Právní předpisy odboru kultury, školství a památkové péče

Při své činnosti postupuje odbor zejména dle následujících právních předpisů v jejich platném znění:

1. Výchova, vzdělávání a památková péče

 • zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
 • nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
 • nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
 • vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péče
 • vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání
 • vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy
 • vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
 • vyhláška č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
 • vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky
 • vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • vyhláška č.364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky
 • vyhláška č. 263/2007 Sb., kterou se stanoví pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí
 • vyhláška č. 274/2009 Sb., o školských zařízeních, u nichž se nejvyšší povolené počty dětí, žáků a studentů nebo jiných obdobných jednotek vedených v rejstříku škol a školských zařízení neuvádějí
 • vyhláška č. 27/2016 Sb.,  o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
 • vyhláška č. 353/2016 Sb.,  o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
 • vyhláška č. 161/2018 Sb.,  o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení
 • vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

2. Další právní předpisy

 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
 • zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
 • zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
 • zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon)
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
 • zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
 • zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí
 • zákon č.262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
 • zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech
 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
 • zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv
 • zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě
 • nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
 • vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
 • vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
 • vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
 • vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

 

Platné znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy.