Odpadové hospodářství

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a související zákony a prováděcí vyhlášky


Aktuální seznam zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů

 

Obecní úřad:

 • kontroluje, zda se občané zbavují odpadu pouze v souladu se zákonem o odpadech
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu se zákonem o odpadech

Obec s rozšířenou působností:

 • uděluje souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady podle množství do 100 t nebezpečného odpadu za rok
 • žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady [DOC, 30 kB]
 • kontroluje, jak jsou právnickými osobami, fyzickými osobami oprávněnými k podnikání a obcemi dodržována ustanovení právních předpisů a rozhodnutí ministerstva a jiných správních úřadů v oblasti odpadového hospodářství
 • ukládá právnickým osobám a fyzickým osobám oprávněným k podnikání pokuty za porušení stanovených povinností ze zákona o odpadech; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím
 • může zakázat původci odpadů činnost, která způsobuje vznik odpadů, pokud původce nemá zajištěno využití nebo odstranění odpadů a pokud by odpady vzniklé v důsledku pokračování této činnosti mohly způsobit škodu na životním prostředí
 • vede evidenci odpadů a producentů odpadů, kteří mají dle produkovaného množství odpadů ohlašovací povinnost vždy do 15. února následujícího roku

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Původci a obce zasílají hlášení v případě, že produkovali nebo nakládali s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo více než 100 t ostatních odpadů za kalendářní rok. Oprávněné osoby, včetně těch, které plnily ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, zasílají hlášení bez ohledu na množství odpadů.
Hlášení za uplynulý rok se podává do 15. února následujícího roku prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností.
Další infomace jsou dostupné na stránkách ISPOP.
 

Obec v samostatné působnosti:

 • vytváří podmínky pro zajištění míst k odkládání nebezpečných složek komunálního odpadu, popř. jeho mobilní svoz
 • vytváří podmínky pro zajištění míst k odkládání využitelných složek komunálního odpadu
 • zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení