KLESNIL Antonín

  • Narozen:24. 6. 1927 Kostelec u Holešova
  • Úmrtí:7. 3. 1981 Praha
  • Obor:Věda

Ing. CSc., Vynikající znalec zemědělské problematiky.  Za války v letech 1943-45 absolvoval Zimní zemědělskou školu v Holešově, po válce dokončil Vyšší zemědělskou školu tamtéž. Vysokoškolské studium absolvoval v letech 1948-1953 na Agronomické fakultě Vysoké školy zemědělské v Leningradě. V letech 1953-54 byl zaměstnán jako odborný asistent na Katedře pícninářství VŠZ v Brně. Titul kandidáta věd mu byl udělen v roce 1964 po pětiletém studiu na Vysoké škole politické v Praze. V letech 1954-56 pracoval na Zemědělském oddělení ÚV KSČ v Praze. Dále byl zaměstnán na Katedře zemědělské ekonomiky Vysoké školy politické v Praze, kde přednášel rostlinnou výrobu - specializace na krmivovou základnu a pícninářství. Na Vysoké škole politické získal i titul docenta pro obor pícninářství. Na Provozně ekonomické fakultě VŠZ v Českých Budějovicích vybudoval katedru pícninářství, jíž se stal v roce 1970 vedoucím. V roce 1972  byl jmenován mimořádným profesorem. Zároveň v letech 1970-73 vykonával funkci děkana v Českých Budějovicích a poté v letech 1973-81 byl děkanem Agronomické fakulty VŠZ v Praze a vedoucím Katedry pícninářství. 

Pícninářství bylo jeho hlavní specializací - byl koordinátorem pícninářského výzkumu, zabýval se zajištěním výroby bílkovinné píce, zintenzivněním výroby energeticky bohatých krmiv, strukturální přestavbou rostlinné výroby pro potřeby chovu skotu, strukturou meziplodin, výzkumem lučních porostů Jižních Čech a Šumavy. Publikoval 30 původních vědeckých a 30 popularizačních prací, byl spoluautorem knih "Vojtěška", "Intenzivní výroba píce" a "Krmivárstvo". Zastával řadu funkcí, např. místopředseda odboru rostlinné výroby Čs. akademie zemědělské, předseda pícninářské komise a člen předsednictva ČSAZ, předseda Vědecké rady Agronomické fakulty VŠZ, člen Vědecké rady Výzkumných ústavů rostlinné výroby v Ruzyni, člen Vědecké rady Provozně ekonomické fakulty v Českých Budějovicích, předseda a člen komisí pro obhajoby kandidátských doktorských disertačních prací. Za jeho práci mu byla v roce 1972 udělena Čestná bronzová plaketa ČSAZ "Za zásluhy o rozvoj vědy a výzkumu", byl nositelem státního vyznamenání "Za vynikající práci", pamětní medaile K. Gottwalda a řady dalších vyznamenání.  

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

SVOBODOVÁ, M. – ŠANTRŮČEK, J., 2017: Naši jubilanti. Sborník příspěvků z odborného semináře Univerzitní pícninářské dny 2017. ČZU v Praze, 2.-3.2.2017, ISBN 978-80-213-2791-7, s. 74-77.