DVORNÍK František

  • Narozen:13. 8. 1893 Chomýž
  • Úmrtí:4. 11. 1975 Chomýž
  • Obor:Kultura

PhDr., ThDr.,  doktor několika univerzit, člen Britské akademie věd, papežský prelát a čestný kanovník, rytíř Francouzské čestné legie. Vystudoval Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži a teologickou fakultu v Olomouci, roku 1916 byl vysvěcen na kněze. Na Karlově univerzitě v Praze studoval slovanskou filologii a archeologii. V Paříži na Sorboně studoval byzantologii. Na základě dvou vynikajících vědeckých prací „Život svatého Řehoře Dekapolity“ a „Slované, Byzanc a Řím v IX. století“ (Les Slaves, Byzance et Rome au IX-e siécle) mu byla v roce 1926 udělena na pařížské Sorbonně vědecká hodnost „docteur és lettres“  V r. 1927 se habilitoval pro obor církevních dějin, v r. 1928 jmenován profesorem. V Londýně v Britském muzeu zkoumal byzantské rukopisy.  V roce 1933 publikoval v zahraničí své objevné studie  „Legendy o Cyrilovi a Metodějovi“ (Les légendes de Constantin et de Méthode vues de Byzance), v roce 1948 pak „Fotiovo schizma“ (The photian schism: history and legend).  Válku prožil ve Velké Británii, po jejím skončení se vrátil do ČSR, ale v roce 1947 odjel do USA, kde působil jako profesor na Harvardské univerzitě.  Při návštěvě své rodiny v Chomýži v roce 1975 onemocněl a po krátké srdeční chorobě zde i zemřel. Dne 11. listopadu byl pochován na hřbitově v Bílavsku. Jeho vědecké dílo je impozantní. Publikoval v angličtině (pod jménem Francis Dvornik) a ve francouzštině, napsal 33 knih a stovky článků a studií, např. „The Making of Central and Eastern Europe“ (česky „Zrod střední a východní Evropy“) z r. 1949 či jeho práce „The Slavs. Their Early History and Civilisation“ (1956) a „The Slavs in European History and Civilisation“ (1962), které byly vysokoškolskými učebnicemi.   

Dne 28. října 1992 byl in memoriam vyznamenán Řádem Tomáše Garrigua Masaryka III. třídy za šíření demokracie a lidskosti.

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

Zpravodaj města Bystřice pod Hostýnem. 9/2001, ročník 26