Právní předpisy odboru investic

  • Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon
  • Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
  • Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění pozdějších předpisů

Platné znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy.