AMBROS Pavel

  • Narozen:19. 9. 1955 Přílepy
  • Obor:Kultura

Prof. Th.D., absolvent holešovského gymnázia, v červenci 1976 tajně vstoupil do České provincie Tovaryšstva Ježíšova. Roku 1982 ukončil studium na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě UK se sídlem v Litoměřicích. Roku 1995 obhájil na Papežském východním institutu v Římě svou doktorskou práci s názvem „Stopy spirituality křesťanského východu v Čechách a na Moravě a jejich aktuálnost v dnešní době“. Habilitoval r. 1997 na CMTF UP v Olomouci, kde obhájil habilitační práci s názvem „Křesťan a život ve světě: odkaz předkoncilní diskuse teologie "laikátu" a Druhého vatikánského koncilu dnešní praxi církve“. Jmenován docentem pro obor pastorální teologie. R. 1991 byl jmenován spirituálem Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě. V letech 1991–1995 studoval na Papežském východním institutu v Římě. V letech 1997–2003 působil jako děkan CMTF UP v Olomouci, dnes je zde profesorem sekce studia křesťanského Východu na katedře pastorální a spirituální teologie. Je externím členem Vědecké rady KTF UK. Od roku 1996 je ředitelem studijního a kulturního Centra Aletti v Olomouci. V roce 1999–2004 byl vedoucím výzkumného záměru Jednotná Evropa a křesťanství. Spolupracoval na vydávání nových učebnic náboženství. Těžištěm jeho zájmu jsou otázky „nové evangelizace“, misií, a to z pohledu ekumenického.

Z publikační činnosti: Manželství a rodina – cesta k plnosti lásky (2019), Od zpovědi ke svátosti smíření (2018) nebo Křesťanský Východ a Západ: Inkulturace a interkulturace (2017).

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé – překladatelé – knihkupci – tiskaři – učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

Cyrilometodějská teologická fakulta UP [online]. Univerzita Palackého v Olomouci: © 2020 [cit. 26. 6. 2020]. Dostupné z: https://www.cmtf.upol.cz/katedry-a-instituty/katedry/zivotopis/ambros-pavel/#c9244