MĚSÍC Václav

  • Narozen:27. 9. 1929
  • Úmrtí:14. 10. 2013
  • Obor:Kultura

Významný představitel holešovské vlastivědy, archeologie  a muzejnictví, dlouholetý pracovník Městského muzea v Holešově a později Muzea Kroměřížska.

Obecní školu vychodil v Podhradní Lhotě a Rajnochovicích. Ve studiu pak pokračoval na gymnáziu ve Valašském Meziříčí. Maturoval v roce 1948. I do jeho osudu tvrdě zasáhl nastupující komunistický režim, když musel pro své náboženské přesvědčení nastoupit vojenskou službu u PTP – tedy u nechvalně známých Pomocných technických praporů. Celkem zde strávil čtyři roky. V lednu 1961 začal pracovat v Městském muzeu v Holešově pod tehdejším ředitelem PhDr. Josefem Svátkem, s nímž na 18 let vytvořil pracovitý a odborně zdatný tandem. Do jeho pracovní náplně patřila péče o sbírkový fond archeologie, zajišťování archeologických nálezů, inventarizace a katalogizace především archeologických sbírkových předmětů, základní konzervace těchto nálezů, jejich odborná evidence, péče o příruční knihovnu, zpracovávání přírůstků fondu fotografií, lektorská služba u výstav a expozic, metodická pomoc pracovníkům vědeckých ústavů a vlastivědným badatelům, vyhledávání a zapůjčování vlastivědné literatury. V jeho činnosti se tedy spojovala práce kurátora, archeologa, dokumentátora, knihovníka a lektora, což je pro malá muzea typické a také nezbytné.

Když v roce 1976 proběhlo sloučení Městského muzea v Holešově s Muzeem Kroměřížska, stal se Holešov pouhou pobočkou a detašovaným pracovištěm. Poté co Dr. Svátek odešel v roce 1979 do Kroměříže, zůstal Václav Měsíc v Holešově sám. Zatímco 60. a 70. léta byla zlatou dobou holešovského muzea, v letech osmdesátých byla péče o muzeum se zrušenými expozicemi složitá a ve stále se prodlužujících opravách zámku víceméně pouze udržovací. Ale i v této nejistotě pan Měsíc potvrzoval svou pečlivost. Staral se o fondy a knihovnu a zajišťoval služby badatelům. Brzy po roce 1989 odešel do důchodu.

Jako pracovník muzea také publikoval drobné odborné články v regionálních časopisech, mimo jiné: „Nález mincí v Libosvárech“, „Archeologické nálezy 1967 ve sbírkách Městského muzea v Holešově“, „Zámecká klepátka v Holešově“, „Doklad o stavbě hradu Šaumburku“, „K penězokazecké dílně na hradě Křídlo“, „Plavení dřeva v Hostýnských vrších“ a řadu dalších. Patřil do okruhu spolupracovníků archeologa PhDr. Karla Ludikovského, CSc. V roce 1967 a dále v roce 1983 prováděl na Hostýně samostatný povrchový výzkum.

 

Literatura:

Mgr. Ondřej Machálek: Holešovsko, regionální měsíčník města Holešova, roč. 19, č. 14 (20.11.2013).