TKADLČÍK Vojtěch

  • Narozen:8. 2. 1915 Karlovice
  • Úmrtí:25. 12. 1997 Olomouc
  • Obor:Kultura

ThDr. Mons., duchovní a spisovatel, kněz. Navštěvoval obecnou školu v Kostelci, Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a bohosloveckou fakultu v Olomouci, kde byl v roce 1938 vysvěcen na kněze a v r. 1948 promován doktorem teologie. Působil jako kaplan ve Zdounkách a Olšanech u Prostějova. V letech 1945-1950 byl asistentem na Teologické fakultě v Olomouci. Po zavření fakulty je administrátorem v Rýmařově až do roku 1955, kdy mu byl odňat státní souhlas k výkonu duchovenské činnosti. Od roku 1958 byl duchovním správcem řádových sester v Domově důchodců v Radkové Lhotě bez nároku na plat. Roku 1968 se stává hlavním aktérem vzniku olomoucké pobočky litoměřické Teologické fakulty, sám zde učí jako odborný asistent. Po jejím zavření se stává dómským vikářem v Olomouci a úředníkem na konzistoři a také administrátorem ve Skřípově u Opavy. Roku 1989 je jmenován kancléřem Arcibiskupství olomouckého a buduje po dlouhé sedisvakanci biskupský úřad i strategii diecézní pastorace. V roce 1990 je pověřen vybudováním nově otevřené Teologické fakulty v Olomouci, stává se jejím prvním děkanem. Světově uznávaný autor vědeckých prací publikovaných v časopisech "Slavia", "Byzantinoslavica", redaktor časopisu "Acta Academiae Velehradensis". Editor "Hlaholského misálu". Zabýval se vznikem hlaholského písma a spolupracoval na vydání "Slovníku jazyka staroslověnského" i na "Etymologickém slovníku staroslověnského jazyka". Po II. vatikánském koncilu přeložil a vydal nový misál ve staroslověnštině. V roce 1993 byl jmenován univerzitním profesorem staroslověnského jazyka a literatury. Byl kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci. Jako biskupský vikář se podílel na přípravě procesu svatořečení Jana Sarkandra a na diecézním procesu blahořečení arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana. Papež Jan Pavel II. jej jmenoval papežským prelátem a později i apoštolským pronotářem (1990).

 

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 2. část: spisovatelé - překladatelé - knihkupci - tiskaři - učitelé: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2008.

www. dekantprerov.cz