logo Holešov Oficiální portál města
EN / DE

Právní předpisy odboru kultury, školství a památkové péče

Při své činnosti postupuje odbor zejména dle následujících právních předpisů v jejich platném znění:

1. Výchova, vzdělávání a kultura

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 122/2004 o válečných hrobech a pietních místech
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • vyhláška č. 492/2005 Sb.,o krajských normativech
 • vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • vyhláška č.364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
 • vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče

 

2. Obecné právní předpisy

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

 

Platné znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy.