Opravné prostředky

Opravný prostředek ve správním řízení

Správní řízení vychází obecně ze zásady dvojinstančnosti, kterou významně doplňuje možnost přezkumu správních aktů ve správním soudnictví. Účastník správního řízení se tak svých práv může domáhat u celkem čtyř instancí (dvou instancí ve správním řízení a dvou instancí ve správním soudnictví).

Základním opravným prostředkem je odvolání dle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. U řízení s velkým počtem účastníků (nestanoví-li zvláštní zákon jinak, rozumí se řízením s velkým počtem účastníků řízení s více než 30 účastníky) nemusí odvolatel podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů.

Proti uložení pokuty při projednání přestupku ve zkráceném blokovém řízení se nelze odvolat.

Proti příkazu při projednávání přestupku lze podat odpor.

Jak lze podat odvolání či odpor

1) Písemně, osobním předáním na podatelně Městského úřadu Holešov
2) Písemně na poštovní adresu: Městský úřad Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov (příslušný odbor dle rozhodnutí)
3) Ústně zapsáním do protokolu u příslušného odboru Městského úřadu Holešov, který rozhodnutí vydal
4) Elektronicky, podáním na elektronickou podatelnu s kvalifikovaným elektronickým podpisem: podatelna@holesov.cz
5) Elektronicky ze své datové schránky do datové schránky města: x8qbfvu