BÖHM Jaroslav

  • Narozen:8. 3. 1901 Holešov
  • Úmrtí:6. 12. 1962 Praha
  • Obor:Kultura

Narodil se v Holešově. Od dětství se zajímal o historii. Vystudoval gymnázium v Olomouci, již během studia pracoval ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Účastnil se příprav založení organizace koordinující aktivity středoškolského studentstva. Po jejím vzniku se stal jednatelem olomouckého ústředí. Brzy poté však odešel do Prahy na univerzitu, kde studoval archeologii, mj. u profesora Lubora Niederleho. Začal pracovat ve Státním archeologickém ústavu, kde setrval až do konce života. Realizoval řadu výzkumů v Čechách a na Moravě (Libušín, Budeč, Staré Hradisko) i na Slovensku (jeskyně Domica) či na Podkarpatské Rusi (Kuštanovice). Výsledky těchto výzkumů publikoval v řadě studií i monografických prací (např. Staré Hradisko, Skythové na Podkarpatské Rusi, Naše nejstarší města). Těsně před druhou světovou válkou se stal ředitelem archeologického ústavu. Propagoval velké plošné terénní výzkumy a moderní metody. Díky takto vedeným výzkumům na jižní Moravě se začal utvářet obraz kultury Velkomoravské říše. Vytvořil svou koncepci pravěku českých zemí, shrnutou v populární knize Kronika objeveného věku (1941). Na počátku 50. let se podílel na vzniku Československé akademie věd a r. 1952 byl jmenován jejím řádným členem a náměstkem prezidenta ČSAV Zdeňka Nejedlého. Byl rovněž předsedou Ústřední redakčně-vydavatelské rady ČSAV a předsedou oddělení historicko-společenských věd. Stal se také ředitelem nově vzniklého Archeologického ústavu ČSAV i řady dalších institucí zaměřených na prehistorické bádání. Za jeho působení dosáhl ústav mezinárodního uznání a pořádal mezinárodní akce. I v tomto období se pak Böhm nadále věnoval vědecké práci, jeho dílo bylo však již značně poznamenáno dobou svého vzniku. Po roce 1957 se J. Böhm pro své prohlubující se zdravotní problémy postupně stahoval z funkcionářského života a věnoval se spíše publikačním projektům (Přehled československých dějin). Zemřel v prosinci r. 1962.

V Holešově bydlel:  Plačkov č. p. 552

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti: metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2003.

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

KODERA, Pavel. Jaroslav Böhm, 100 let od narození. [online]. Akademický bulletin. [citováno 23. 6. 2022]. Dostupné z http://abicko.avcr.cz/archiv/2001/2/obsah/jaroslav-bohm-100-let-od-narozeni.html