Právní předpisy odboru sociálních věcí a zdravotnictví

 • Zákon č.1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR
 • Sdělení č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi
 • Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
 • Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 655 - § 975 - Rodinné právo)
 • Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
 • Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních
 • Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
 • Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
 • Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR

Platné znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy.