Právní předpisy odboru životního prostředí

 • Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách
 • Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích
 • Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství
 • Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
 • Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči
 • Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
 • Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti
 • Zákon č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání
 • Zákon č. 166/1999 Sb., veterinární zákon
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Platné znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy.