ODLOŽILÍK Otakar

  • Narozen:12. 1. 1899 Kostelec u Holešova
  • Úmrtí:14. 7. 1973 Bohinj
  • Obor:Kultura

Univ. prof., PhDr., studoval na gymnáziích v Přerově, ve Valašském Meziříčí a v Kroměříži. Historii studoval na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. 1923 získal doktorát prací "Jednota bratří Habrovanských". 1920-1923 absolvoval studium na Státní archivní škole a nastoupil praxi v archivu ministerstva vnitra (AMV). Na FF UK se habitoval pro československé dějiny prací "Z počátku husitství na Moravě. Šimon z Tišnova a Jan Vavřinec z Račic" a 1926 byl jmenován docentem československých dějin. Od 1926/27 zde začal přednášet. 1928-1930 působil jako lektor českého jazyka na škole slovanských studií při londýnské univerzitě. Po návratu z Londýna 1930 pracoval jako úředník AMV a přednášel na FF UK. Zvolen mimořádným členem Královské české společnosti nauk (1930) a Slovanského ústavu v Praze, spoluredigoval Časopis Matice Moravské (1931), od 1946 členem České akademie věd a umění. 1932 přednášel československé dějiny a 1934 jmenován mimořádným profesorem na FF UK. 1939 emigroval do USA, kde do 1943 působil na Coloradské univerzitě v Boulder, v letním semestru 1940 působil na University of Pennsylvania ve Washingtonu, na podzim 1940 jako stipendista na Yale University, v létě 1941 přednášel jako hostující profesor na Northwestern University v Evanstonu a později na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. 1943-45 poradcem čs. exilového ministerstva zahraničí v Londýně. Po návratu z exilu přednášel na FF UK jako řádný profesor. Vedle univerzitní publikační činnosti: 1946 - přednášel v Německu o Československu americkým vojenským jednotkám, 1947 - reprezentoval Čs. historickou společnost na zasedání Mezinárodního výboru pro vědy historické v Paříži, v listopadu 1947 se ve funkci vládního experta zúčastnil zasedání UNESCO, byl na jednání o zřízení mezinárodní mírové univerzity v Luganu. V květnu 1948 odjel do USA a přednášel na univerzitě v Coloradu. Krátce působil na University of Kansas a 1949/50 se stal profesorem Masarykovy stolice čs. dějin na Kolumbijské univerzitě v New Yorku. Po jejím zrušení československou stranou (1950) zůstal na univerzitě jako hostující profesor a dobrovolný exulant. Od r. 1955 působil jako řádný profesor na Pennsylvánské univerzitě ve Filadelfii, od r. 1969 byl v důchodu. V USA žil do své smrti, podnikl četné cesty do Evropy, v 60. letech jako občan USA. Zemřel v Jugoslávii. Jeho badatelský okruh tvořily dějiny české reformace. Autor monografií o náboženských reformátorech (Jan Milíč z Kroměříže, M. Štěpán z Kolína) a prací o některých postavách doby předbělohorské a pobělohorské (Jan Campanus, Jindřich Matyáš Thurn, rod Smiřických, Karel starší ze Žerotína, J.A. Komenský). Práce o Slovanském sjezdu roku 1848, svatodušních bouřích a o vyšetřovací komisi, soudící osmačtyřicátníky. V 30. letech psal příspěvky k syntetickému vypsání dějin jako spoluautor kolektivních děl. Anglicky psaná monografie "The Hussite King, Bohemia in European Affairs 1440-1471". V r. 1949-1955 sestavil a vydal jménem Masarykova institutu v New Yorku 12 literárních sborníků české a slovenské poezie a prózy v knižní edici Národní klenotnice. Přispíval do exilových časopisů a sborníků (Hlas exilu, Sklizeň svobodné tvorby, Svoboda, Proměny). Místní národní výbor v Kostelci u Holešova vydal jeho vzpomínkovou črtu "Matčina podobizna" (1974). Písemná pozůstalost O. Odložilíka je uložena na několika místech, část v zahraničí. Část pozůstalosti (korespondence a Deníky) je deponována ve Státním okresním archivu v Kroměříži. Bibliografie: Jednota bratří Habrovanských (1923), Jan Milíč z Kroměříže (1924), M. Štěpán z Kolína (1924), Žižkovo vítězství u Hořic 1423 (1934), Zkáza Nymburka za třicetileté války (1934), Karel starší ze Žerotína (1936), Nástin československých dějin (1937), Wyclif and Bohemia (1937), Odvěký úděl (1938), Mistr Jan Campanus (1938), Vzkříšení mateřštiny (1941), Twilight or Dawn for the small Nations (1941), The Way of Light. The Glory and Martyrdom of Czechoslovak Schools (1942), Jan Amos Komenský (1942), Povstalec a emigrant (1944), Tři stati o české otázce (1945), Maják nad vodami (1945), Tvář Ameriky (1946), Z druhého břehu. Úvahy z amerického exilu 1940-1945 (1946), Na kroměřížském sněmu 1848 a 1849 (1949), Karlova univerzita 1348-1948 (1948). T. G. Masaryk (1950), Jan Hus (1950), Listy z rodného kraje (1954), Obrázky dvou světů (1958), T. G. Masaryk. His Life and Thought (1960), Vzpomínky a ohlasy (1962), Jednota bratrská a reformovaní francouzského jazyka (1964), Prague and Cracow Scholars in the fifteenth Century (1964), The Hussite King. Bohemia in European Affairs 1440-1471 (1965), The Czech renascance of the nineteenth Century (1970).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.