Právní předpisy odboru vnitřních věcí

 • Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. (Ústava ČR) – (obecně, čl. 43 válečný stav)
 • Ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR (nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav, BRS)
 • Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení (krizový zákon)
 • Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení §27 a §28 krizového zákona (krizový plán)
 • Vyhláška MŠMT č. 281/2001 Sb., kterou se provádí krizový zákon (plány krizové připravenosti určených škol)
 • Zákon č. 239/2000 Sb., o IZS
 • Vyhláška MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS (havarijní plán, koordinace zásahu orgány samosprávy)
 • Zákon č. 241/2000 Sb., o HOPKS
 • Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách ČR (použití AČR při MU a KS)
 • Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR (povinnosti samosprávy)
 • Zákon č. 585/2004 Sb., branný zákon (odvodní řízení)
 • Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní pohromou (odhad škod)
 • Zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon (řešení povodní)
 • Zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených nebezpečnými chemickými látkami (řešení chemických havárií)
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
 • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (financování požární ochrany)
 • Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
 • Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů
 • Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
 • Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu
 • Zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky
 • Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 • Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků
 • Vyhláška Min. vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územně samosprávných celků
 • Nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů
 • Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Další zákony dle odborných specifik jednotlivých ústředních správních úřadů

Platné znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy.