Právní předpisy odboru dopravního a správního

Úsek dopravní

 • Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilost k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška  č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťových karet, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů,
 • Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů,
 • Vyhláška 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
 • Vyhláška 277/2004., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod.

Úsek správní

 • Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky),
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Vyhláška č. 297/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění vyhlášky č. 364/2015 Sb.,
 • Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 250/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel,
 • Vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů,
 • Zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, 
 • Vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanoveních zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech,
 • Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů,
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 96/1998 Sb., o přijetí Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin,
 • Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 235/1995 Sb., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství

Platné znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy.

Právní předpisy EU naleznete na internetových stránkách: eur-lex.europa.eu.