GROH Vladimír

  • Narozen:26. 1. 1895 Holešov
  • Úmrtí:30. 9. 1941 Brno
  • Obor:Kultura

PhDr., docent řeckých a římských dějin na Karlově univerzitě v Praze, od r. 1926 profesor univerzity v Brně, v letech 1915–1916 působil na holešovském gymnáziu jako výpomocný profesor. Napsal několik studií o Římě, kde také studoval., jako např. „Řím, studie o jeho počátcích“ (1923), „Starý Řím“ (1931), „Život ve starém Římě“ (1937). Vydal knihu „Titus Livius, výbor z jeho dějin“ (1924, 1925), sestavil přednášky Josefa Krále do publikace „Státní zřízení římské“ (1925). Autor vědecké příručky „Starověk I. Dějiny Blízkého východu a řeckých počátků“ (1935). Jeho dílo, psané česky i italsky, obsáhlo 170 větších i menších prací. Spolupracovník časopisů Bulletino della Commissione per l´Archeologica communale di Roma; Časopis Matice moravské; Česká věda; Listy Filologické; Obzor prehistorický; Rendiconti della Roma Accademia di Archeologia. Podílel se na zpracování mnoha hesel do „Ottova slovníku naučného nové doby“ a publikace „Tvůrcové dějin“. Založil populárně vědecký časopis „Věda a život“ (1934). K jeho holešovským přátelům patřil R. Janovský, L. Jaroš, F. Soják či F. Stelzig. společně s nimi se zasloužil o zřízení Hanácko-valašského krajinského muzea v Holešově. Byl starostou Sokola v Brně. Od začátku okupace byl jako člen předsednictva Československé obce sokolské zapojen v sokolském odboji a zároveň udržoval úzké kontakty s vojenskou organizací Obrana národa i s Politickým ústředím. Zradou ve vedení ilegálního hnutí byl gestapem zatčen a 30. září 1941 zastřelen v Kounicových kolejích v Brně. Na jeho památku je pojmenována jeho jménem ulice v Holešově a instalována pamětní deska.

V Holešově bydlel:  Palackého třída 545

 

Literatura:

Malý průvodce po historii města Holešova. Osobnosti. 1. část: historikové – archeologové – archiváři – kronikáři: Metodický průvodce pro školy. Holešov: Městské kulturní středisko; Městská knihovna, 2007.

RAFAJA, František. Příklad pro příští generace. K 55. výročí mučednické smrti prof. Vladimíra Groha. Holešovsko, regionální měsíčník města Holešova. 1996, roč. II, č. 10, str. 11.

Před 60 lety zemřel přední český historik, holešovský rodák, profesor Vladimír Groh. Holešovsko, regionální měsíčník města Holešova. 2001, roč. VII, č. 17, str. 8.