KOŠINA František

Čestný občan

  • Narozen:2. 9. 1909 Míškovice
  • Úmrtí:31. 3. 2005 Kroměříž
  • Obor:Kultura
  • Čestný občan od:1965

Amatérský archeolog, vlastivědný pracovník a učitel. Kromě učitelského povolání se věnoval historii rodného kraje, zvláště rodné obci a okolí. Učitelsky působil v Horním Újezdě, Dolní Lhotě, Hradčanech, Vítonicích, Tlumačově a Holešově, po ukončení učitelské služby se věnuje regionální vlastivědě. Amatérský badatelský zájem o pravěk Holešovska, jako archeolog - amatér, ve spolupráci s Muzeem Kroměřížska se podílí na terénním výzkumu. Výsledkem je řada nově objevených archeologických lokalit na jižním Holešovsku, v katastrech obcí Míškovice, Lechotice, Zahnašovice, Ludslavice a Kurovice. Několikaleté sběry archeologického materiálu na významné lokalitě ze starší doby kamenné a objev pohřebiště nitranské kultury z počátku doby bronzové v Křemenné u Míškovic. Na základě studia archivních pramenů a historického materiálu získal nové poznatky k nejstarším dějinám holešovského léna, které zveřejnil ve Vlastivědném věstníku moravském - studie "Město Holešov jako léno". Další práce s historickou problematikou: "Holešovský venkov před Bílou Horou" a "Tvary návsí a jejich změny v 16. století", "Původní půdorysy osad na Holešovsku a jejich srovnání s půdorysy zaniklých středověkých osad na Drahanské vrchovině" (Historická geografie: sborník příspěvků k problematice sídel a zaniklých středověkých osad a plužin; 25. Praha: Ústav československých a světových dějin ČSAV, 1986). Badatelská studie "O starodávné tzv. Červené knize města Holešova" (Archeologie Moravy a Slezska. I. ročník, 2001. Kopřivnice: Česká archeologická společnost - pobočka pro severní Moravu a Slezsko, 2001). Doplnil záznamy v kronice obce Míškovic, zaznamenal zvykosloví a lidovou kulturu obce na jižním Holešovsku. Podílel se na přednáškách v rámci Vlastivědného kroužku v Holešově a na kulturních aktivitách v rodné obci, pro kterou připravil vlastivědnou publikaci a množství článků v odborných archeologických časopisech.Bibliografie: Vladykové z Níškovic nebo Nítkovic? (in: VVM, 1976), Město Holešov jako léno (in: VVM, 1977), Červená kniha města Holešova - přednáška.

Za dlouholetou vlastivědnou a publikační činnost jej ocenilo Zastupitelstvo města udělením Velké pečeti města Holešova u příležitosti 92. narozenin dne 4. září 2001.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové - archeologové - archiváři - kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.