logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Pokyny k registraci živnostenských oprávnění

 • Od 1. 7. 2008 může podnikatel učinit podání vůči živnostenskému úřadu u kteréhokoliv živnostenského úřadu v ČR, prostřednictvím kontaktního místa nebo podáním JRF ze svého počítače do centrální elektronické podatelny Živnostenského rejstříku (aplikace je k dispozici zdarma na www.mpo.cz). Živnostenské podnikání je upraveno v zákoně č. 455/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 • Ohlášení živnosti a žádosti o koncesi se podávají na předepsaném Jednotném registračním formuláři. Veškerá podání sepíší s žadatelem pracovníci živnostenského úřadu a poskytnou další informace spojené s vyřízením živnostenských oprávnění.

Doklady, které fyzická osoba předkládá při ohlášení živnosti

 • občanský průkaz k ověření osobních údajů,
 • doklad prokazující odbornou způsobilost fyzické osoby, popř. odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor, do nichž umístil místo podnikání, liší-li se od bydliště,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem),
 • dle § 46 odst. 3 žz - podává-li ohlášení zákonný zástupce osoby, která nemá plnou způsobilost k právním úkonům, doloží též přivolení příslušného soudu,
 • doklad o zaplacení správního poplatku - zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Doklady, které právnická osoba přikládá k ohlášení živnosti

 • doklad prokazující odbornou způsobilost odpovědného zástupce, pokud ji zákon vyžaduje,
 • doklad o tom, že právnická osoba byla zřízena nebo založena, pokud se nezapisuje do obchodního nebo obdobného rejstříku nebo pokud ještě zápis nebyl proveden, anebo doklad o tom, že právnická osoba je zapsána do obchodního či obdobného rejstříku, pokud již byl zápis proveden; výpis z obchodního či obdobného rejstříku nesmí být starší tří měsíců,
 • doklad prokazující právní důvod pro užívání prostor v nichž má právnická osoba na území ČR své sídlo, není-li ohlašovaná adresa již zapsána v obchodním rejstříku,
 • prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do funkce, s převzetím povinností v rozsahu stanoveném živnostenským zákonem (podpis na prohlášení musí být úředně ověřen, neučinil-li odpovědný zástupce prohlášení osobně před živnostenským úřadem),
 • doklad o zaplacení správního poplatku - zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.
 • pro zahraniční osoby platí některé další povinnosti v předkládání dokladů. Od 1. 1. 2011 nejsou zahraniční fyzické osoby zapsané v živnostenském rejstříku povinny  zapisovat se do obchodního rejstříku.

Zápis zemědělského podnikatele do evidence

 • Kdo hodlá podnikat v zemědělství, předloží písemnou žádost obsahující náležitosti dle zákona č. 252/1997 Sb. Obecní živnostenský úřad v Holešově zapisuje do evidence zemědělské podnikatele příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. O provedeném zápisu obdrží podnikatel Osvědčení.
 • Doklady které fyzická osoba předkládá při podání žádosti - občanský průkaz k ověření totožnosti, doklad o zaplacení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb.