povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady
 • kontroluje a zpracovává hlášení o odpadech za uplynulý rok od původců, obcí a provozovatelů zařízení, kteří mají dle produkovaného množství odpadů ohlašovací povinnost vždy do 28. února následujícího roku

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Původci a obce zasílají hlášení v případě, že vyprodukovali nebo nakládali v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů, s více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok.

Provozovatelé zařízení a obchodníci s odpady jsou povinni zaslat hlášení za uplynulý kalendářní rok. Provozovatelé zařízení jsou povinni zaslat toto hlášení i v případě, že v zařízení nebylo po celý uplynulý kalendářní rok nakládáno s odpady, aniž by byl provoz zařízení celoročně přerušen. Hlášení nezasílá provozovatel zařízení
a obchodník s odpady, jejichž provoz nebo činnost byly přerušeny po celý uplynulý kalendářní rok.

Hlášení za uplynulý rok se podává do 28. února následujícího roku prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností. Další informace jsou dostupné na stránkách ISPOP.

 

Obec v samostatné působnosti:

 • vytváří podmínky pro zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu, popř. jeho mobilní svoz
 • vytváří podmínky pro zajištění míst k odkládání využitelných složek komunálního odpadu
 • zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení