Právní předpisy odboru finančního

  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
  • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
  • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
  • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
  • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
  • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

Platné znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy.

Odbor postupuje také podle obecně závazných vyhlášek města Holešova.